Reglament de règim interior

TÍTOL PRELIMINAR

CAPÍTOL I

L’OBJECTE I ELS PRINCIPIS

Art. 1.- L’objecte.

Aquest Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament del centre ARCÀNGEL SANT RAFEL, titularitat d’HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL, i promoure la participació de tots els que formen la comunitat educativa.

Aquest Reglament de Règim Interior ha estat elaborat d’acord amb el que estableixen la Llei Orgànica d’Educació (LOE) i la Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació (LODE) pel que fa a la seva normativa de desenvolupament, aplicades ambdues de conformitat amb el Caràcter Propi del centre.
El present reglament s’interpretarà d’acord amb l’interès superior del menor, tal com ve definit a la normativa en matèria de drets de la infància i l’adolescència.

Art 2.- Els principis dinamitzadors.

 1. L’organització i el funcionament del centre respondrà als següents principis:

a) El caràcter catòlic del centre.

b) La plena realització de l’oferta educativa continguda en el Caràcter Propi del centre.

c) La configuració del centre com a comunitat educativa.

d) L’intent de promoure accions destinades a fomentar la qualitat, mitjançant el reforç de la seva autonomia i la potenciació de la funció directiva.

 1. El Caràcter Propi i la Proposta Educativa del centre reuneixen els requisits establerts a l’art. 115 de la LOE, i tots dos són coneguts i acceptats per tots els membres de la comunitat educativa com a descripció del model educatiu que el centre ofereix a la societat (sempre en el marc de la llibertat d’ensenyament).

CAPÍTOL II

EL CENTRE CONCERTAT

Art. 3.- El sosteniment del centre amb fons públics.

El centre està acollit al règim de concerts educatius regulat en l’art. 27 de la Constitució, Títol IV de la LODE, Títol IV de la LOE, i també en les seves normes de desenvolupament per a les etapes d’Infantil, Primària i ESO.

Art. 4.- La configuració del centre.

El col·legi ARCÀNGEL SANT RAFEL, situat a PALMA, és un centre privat creat d’acord acord amb el dret reconegut en l’art. 27.6 de la Constitució Espanyola i plasmat en l’art. 21 de la LODE. Imparteix els ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. Ha estat degudament autoritzat mitjançant l’Ordre de 01/03/1996 (BOE 27/03/1996), i el seu codi de centre és el número 07003501.

CAPÍTOL III

EL MODEL EDUCATIU

Art. 5.- L’educació integral dels alumnes.

El centre docent d’iniciativa social ARCÀNGEL SANT RAFEL és una escola catòlica segons el que estableix el cànon 803 del Codi del Dret Canònic, i té la finalitat de promoure el desenvolupament de la personalitat dels alumnes, és a dir, l’educació integral.

Aquest model d’educació integral, que està descrit en el Projecte Educatiu del centre, respecta els currículums establerts pel Govern de les Illes Balears en l’àmbit de les seves competències per a les diferents etapes educatives.

Art. 6.- L’educació religiosa.

La proposta religiosa de l’escola és la pròpia de l’Església Catòlica, per la qual cosa tendrà sempre un caràcter d’oferta respectuosa amb la llibertat de tots els alumnes, els professors i les famílies.

Art. 7.- La inserció en la realitat sociocultural.

La inserció en la realitat sociocultural i el compromís de servei són també una expressió concreta de la identitat cristiana, així com de la vocació evangelitzadora de l’escola.

Art. 8.- L’educació oberta a tothom i la llibertat d’elecció de centre.

 1. El col·legi està obert a tot aquell que vulgui l’educació que s’hi imparteix. Rebutja qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat en la qual tots són acceptats i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat i sentir-se, tot plegat, coresponsable.
 2. En el marc de la llibertat d’elecció de centres, els pares que matriculen els seus fills expressen la seva conformitat amb l’oferta de formació pròpia de les escoles catòliques, tal com està definida en la Proposta Educativa i, en concret, demanen els ensenyaments de caràcter religiós des de la perspectiva de l’Església Catòlica, que té en compte el respecte a les diverses creences i opcions religioses de les famílies. La participació dels actes de culte i celebracions religioses tendrà un caràcter voluntari per als alumnes.

TÍTOL I

LA COMUNITAT EDUCATIVA

CAPÍTOL I

ASPECTES GENERALS

Art. 9.- Els membres.

 1. El centre es configura com una comunitat educativa integrada pel conjunt de persones que, relacionades entre elles i implicades en l’acció educativa, comparteixen i enriqueixen els objectius del centre.
 2. En el si de la comunitat educativa, les funcions i responsabilitats són diferenciades en raó de la peculiar aportació que realitzen al projecte comú l’Entitat Titular, els alumnes, els professors, les famílies, el personal d’administració i serveis i altres col·laboradors.

Art. 10.- Els drets.

Els membres de la comunitat educativa tenen dret a:

a) Ser respectats en els seus drets, en la seva integritat i dignitat personals i, a més, en el tractament de les seves dades personals.

b) Conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Interior del centre i les decisions que els afectin.

c) Participar del funcionament i de la vida del centre, de conformitat amb el que disposa el present Reglament.

d) Celebrar reunions dels respectius estaments al centre -per tractar assumptes de la vida escolar- amb la prèvia i oportuna autorització de l’Entitat Titular.

e) Constituir associacions dels membres dels respectius estaments de la comunitat educativa, d’acord amb el que disposa la llei.

f) Presentar peticions i queixes formulades per escrit davant l’òrgan que, en cada cas, correspongui.

g) Reclamar davant l’òrgan competent en aquells casos en què creguin que han estat conculcats els seus drets, d’acord amb els procediments legalment establerts.

h) Exercir aquells altres drets reconeguts en les lleis al Caràcter Propi del centre i al present Reglament.

Art. 11.- Els deures.

Els membres de la comunitat educativa estan obligats a:

 1. Acceptar i respectar els drets de l’Entitat Titular, dels alumnes, dels professors, dels pares, del personal d’administració i serveis i dels altres membres de la comunitat educativa.
 2. Respectar el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu, el present Reglament, les normes de convivència i altres normes d’organització i funcionament del centre i de les seves activitats i serveis, a més de l’autoritat i les indicacions o orientacions educatives de l’equip directiu i del professorat.
 3. Respectar i promoure la imatge del centre.
 4. Assistir i participar en les reunions dels òrgans dels quals formin part.
 5. Facilitar i permetre el tractament de les dades personals que els siguin requerides pels membres de la comunitat educativa i actualitzar-les quan es produeixin variacions, tot això amb respecte a allò previst per la normativa vigent.
 6. Desenvolupar les competències per a cada un en els articles d’aquest Reglament, així com qualsevol altra que se’ls encomani, amb estricta observança del programa de compliment normatiu.
 7. Mantenir una relació amb els alumnes limitada a l’àmbit professional, de manera que no pugui induir a confusió per part d’aquells.

Art. 12.- Les normes de convivència.

Les normes de convivència del centre defineixen les característiques de les conductes que s’han de promoure per aconseguir:

a) El creixement integral de la persona i la integració efectiva de tot l’alumnat i de la resta de la comunitat educativa

b) Els fins educatius del centre, tot aprofitant el desenvolupament del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del Centre.

c) El desenvolupament de la comunitat educativa i l’impuls de les relacions positives en el seu si.

d) Un bon ambient educatiu i de relació al centre; procurar, així mateix, la participació dels alumnes i de les famílies en la consecució d’un adequat clima de convivència.

e) El respecte als drets de totes les persones que participen de l’acció educativa.

f) La prevenció dels conflictes, la violència per raó de gènere i l’assetjament sexual, i, en cas de produir-se, la seva adequada gestió.

 1. Sens perjudici de les normes establertes al present Reglament i al Pla de Convivència, són normes de convivència del centre:

a) El respecte a la integritat física i moral i als béns i als drets de les persones que formen la comunitat educativa (i també de les altres persones i les institucions que es relacionen amb el centre), amb ocasió de la realització de les activitats i els serveis d’aquest.

b) L’acceptació i respecte de la diversitat i la no-discriminació.

c) La correcció en el tracte social, especialment mitjançant l’ús d’unes formes i un llenguatge correctes i educats.

d) L’interès per desenvolupar el propi treball i les diverses funcions amb responsabilitat.

e) El respecte pel treball i la funció de tots els membres de la comunitat educativa, la qual cosa els possibilita dur a terme la seva activitat en condicions de seguretat i salut adequades.

f) La cooperació en les activitats educatives, convivencials i de temps lliure.

g) La bona fe i la lleialtat en el desenvolupament de la vida escolar.

h) La cura en la netedat, la imatge personal i la vestimenta; l’observança de les normes del centre sobre aquesta matèria.

i) L’actitud positiva davant els avisos i les correccions.

j) L’adequada utilització de l’edifici, mobiliari, instal·lacions i material del centre d’acord al seu fi; el respecte vers les normes de funcionament, així com a la reserva d’accés a determinades zones del centre.

k) El respecte a les normes d’organització, de convivència i de disciplina del centre.

l) El compliment del document o documents de seguretat de protecció de dades personals per part dels membres de la comunitat educativa (amb l’objectiu de garantir el respecte a la confidencialitat de totes aquestes dades), l’ús conforme als fins per als quals es varen demanar, la cessió en els casos prevists, el secret professional dels membres que hagin de tractar-los en qualsevol moment i, naturalment, la seva seguretat; tot això amb subjecció a la normativa vigent.

m) En general, el respecte al programa del compliment normatiu com a marc de referència dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent i en el present Reglament per als membres de la comunitat educativa i de cadascun dels seus estaments, especialment els derivats del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del Centre.

 1. Les normes de convivència són d’obligat compliment.

CAPÍTOL II

L’ENTITAT TITULAR


La Congregació de Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül és responsable d’expressar i donar continuïtat als principis que defineixen l’educació que el centre ofereix (la Proposta Educativa) i vetlla, així mateix, per la cohesió de tots els que col·laboren en el seu funcionament.

Art 13.- Els drets.

L’Entitat Titular té dret a:

a) Establir el Caràcter Propi del centre, garantir el seu respecte i dinamitzar la seva efectivitat.

b) Disposar el Projecte Educatiu del centre, que incorporarà el Caràcter Propi d’aquest, les mesures generals d’atenció a la diversitat i el Pla de Convivència.

c) Dirigir el centre, ostentar la seva representació i assumir en última instància la responsabilitat de la seva organització, línia pedagògica i gestió, sempre amb autonomia i respecte pel programa de compliment normatiu.

d) Definir el programa de compliment normatiu, amb l’objectiu de garantir l’observança de l’ordenament jurídic en relació amb aquests ítems: el respecte dels drets fonamentals de tota la comunitat educativa (i en especial dels menors), el seu finançament i transparència, la protecció de dades; les relacions laborals i amb funcionaris, la manipulació d’aliments, la utilització de xarxes i equips informàtics, la propietat intel·lectual, l’urbanisme, el medi ambient i qualsevol altre aspecte en què una norma ho exigeixi i, d’aquesta manera, evitar la comissió d’infraccions de qualsevol naturalesa i delictes al seu si, establir canals de denúncia i concretar les actuacions a dur a terme en cas de detectar-se un possible incompliment.

e) Ordenar la gestió econòmica del centre.

f) Decidir la sol·licitud d’autorització de nous ensenyaments, a més de la modificació i l’extinció de l’autorització existent.

g) Decidir la subscripció dels concerts a què es refereix la Llei Orgànica del Dret a l’Educació; promoure la seva modificació i extinció.

h) Decidir la prestació d’activitats i serveis.

i) Decidir sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de dades de caràcter personal, en la seva condició de responsable dels fitxers.

j) Promoure l’elaboració i aprovar el Reglament de Règim Interior previ informe del Consell Escolar; establir les seves normes de desenvolupament i d’execució.
k) Nomenar i cessar els òrgans unipersonals de govern i de gestió del centre, endemés dels seus representants al Consell Escolar, de conformitat amb el que assenyala el present Reglament.

l) Nomenar i cessar els òrgans de coordinació de l’acció educativa, a més del coordinador de convivència, de conformitat amb el que s’indica en el present Reglament.

m) Proposar al Consell Escolar el nomenament del coordinador de coeducació i igualtat.

n) Nomenar i cessar el delegat de protecció de dades, l’encarregat o encarregats dels fitxers de dades de caràcter personal i, si n’és el cas, el coordinador de compliment normatiu.

o) Seleccionar, incorporar, contractar, nomenar i cessar el personal del centre.

p) Dissenyar els processos de formació del professorat i la seva avaluació.

q) Fixar, dins de les disposicions en vigor, la normativa d’admissió d’alumnes al centre i decidir, així mateix, sobre l’admissió i el cessament d’aquests.

r) Activar els mecanismes en matèria de correcció de les alteracions de la convivència per a la seva resolució per part dels òrgans competents.

s) Desenvolupar i concretar les normes de convivència.

Art. 14.- Els deures.

L’Entitat Titular està obligada a:

a) Fer conèixer el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Interior del centre, que tendran en compte el Pla de Convivència.

b) Fer conèixer el programa de compliment normatiu i impulsar la seva implantació i observança.

c) Responsabilitzar-se del funcionament i la gestió del centre davant la comunitat educativa, la societat, l’Església i l’Administració.

d) Complir les normes reguladores de l’autorització del centre, de l’ordenació acadèmica i dels concerts educatius.

e) Complir la legislació sobre les àrees descrites a l’apartat d) de l’article anterior i, també, qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic que en sigui d’aplicació.

Art. 15.- La representació.

La representació ordinària de l’Entitat Titular estarà conferida al director general del centre, en els termes assenyalats en l’art. 40 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL III

ELS ALUMNES

Els alumnes són els principals protagonistes del seu propi creixement personal, intervenen activament en la vida del centre -segons les exigències de l’edat- i assumeixen responsabilitats proporcionals a la seva capacitat.

Art. 16.- Els drets.

Els alumnes tenen dret a:

a) Rebre una formació integral que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat, d’acord amb el Caràcter Propi del centre (elegit per ells o pels seus pares).

b) Ser respectats en la seva llibertat de consciència, així com en les seves conviccions religioses i morals, d’acord amb la Constitució Espanyola.

c) Manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sempre en el respecte als professors, als companys i al Caràcter Propi del centre.

d) Ser valorats en el seu rendiment escolar de conformitat a criteris públics i objectius.

e) Rebre orientació escolar i professional que els asseguri la seva llibertat de decisió, d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.

f) Rebre la informació que els permeti optar a possibles ajudes compensatòries de mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, així com a mesures de protecció social en els casos d’accident o infortuni familiar.

g) Ser respectats en la seva integritat física i psíquica i en la seva dignitat personal.

h) Ser respectats en la seva intimitat pel que fa al tractament de les dades personals.

i) Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i salut adequades, i en un ambient de convivència que afavoresqui el respecte entre els companys.

j) Escollir democràticament els seus delegats de classe, de curs o d’etapa, a través del procediment i amb les funcions que determini l’Entitat Titular del centre.

k) Exercir el seu dret d’associació, de participació i de reunió al centre, en els termes legalment prevists.

l) A gaudir d’aquells altres drets recollits a les Normes de Convivència del centre.

m) Continuar la seva relació amb el centre una vegada hi hagin acabat els seus estudis.

Art. 17.- Els deures.

 1. Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels educadors i de la Direcció del centre.
 2. L’estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes; aquest comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen, tot plegat amb la finalitat d’aconseguir una bona preparació humana i acadèmica.

Aquest deure es concreta en les obligacions de:

a) Assistir amb puntualitat a classe i a tots els actes programats pel centre.

b) Complir el calendari escolar i l’horari establerts pel centre.

c) Seguir les directrius del professorat respecte de la seva educació i el seu aprenentatge, a més de respectar la seva autoritat (tant dins del recinte escolar com fora d’aquest).

d) Realitzar les tasques encomanades pels professors, s’hagin de realitzar aquestes durant o després de les hores de classe.

e) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.

f) Participar i col·laborar activament en la vida de l’escola amb la resta de membres de la comunitat educativa, especialment en les activitats formatives i en les orientades al desenvolupament dels currículums.

g) Adquirir els hàbits intel·lectuals i de treball en vista a la seva capacitació per a la continuïtat en els seus estudis i la posterior activitat professional.

h) Estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

 1. El respecte per les normes de convivència dins del centre, com a deure bàsic dels alumnes, s’estén a les obligacions següents:

a) Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’Escola Catòlica, talment com està definit en el Caràcter Propi del centre.

b) Complir el Reglament de Règim Interior en tot allò que els correspongui i respectar les normes d’organització, de convivència i de disciplina del centre.

c) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un adequat clima d’estudi al centre; respectar el dret dels seus companys a l’educació.

d) Complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets.

e) Adquirir els hàbits que els facin reconèixer, respectar i apreciar els valors dels drets fonamentals de la persona i de la convivència.

f) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la dignitat, la integritat i la intimitat de la resta de membres de la comunitat educativa.

g) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.

h) Mantenir una actitud correcta a classe. No es permet, excepte si ho autoritza un membre del professorat, l’ús de mòbils, altres dispositius electrònics o qualsevol objecte que, segons el parer del personal docent, pugui distreure l’alumne mateix o els seus companys.

i) Fer un ús responsable, d’una banda, de les tecnologies de la informació i la comunicació -segons les instruccions rebudes sobre accessos a internet, arxius, programes o qualsevol altre element disponible a la xarxa-; i, de l’altra, de la difusió de qualsevol aspecte, tot plegat per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.
j) Conservar i fer un bon ús de les dependències, les instal·lacions i el material, tant del centre com de la comunitat educativa.

k) Fer un ús correcte de l’uniforme dins i fora del centre, perquè aquest en transmet la imatge.

l) No fer ús en el centre de piercings i altres ornaments que puguin resultar potencialment perillosos per a les activitats escolars, ni d’aquells altres que, segons el parer del professor, es considerin incompatibles amb l’ús de l’uniforme del centre perquè són contraris a la seva imatge.

Art. 18.- L’admissió.

 1. L’admissió d’alumnes és competència de l’Entitat Titular del centre.
 2. En els nivells sostinguts amb fons públics, en el cas que no hi hagi places suficients per a tots els sol·licitants, la decisió del titular s’ha d’adequar al que disposen els articles 84 a 87 de la LOE a la seva normativa de desenvolupament.

CAPÍTOL IV

ELS PROFESSORS

Els professors són els primers responsables de l’ensenyament en el marc dels respectius cicles i àrees i comparteixen, juntament amb els altres sectors de la comunitat educativa, la responsabilitat global de l’acció educadora del centre.

Art. 19.- Els drets.

Els professors tenen dret a:

a) Exercir lliurement la seva funció educativa d’acord amb les característiques del lloc que ocupin, amb el currículum establert per l’Administració i amb la Proposta Educativa.

b) Rebre el tracte i la consideració que mereixen en el si de la comunitat educativa per raó de la funció que hi realitzen; presentar peticions o recursos a l’òrgan unipersonal o col·legiat que pertoqui en cada cas.

c) La formació permanent a través de la seva participació en cursos i activitats corresponents, sempre d’acord amb els criteris i les prioritats establerts per l’equip directiu.

d) Participar de l’elaboració de les programacions d’etapa.

e) Desenvolupar la seva metodologia, d’acord amb la programació d’etapa i de forma coordinada pel departament corresponent.

f) Exercir lliurement la seva acció avaluadora a partir dels criteris establerts en les programacions d’etapa segons el model pedagògic definit pel Titular.

g) Utilitzar els mitjans materials i les instal·lacions del centre per als fins educatius, tot tenint en compte les normes reguladores del seu ús.

h) Participar de la presa de decisions pedagògiques que corresponen al claustre, als òrgans de coordinació docents i als equips educatius que imparteixen classe en el mateix curs.

i) Ser respectats en la seva integritat física i psíquica, així com en la dignitat personal i la intimitat. Quant al tractament de les dades personals, els membres de la comunitat educativa s’han d’ajustar a la normativa vigent pel que fa als drets d’accés, rectificació, cessió i cancel·lació.

j) Ser respectats en les seves conviccions i creences personals.

k) Nomenar els seus representants al Consell Escolar d’acord amb el procediment establert a la normativa en vigor.

l) Participar de la gestió del centre mitjançant el claustre de professors i a través dels representants elegits per formar part del Consell Escolar.

m) Reunir-se al centre, amb la prèvia autorització del director general, si hom respecta el normal desenvolupament de les activitats docents.

n) Ser reconegut com a autoritat pública als efectes prevists en la legislació vigent i, en conseqüència, gaudir de la presumpció de veracitat en el marc dels processos disciplinaris (segons la normativa vigent).

o) Rebre la remuneració econòmica com a professionals de l’educació d’acord amb el conveni laboral vigent; tenir, per tant, estabilitat i seguretat en el treball.

p) Tots els drets derivats de la legislació laboral vigent.

Art. 20.- Els deures i les funcions.

Els professors estan obligats a:

a) Exercir les seves funcions d’acord amb la legislació vigent i les condicions estipulades en el seu contracte i/o nomenament, d’acord amb el Projecte Educatiu i el Caràcter Propi del centre.

b) Promoure i participar en les activitats que es duguin a terme en el centre amb caràcter complementari a la tasca docent, dins o fora del recinte educatiu.

c) Cooperar en el compliment dels objectius del Projecte Educatiu del centre i seguir, en l’exercici de les seves funcions, les directrius establertes en les programacions d’etapa.

d) Participar en l’elaboració de la programació específica de l’àrea o matèria que imparteix, tant dins l’equip educatiu del curs com del seminari corresponent.

e) Elaborar la programació d’aula.

f) Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumnat.

g) Orientar els alumnes en les tècniques de treball i d’estudi específiques de la seva àrea o matèria; dirigir, així mateix, les pràctiques o seminaris relatius a aquesta, a més d’analitzar i comentar amb ells les proves realitzades.

h) Fer, dins l’entorn escolar, un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.
i) Col·laborar a mantenir l’ordre i la disciplina dins de l’exercici de les seves funcions, col·laborar amb la comissió de convivència per assolir una convivència adequada en el centre i prendre part, endemés, en les actuacions previstes al Pla de Convivència quan pertoqui.

j) Complir puntualment el calendari i horari escolars i la jornada laboral, tant pel que fa a la seva activitat lectiva com a l’activitat complementària.

k) Complir els deures laborals que li pertoquen d’acord amb el conveni col·lectiu i la legislació vigent.

l) Procurar el seu perfeccionament professional assistint als cursos de formació contínua que programi el centre.

m) Guardar secret professional respecte de la seva tasca diària i mantenir-lo pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals, per raó del seu treball, hagi tingut accés; tot això, fins i tot un cop extingida la relació laboral.

n) Observar el programa de compliment normatiu amb especial atenció a la protecció dels drets del menor i al document de seguretat de dades personals; adoptar les mesures de seguretat que la Titularitat determini perquè el tractament, la conservació, l’alteració i l’accés de les dades de caràcter personal es faci només a través persones autoritzades.

o) Acceptar i exercir les responsabilitats i funcions que li proposi el director titular.

p) Contribuir que les activitats del centre es desenvolupin en un clima de respecte, de tolerància, de participació i de llibertat per fomentar en els alumnes els valors propis d’una societat democràtica i, a més, aquells derivats del Caràcter Propi del centre.

q) Exercir la tutoria dels alumnes, la direcció i orientació del seu aprenentatge i el suport en el seu procés educatiu en col·laboració, en la mesura del que sigui possible, amb les famílies.

r) Orientar educativament, acadèmicament i professionalment els alumnes en col·laboració, si s’escau, amb els serveis o departaments especialitzats.

s) Atendre el desenvolupament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral de l’alumnat.

t) Informar periòdicament les famílies sobre el procés d’aprenentatge dels seus fills.

u) Participar de la coordinació de les activitats docents.

v) Participar de l’activitat general del centre, dels actes oficials, de les reunions d’equip de professors de cicle, dels departaments didàctics, del claustre, de les sessions d’avaluació, dels treballs de formació permanent programats per la direcció del centre i de les altres activitats acadèmiques que els pertoquin.

w) Participar de la investigació, l’experimentació i la millora contínua dels processos d’ensenyament.

x) Participar en els plans i accions de millora, innovació i qualitat educativa, així com en la gestió de la qualitat o qualsevol altre actuació educativa i de gestió que disposi el Titular.

y) Participar en els plans d’avaluació que determinin les administracions educatives o el centre.

z) Facilitar als òrgans de govern i de coordinació la informació que li demanin sobre l’acció docent i educativa o sobre qualsevol assumpte que hi estigui relacionat.

aa) Qualsevol altra que determini el Titular o la normativa vigent.

Art. 21.- El compliment de les seves obligacions.

El director de l’escola i els coordinadors d’etapa vetlaran pel compliment de les obligacions dels professors en la seva acció docent. En cas de faltes reiterades, donaran l’oportuna informació al representant del titular del centre perquè prengui les decisions que consideri oportunes en cada cas, d’acord en tot moment amb la legislació vigent.

Art 22.- La contractació i l’extinció de la relació laboral.

 1. De la contractació:

a) La cobertura de vacants de professorat, enteses aquestes com els llocs de treball que es troben sense proveir per causa de l’extinció definitiva d’una relació laboral o per nova creació, pertoca a l’Entitat Titular del centre.

b) Els criteris de selecció dels professors seran els següents: titulació idònia, aptitud per col·laborar eficaçment en l’acció educativa (d’acord amb el Caràcter Propi del centre) i capacitació professional. Si fos necessari adoptar altres criteris de selecció, l’Entitat Titular del centre els acordarà amb el Consell Escolar i tendrà en compte el que el Conveni Col·lectiu estableix en aquest sentit.

c) En els nivells concertats, per cobrir vacants permanents de personal docent, quan sigui aplicable el que estableix l’art. 60 de la LODE, i sense perjudici del que assenyala l’apartat anterior, l’Entitat Titular les anunciarà públicament, juntament amb els requisits de titulació i altres aspectes que defineixin les places vacants i, de forma simultània, instarà la convocatòria del Consell Escolar, que s’haurà de reunir en el termini de deu dies naturals per fixar de comú acord els criteris de selecció dels candidats que, en tot cas, es basaran en els esmentats en l’apartat anterior. Així mateix, es podran establir criteris generals per a totes les vacants, sense necessitat de successives convocatòries del Consell Escolar, excepte quan sigui necessari modificar-los.

d) Les vacants permanents del personal docent es podran cobrir mitjançant l’ampliació de l’horari de professors del centre que no prestin els seus serveis a jornada completa, a través de la incorporació de professors excedents o en anàloga situació o, també, d’acord amb el que disposa la legislació vigent respecte del professorat la relació del qual amb l’Entitat Titular del centre no tingui el caràcter de laboral. En aquests casos, no caldrà seguir el procés indicat en l’apartat c) i g).

e) Els interessats presentaran la sol·licitud respectiva i el curriculum vitae personal, i correspon al director general i al director pedagògic del nivell corresponent estudiar les sol·licituds amb la finalitat de valorar les qualitats dels aspirants, per a la qual cosa es tendran en compte els criteris indicats en els apartats b) i c).

f) Mentre es duu a terme el procediment de selecció, l’Entitat Titular podrà cobrir provisionalment la vacant, d’acord amb la legislació vigent en matèria de contractació temporal.

g) L’Entitat Titular donarà compte al Consell Escolar de les provisions que efectuï en la seva següent sessió ordinària que es dugui a terme.

 1. De l’extinció de la relació laboral:
  Són causes d’extinció de la relació laboral les establertes en el conveni col·lectiu d’aplicació i en l’Estatut dels Treballadors.

Amb un caràcter simplement enunciatiu, es consideren causes d’extinció les següents:

a) El mutu acord de les parts.

b) Per les causes consignades en el contracte de treball.

c) Per voluntat del treballador.

d) Per situacions que afecten el treballador (mort, incapacitat permanent, jubilació).

e) Per situacions que afecten l’empresari (extinció de la personalitat jurídica).

f) Per causes objectives, a l’empara de l’art. 52 de l’Estatut dels Treballadors.

g) Per acomiadament disciplinari.

Art. 23.- L’acomiadament.

L’acomiadament disciplinari del professorat requerirà el compliment de la normativa vigent.

CAPÍTOL V

ELS PARES

Els pares són els primers responsables de l’educació dels seus fills.

Art. 24.- El respecte al Caràcter Propi.

Pel fet d’haver escollit l’escola lliurement, els pares d’alumnes manifesten la seva conformitat amb el fet que els seus fills rebin una educació catòlica, volen col·laborar en la tasca que l’escola realitza i estan d’acord amb el Caràcter Propi del centre, qualssevol siguin les seves creences o conviccions personals.

Art. 25.- Els drets.

Els pares tenen dret al següent:

a) Que al centre s’imparteixi el tipus d’educació definit en el Caràcter Propi i en el Projecte Educatiu del centre que lliurement han acceptat.

b) Que els seus fills i pupils rebin una educació amb les màximes garanties de qualitat presents amb els fins establerts a la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i en les diferents lleis vigents.

c) A estar informats sobre el progrés dels seus fills, tant en els aspectes acadèmics com en els relatius a la seva maduració afectiva, social i religiosa.

d) Col·laborar amb els professors i els tutors en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills, d’acord amb el que preveu el present Reglament.

e) A ser escoltats en les decisions que afectin l’orientació acadèmica i professional dels seus fills.

f) Ser rebuts pels professors del centre en els horaris establerts.

g) Exercir el seu dret d’associació, de participació i de reunió al centre en els termes legalment prevists.

h) Participar del control i gestió del centre mitjançant els seus representants al Consell Escolar, que hauran estat elegits seguint el procediment normativament previst.

i) Ser respectats en la seva integritat física i psíquica, en llur dignitat personal i la intimitat i, endemés, en el tractament de les dades personals pròpies i dels seus fills (amb subjecció a la normativa vigent pel que fa als drets d’accés, de rectificació, de cessió i de cancel·lació).

j) Formular propostes i presentar escrits de queixa o recursos -quan sigui procedent- a l’òrgan de govern unipersonal o col·legiat que pertoqui en cada cas, tot partint dels procediments normativament vigents.

Art. 26.- Els deures.

Els pares estan obligats a:

a) Procurar l’adequada col·laboració entre la família i el centre per tal d’assolir una major efectivitat en la tasca educativa. Per això:

 • Assistiran a les entrevistes i les reunions a les quals siguin convocats pel director general, els directors pedagògics, el coordinador general d’etapa, els tutors o els professors per tractar assumptes relacionats amb l’educació dels seus fills.
 • Adoptaran les mesures necessàries perquè els seus fills cursin els nivells obligatoris de l’educació i assisteixin regularment a classe.
 • Estimularan els seus fills perquè duguin a terme les activitats d’estudi que se’ls encomanin, i afavoriran les circumstàncies que, fora del centre, puguin fer més efectiva l’acció educativa d’aquest.
 • Informaran els educadors dels aspectes de la personalitat i les circumstàncies dels seus fills que siguin rellevants per a la seva formació i integració en l’entorn escolar.
 • Participaran de les activitats proposades en virtut dels compromisos educatius que el centre estableixi amb la família per millorar el rendiment dels seus fills.
 • Col·laboraran en el compliment de les mesures correctores imposades als seus fills i pupils.

b) Conèixer i respectar el Caràcter Propi, el Projecte Educatiu del centre i el present Reglament, els quals en defineixen el model educatiu i són considerats, per ells i pel mateix centre, els elements fonamentals de la relació que els vincula.

c) Col·laborar amb els altres sectors de la comunitat educativa en el manteniment i la consolidació de l’escola.

d) Complir les obligacions que es deriven de la seva relació contractual amb el centre i, en conseqüència, acceptar les decisions dels òrgans de govern del centre adoptades dins el marc del present Reglament.

e) Respectar l’exercici de les competències tècniques i professionals del personal del centre.

f) Justificar, per escrit, les faltes d’assistència o de puntualitat dels seus fills.

g) Respectar les normes d’organització i de convivència del centre en els aspectes que els concerneixin; participar en les actuacions previstes al Pla de Convivència quan pertoqui.

h) Recollir els seus fills menors en els horaris de sortida prevists pel centre, moments a partir dels quals se’ls transfereix la seva custòdia. Igualment, i si s’escau, signar l’autorització escrita perquè els alumnes menors de dotze anys puguin abandonar el centre sense la companyia d’un adult.

i) Fomentar el respecte cap a tots els membres de la comunitat educativa.

j) Facilitar la informació necessària i les dades de caràcter personal, pròpies i dels seus fills, perquè aquesta relació es pugui dur a terme. Així mateix, actualitzaran les dades quan hi hagi variacions, tot plegat amb subjecció a la normativa vigent.

k) Exercir responsablement les facultats pròpies de la pàtria potestat.

l) Fer, dins l’entorn escolar, un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.

Art. 27.- La participació.

 1. La participació dels pares d’alumnes en el control i la gestió del centre es porta a terme mitjançant els seus representants al Consell Escolar, que seran elegits segons el procediment establert en la normativa vigent.
 2. Els pares d’alumnes poden associar-se d’acord amb la normativa vigent. Les associacions de pares es regiran pels seus estatuts, aprovats per l’autoritat competent i per la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL VI

EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I DE SERVEIS

Presta la seva col·laboració en la tasca educativa realitzant funcions necessàries per a la bona marxa del centre.

Art. 28.- Els drets.

El personal d’administració i serveis té dret a:

a) Ser informat sobre els objectius i organització general del centre i participar de la seva execució en allò que els afecti.

b) La seva formació permanent.

c) Nomenar els seus representants en el Consell Escolar segons estableix la normativa vigent.

d) Ser respectats en la seva integritat física i psíquica, llur dignitat personal i la intimitat en el tractament de les dades personals amb subjecció a la normativa vigent pel que fa als drets d’accés, de rectificació, de cessió i de cancel·lació.

e) Tenir la dedicació adequada i disposar dels mitjans necessaris per realitzar les funcions encomanades amb eficàcia i realització personal.

f) Rebre el tracte i la consideració que mereixen dins la comunitat educativa, per raó de la funció que hi realitzen i presentar peticions o recursos a l’òrgan unipersonal o col·legiat que pertoqui en cada cas.

g) Rebre la remuneració econòmica adient segons la funció que realitza i d’acord amb el conveni col·lectiu vigent, així com a tenir estabilitat i seguretat en el treball.

h) Tots els drets derivats de la legislació laboral vigent.

Art. 29.- Els deures.

El personal d’administració i serveis està obligat a:

a) Exercir les seves funcions d’acord amb les condicions estipulades en el seu contracte, de conformitat amb el Projecte Educatiu i el Caràcter Propi del centre.

b) Procurar el seu perfeccionament professional; assistir i participar en les accions formatives que es programin per a aquest personal.

c) Guardar secret professional respecte de la seva tasca diària i mantenir-lo pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals, per raó del seu treball, hagi tingut accés, tot això fins i tot una vegada extingida la relació laboral.

d) Observar el programa de compliment normatiu amb especial atenció a la protecció dels drets dels menors i al document de seguretat de dades personals; adoptar, també, les mesures de seguretat que la titularitat determini per tal que el tractament, la conservació, l’alteració i l’accés de les dades de caràcter personal es facin només a través de persones autoritzades.

e) Fer, dins l’entorn escolar, un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.
f) Adoptar una actitud de col·laboració amb tots els membres de la comunitat educativa i afavorir l’ordre i la disciplina dels alumnes.

Art. 30.- La contractació i l’extinció de la relació laboral.

 1. El personal d’administració i serveis serà contractat i cessat per l’Entitat Titular del centre.
 2. Són causes d’extinció de la relació laboral les establertes en el conveni col·lectiu d’aplicació i en l’Estatut dels Treballadors.

Amb caràcter merament enunciatiu, es consideren causes d’extinció les següents:

a) Mutu acord de les parts.

b) Per les causes consignades en el contracte de treball.

c) Per voluntat del treballador.

d) Per situacions que afecten el treballador (mort, incapacitat permanent, jubilació).

e) Per situacions que afecten a l’empresari (extinció de la personalitat jurídica).

f) Per causes objectives, a l’empara de l’art. 52 de l’Estatut dels Treballadors.

g) Acomiadament disciplinari.

CAPÍTOL VII

ELS ALTRES MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Art. 31.- Els altres membres.

Podran formar part de la comunitat educativa altres persones (col·laboradors, becaris, personal universitari en pràctiques, antics alumnes, voluntaris, etc.) que participin en l’acció educativa o en la vida del centre d’acord amb els programes que determini l’Entitat Titular.

Art 32.- Els drets.

Aquests membres de la comunitat educativa tenen dret a:

a) Fer públic en l’àmbit escolar la seva condició de col·laboradors o voluntaris.

b) Exercir les seves funcions en els termes establerts per la legislació que els sigui aplicable i per l’Entitat Titular.

c) Ser respectats en la seva integritat física i psíquica, en llur dignitat personal i en tot el que fa referència a la intimitat en el tractament de les dades personals amb subjecció a la normativa vigent quant a drets d’accés, rectificació, cessió i cancel·lació.

Art. 33.- Els deures.

Aquests membres de la comunitat educativa estaran obligats a:

a) Desenvolupar la seva funció en els termes establerts en els programes a què es refereix l’art. 31 d’aquest Reglament, d’acord amb el Projecte Educatiu i el Caràcter Propi del centre.

b) No interferir en el normal desenvolupament de l’activitat del centre.

c) Guardar secret professional respecte de la seva tasca diària i mantenir el secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals, per raó de les seves funcions, tenguin accés; tot això fins i tot una vegada extingida la relació de qualsevol gènere que els unia amb el centre.

d) Observar el programa de compliment normatiu amb especial atenció a la protecció dels drets dels menors i al document de seguretat de dades personals; adoptar les mesures de seguretat que la titularitat determini perquè el tractament, la conservació, l’alteració i l’accés de les dades de caràcter personal es facin només a través persones autoritzades.
e) Fer, dins l’entorn escolar, un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.

CAPÍTOL VIII

LA PARTICIPACIÓ

Art. 34.- Les característiques.

La participació en el centre es caracteritza per ser:

a) Una condició bàsica del funcionament del centre i un instrument per a l’efectiva aplicació del seu Caràcter Propi i Projecte Educatiu.

b) Diferenciada, en funció de la diversa aportació al projecte comú dels diferents membres de la comunitat educativa.

Art. 35.- Els àmbits.

Els àmbits de participació en el centre són:

a) El personal.

b) Els òrgans col·legiats.

c) Les associacions.

Art 36.- L’àmbit personal.

Cadascun dels membres de la comunitat educativa participa, amb la seva peculiar aportació, de l’assoliment dels objectius del centre.

Art. 37.- Els òrgans col·legiats.

 1. Els diferents membres de la comunitat educativa participen dels òrgans col·legiats del centre segons el que s’assenyala a la normativa vigent i en els títols Segon i Tercer del present Reglament.
 2. L’Entitat Titular podrà constituir òrgans per a la participació dels membres de la comunitat educativa en les àrees que es determinin.

Art. 38.- Associacions.

 1. Els diferents estaments de la comunitat educativa poden constituir associacions, d’acord amb la normativa vigent, amb la finalitat de:

a) Promoure els drets dels membres respectius.

b) Col·laborar en el compliment dels seus deures.

c) Ajudar en l’assoliment dels objectius del centre, plasmats en el Caràcter Propi i en el Projecte Educatiu.

 1. Les associacions tenen dret a:

a) Establir el seu domicili social al centre.

b) Participar de les activitats educatives del centre de conformitat amb el que s’estableixi en el Projecte Educatiu.

c) Fer reunions al centre per tractar assumptes de la vida escolar i realitzar les seves activitats pròpies (amb la prèvia i oportuna autorització de l’Entitat Titular). Aquesta autorització es concedirà sempre que la reunió o les activitats no interfereixin el normal desenvolupament de la vida del centre i sense perjudici de la compensació econòmica que, si s’escau, pertoqui.

d) Proposar candidats del seu respectiu estament per al Consell Escolar, en els termes establerts en el Títol Segon del present Reglament.

e) Demanar informació dels òrgans del centre sobre les qüestions que els afectin.

f) Presentar suggeriments, peticions i queixes formulades per escrit davant l’òrgan que, en cada cas, pertoqui.

g) Reclamar davant l’òrgan competent en els casos en què considerin que són conculcats els seus drets.

h) Exercir els altres drets reconeguts en les lleis, en el present Reglament o, posem per cas, que es derivin del Caràcter Propi del centre.

 1. Les associacions estan obligades a complir els deures i les normes de convivència assenyalats en els articles 11 i 12 d’aquest Reglament, així com els deures propis del respectiu estament.

TÍTOL II

ELS ÒRGANS DE GOVERN, LA PARTICIPACIÓ I LA GESTIÓ

CAPÍTOL I

DEFINICIONS

Art 39.- Els òrgans de govern, de participació i de gestió.

 1. Els òrgans de govern, de participació i de gestió del centre són unipersonals i col·legiats.
 2. Són òrgans unipersonals de govern i gestió el director general, el director pedagògic, el coordinador general d’etapa o cap d’estudis, el coordinador general de Pastoral, l’administrador i, si n’hi ha, el secretari i el coordinador del compliment normatiu.
 3. Són òrgans col·legiats de govern i gestió l’equip directiu, el claustre de professors i l’equip de Pastoral.
 4. Són òrgans col·legiats de participació el Consell Escolar i la Comissió de Convivència.
 5. Els òrgans de govern, de participació i de gestió exerciran les seves funcions bàsiques de promoure els objectius del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del centre conformes amb la legalitat vigent.

CAPÍTOL II

ELS ÒRGANS UNIPERSONALS

Secció Primera: el Director general.

El Director general és el representant ordinari de l’Entitat Titular en la comunitat educativa i davant l’Administració.

Art 40.- Les competències.

Són competències d’aquest, entre d’altres:

a) Ostentar la representació ordinària de l’Entitat Titular del centre amb les facultats que aquesta li atorgui, instrumentades en un document o un apoderament a aquest efecte.

b) Vetlar per l’efectiva realització del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del centre.

c) Convocar i presidir les reunions de l’equip directiu.

d) Presidir les reunions del centre, quan hi assisteixi, sense detriment de les facultats reconegudes als altres òrgans unipersonals.

e) Les altres que s’assenyalen en el present Reglament.

f) Exercir la direcció del personal docent i no docent en els aspectes no pedagògics, o bé delegar aquesta competència en algun dels òrgans unipersonals.

g) Nomenar i cessar els coordinadors acadèmics, d’etapa, de cicle i de departament i el coordinador de convivència a proposta del director pedagògic.

h) Proposar al Consell Escolar, perquè n’informi, el Reglament de Règim Interior i les seves modificacions.

i) Proposar al Consell Escolar el nomenament del coordinador de coeducació i igualtat.

j) Supervisar la gestió econòmica del centre i presentar el pressupost anual i la rendició de comptes per a l’aprovació del Consell Escolar.

k) Dirigir l’elaboració, l’execució i l’avaluació de la Programació General Anual i presentar-la al Consell Escolar perquè n’informi.

l) Establir, d’acord amb els directors pedagògics i amb el que preveu l’art. 22 d’aquest Reglament, els criteris per a la selecció del personal docent i proposar-los al Consell Escolar.

m) Demanar autorització a l’Administració educativa, amb el previ acord del Consell Escolar, per a les percepcions econòmiques corresponents a les activitats complementàries.

n) Proposar a l’aprovació del Consell Escolar les quotes corresponents a les activitats extraescolars i els serveis escolars; comunicar, així mateix, la seva aprovació a l’Administració educativa.

o) Participar, si s’escau, en la comissió de conciliació a què fa referència l’art. 61 de la LODE.

p) Mantenir relació habitual amb la junta de l’AMIPA corresponent per assegurar una adequada coordinació entre l’escola i les possibles associacions de pares i mares.

q) Complir i fer complir les lleis i disposicions vigents en el marc de les seves competències.

r) Exercir els altres drets reconeguts en les lleis, en el Caràcter Propi i en el present Reglament.

s) Qualsevol altra que determini l’Entitat Titular.

Art. 41.- El nomenament i el cessament.

El director general és nomenat i cessat lliurement per l’Entitat Titular.

Secció Segona: El director pedagògic.

El director pedagògic és el responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats educatives del centre o, si s’escau, del nivell corresponent, mai amb perjudici de les competències reservades al titular i a altres òrgans.

Art. 42.- Les competències.

Són competències del director pedagògic, en el seu corresponent àmbit:

a) Dirigir i coordinar les activitats educatives del nivell.

b) Exercir la direcció del personal docent en els aspectes educatius.

c) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions del Consell Escolar i del claustre.

d) Visar les certificacions i documents acadèmics.

e) Executar els acords del Consell Escolar, del claustre i de les seves respectives seccions, així com les decisions del titular en l’àmbit de les seves facultats.

f) Proposar al director general, per al seu nomenament, el coordinador general d’etapa o cap d’estudis, els coordinadors de seminari i de cicle, els caps de departament, els tutors i el coordinador de convivència.

g) Afavorir la convivència i corregir les alteracions que es produeixin en els termes assenyalats en el present Reglament i en la normativa vigent.

h) Promoure i dirigir l’elaboració, l’execució i l’avaluació del Projecte Curricular d’Etapa.

i) Promoure i coordinar la renovació pedagògica-didàctica del centre i el funcionament dels equips de professors i els departaments didàctics, per a la qual cosa comptarà amb la col·laboració de l’Equip Directiu.

j) Vetlar pel compliment del calendari escolar, de l’horari de professors i alumnes i de l’ordre i la disciplina dels alumnes, sempre amb la col·laboració de l’equip directiu, dels tutors i de la resta del professorat.

k) Coordinar l’ús dels espais del centre i vetlar pel manteniment i l’actualització dels recursos materials.

l) Autoritzar, d’acord amb l’equip directiu, la celebració d’actes i reunions de caràcter acadèmic en el centre, així com les sortides culturals, els viatges i les convivències escolars dels alumnes,.

m) Vetlar pel compliment de les obligacions dels professors en la seva acció docent. En cas de faltes reiterades, n’informarà el Titular del centre perquè prengui les decisions que consideri oportunes.

n) Les altres que li encomani l’Entitat Titular del centre en l’àmbit educatiu.

Art. 43.- L’àmbit i el nomenament.

 1. Al centre hi haurà un director pedagògic per a les etapes d’Educació Infantil i Educació Primària, a més d’un altre per a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.
 2. Els directors pedagògics són nomenats per l’Entitat Titular del centre amb l’informe previ del Consell Escolar, el qual serà adoptat per la majoria absoluta dels seus membres.
 3. La durada del mandat dels directors pedagògics serà de 3 anys; no obstant això, l’Entitat Titular podrà destituir-lo abans de la finalització d’aquest termini si concorren raons justificades (de les quals retrà compte al Consell Escolar).

Art. 44.- El cessament, la suspensió i l’absència.

 1. El director pedagògic cessarà:

a) En concloure el període del seu mandat.

b) Per decisió de l’Entitat Titular, que retrà compte al Consell Escolar de les raons per les quals pren la decisió de fer-lo cessar.

c) Per dimissió.

d) Per cessament com a professor del centre.

e) Per impossibilitat d’exercir el càrrec.

 1. L’Entitat Titular del centre podrà suspendre cautelarment el director pedagògic abans del terme del seu mandat quan concorrin raons justificades, de les quals retrà compte al Consell Escolar (prèvia audiència amb l’interessat).
  La suspensió cautelar no podrà tenir una durada superior a un mes. En aquest termini s’haurà de produir el cessament o la seva rehabilitació.
 2. En cas de cessament, suspensió o absència del director pedagògic, assumirà provisionalment les seves funcions, fins al nomenament del substitut, la rehabilitació o la reincorporació, la persona que sigui designada per l’Entitat Titular. En qualsevol cas, la durada del mandat de la persona designada provisionalment no podrà ser superior a tres mesos consecutius, llevat que no es pugui procedir al nomenament del substitut temporal o del nou director pedagògic per causes no imputables a l’Entitat Titular.

Secció Tercera: El coordinador general d’etapa o cap d’estudis.

És el responsable de coordinar i d’impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva i d’exercir-hi les funcions que el director del centre li delegui.
Si l’Entitat Titular decideix no nomenar un coordinador d’etapa, assumirà les funcions el director pedagògic corresponent.

Art. 45.- Les competències.

Són competències del coordinador general d’etapa o cap d’estudis, en el seu corresponent àmbit:

a) Coordinar les activitats educatives de l’etapa.

b) Convocar i presidir la secció d’etapa del claustre de professors.

c) Ser escoltat amb caràcter previ al nomenament dels coordinadors de cicle i dels tutors de la seva etapa.

d) Col·laborar amb el director pedagògic en l’elaboració, l’execució i l’avaluació del Projecte Curricular d’Etapa.

e) Proposar al director pedagògic la dotació del material necessari per a la realització de les activitats docents pròpies de la seva competència.

f) Afavorir la convivència i corregir les alteracions que es produeixin en els termes assenyalats en el present Reglament i, per afegitó, en la normativa reglamentària d’aplicació.

g) Exercir, per delegació del director pedagògic, la direcció del personal docent en els aspectes educatius i, en conseqüència, vetlar pel compliment de les obligacions dels professors en la seva acció docent; informar-lo, a més, de les incidències o faltes que hi detecti.

h) Les altres que li encomani l’Entitat Titular del centre en l’àmbit educatiu.

Art. 46.- L’àmbit, el nomenament i el cessament.

 1. La determinació dels ensenyaments que comptaran amb coordinador general d’etapa o cap d’estudis és competència de l’Entitat Titular del centre.
 2. El coordinador general d’etapa o cap d’estudis és nomenat i cessat pel director general a proposta del director pedagògic corresponent.

Secció Quarta: El coordinador general de Pastoral.

És el responsable de promoure i d’animar l’acció evangelitzadora del centre amb fidelitat al seu Caràcter Propi.

Art. 47.- Les competències.
Són competències del coordinador general de Pastoral:

a) Coordinar i animar la programació i la realització de les activitats pastorals de l’acció educativa del centre, tant en les activitats escolars com en les extraescolars.

b) Convocar, i presidir, en absència del director general, les reunions de l’equip de Pastoral.

c) Col·laborar en la programació i la realització de l’acció educativa del centre.

d) Mantenir una relació habitual amb els responsables de l’acció pastoral de l’església local i prestar-los una col·laboració eficaç.

e) Qualsevol altra que determini l’Entitat Titular.

Art. 48.- El nomenament i el cessament.

El coordinador general de Pastoral és nomenat i cessat per l’Entitat Titular del centre.

Secció Cinquena: L’administrador.

És el responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa del director general del centre.
Si l’Entitat Titular decideix no nomenar un administrador general, n’assumirà les funcions el director general.

Art. 49.- Les competències.

Són competències de l’administrador:

a) Preparar la memòria econòmica, la rendició anual de comptes i l’avantprojecte de pressupost del centre corresponent a cada exercici econòmic. Per això, requerirà i rebrà oportunament dels responsables directes dels diversos centres de costos les dades necessàries.

b) Organitzar, administrar i gestionar els serveis de compra i de magatzem de material fungible, la conservació d’edificis, les obres, les instal·lacions i, en general, els serveis del centre.

c) Supervisar la recaptació i la liquidació dels drets econòmics que procedeixin segons la legislació vigent, així com el compliment, per part del centre, de les obligacions fiscals i de cotització a la Seguretat Social.

d) Ordenar els pagaments i disposar dels comptes bancaris del centre, d’acord amb les facultats que tingui atribuïdes per part de l’Entitat Titular.

e) Mantenir informat el director general de la marxa econòmica del centre; facilitar els informes que li siguin requerits.

f) Dirigir l’administració, la gestió de la comptabilitat i l’inventari del centre.

g) Gestionar ajudes i subvencions per al centre i, endemés d’això, orientar els alumnes i les seves famílies en la sol·licitud de beques.

h) Exercir les tasques d’administració de personal. Complir, d’una banda, la normativa vigent relativa a contractació de personal, abonament de salaris, situacions d’incapacitat i totes les altres circumstàncies que afectin o tenguin a veure amb incidències de personal; i, de l’altra, aquella referida a la transmissió de dades a l’Administració educativa relativa al pagament delegat de nòmines i la supervisió del compliment de les disposicions relatives a prevenció de riscos laborals.

i) Coordinar al personal d’administració i serveis.

j) Supervisar l’observança del programa de compliment normatiu en els aspectes que afecten a les seves competències.

k) Complir amb les funcions que li siguin atribuïdes en matèria de protecció de dades.

l) Qualsevol altra que determini l’Entitat Titular.

Art 50.- El nomenament i el cessament.

L’administrador és nomenat i cessat per l’Entitat Titular del centre.

Secció Sisena: El secretari.

És el responsable de l’arxiu documental del centre en els aspectes acadèmics, i realitza les seves funcions en dependència directa del director general.

Art. 51.- Les competències.

Són competències del secretari:

a) Visar i signar els documents acadèmics que ho requereixin, sempre que aquesta competència no estigui atribuïda en exclusiva a un altre òrgan.

b) Atendre la correspondència del centre que li sigui encomanada pel director general.

c) Supervisar l’observança del programa de compliment normatiu en els aspectes que afecten les seves competències.
d) Complir amb les funcions que li siguin atribuïdes en matèria de protecció de dades.

h) Qualsevol altra que determini l’Entitat Titular.

Art. 52.- El nomenament i el cessament.
El secretari és nomenat i cessat per l’Entitat Titular del centre.

Secció Setena: El coordinador de compliment normatiu.


Es el responsable del compliment de tota la normativa que s’aplica al centre.

Art. 53.- Les competències.
Són competències del coordinador de compliment:
a) Proposar al Titular el Programa de Compliment Normatiu per a la seva aprovació.
b) Vetllar perquè la difusió del Programa de Compliment Normatiu sigui efectiva i arribi a tots els membres de la comunitat educativa en allò que els sigui d’aplicació, així com a tercers que intervinguin a la vida del centre.
c) Vetllar l’observança del Programa de Compliment Normatiu per part dels membres de la comunitat educativa i, semblantment, de tercers que realitzin activitats o prestin serveis al centre.
d) Informar puntualment el Titular de les desviacions en l’observança del compliment normatiu.
e) Garantir la confidencialitat del canal de denúncies i gestionar les possibles denúncies segons estableixi el Programa de Compliment Normatiu.
f) Assessorar els membres de la comunitat educativa en l’observança del Programa de Compliment Normatiu.
g) Coordinar les tasques del seu equip, així com les d’altres responsables en compliment normatiu: administrador, secretari, delegat de protecció de dades, servei de prevenció de riscos laborals o qualsevol altra persona (pròpia de l’escola o externa a aquesta) que realitzi tasques de control de l’activitat del centre.
h) Esser consultat en les decisions que afectin l’empresa en tot allò en que pugui influir en la seva responsabilitat penal com a persona jurídica i, en definitiva, qualsevol altra que estableixi el Titular o la normativa vigent.


Art. 54.- El nomenament i el cessament.
El coordinador del compliment és nomenat i cessat per l’Entitat Titular del centre.

Secció Vuitena: El delegat de protecció de dades

Art. 55.- Les competències.
Són competències del delegat de protecció de dades:
a) Informar i assessorar l’Entitat Titular i el personal que duu a terme tractament de dades personals de les obligacions legals en aquesta matèria.
b) Supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en el tractament de dades i en les auditories corresponents.
c) Cooperar amb les autoritats de control.
d) Col·laborar amb el coordinador del compliment normatiu.
e) Qualsevol altra que estableixi la normativa vigent.


Art. 56.- El nomenament i el cessament.
El delegat de protecció de dades és nomenat i cessat per l’Entitat Titular del centre.


CAPÍTOL III

ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

Secció Primera: L’equip directiu.


És l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del centre.

Art. 57.- La composició.

 1. L’equip directiu està format per:

a) El director general, que el convoca i el presideix.

b) Els directors pedagògics d’Infantil i Primària i de secundària.

c) El coordinador general de Pastoral.

d) Un coordinador de l’etapa d’Infantil.

 1. A les reunions de l’equip directiu podran ser convocades pel director general altres persones, amb veu però sense vot.

Art. 58.- Les competències.

Són competències de l’equip directiu:

a) Assessorar el director general en l’exercici de les seves funcions.

b) Coordinar el desenvolupament dels diferents aspectes del funcionament del centre amb vista a la realització dels seus objectius, sense perjudici de les competències pròpies dels respectius òrgans de govern.

c) Elaborar, a proposta del director general, la Programació General Anual del centre, així com avaluar i controlar la seva execució.

d) Preparar els assumptes que s’hagin de tractar en el Consell Escolar i al claustre de professors.

e) Establir el procediment de participació en l’elaboració del Projecte Educatiu de centre.

f) Elaborar les directrius per a la programació i la realització de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars del centre.

g) Aprovar, a proposta dels òrgans pertinents, la selecció dels materials curriculars que convingui adoptar a l’escola.

h) Elaborar el Pla d’Atenció a la Diversitat amb l’assessorament dels coordinadors de cicles i els de departament i amb la col·laboració del Departament d’Orientació. El dit pla serà aprovat pel claustre a proposta del DO.
i) Fomentar l’actualització pedagògica i la formació permanent dels directius i professorat del centre i elaborar el Pla de Formació Anual.

j) Elaborar els criteris de selecció de professors que determinarà el director general.

k) Avaluar periòdicament l’organització i el funcionament general del centre i proposar la revisió, quan sigui aconsellable, del contingut i l’aplicació del Reglament de Règim Interior.

l) Col·laborar amb la comissió de convivència.

m) Qualsevol altra que li hagi estat atribuïda pel present reglament.

Art. 59.- Les reunions.
L’equip directiu es reunirà, almenys, una vegada al mes.

Secció Segona: El claustre de professors.

Art. 60.- El claustre de professors.

El claustre de professors és l’òrgan propi de participació del professorat del centre en tots els aspectes educatius. En formen part tots els professors d’ensenyaments curriculars del centre i els orientadors.

Art. 61.- La composició.

El claustre de professors –com ja es menciona a les línies immediatament anteriors- estarà constituït per tot els professors d’ensenyaments curriculars del centre i els orientadors.
El director general designa el director pedagògic, que presideix el claustre.

Art. 62.- Les competències.

Són competències del claustre de professors:

a) Participar de l’elaboració del Projecte Educatiu, de la Programació General Anual i de l’avaluació del centre.

b) Ser informat sobre les qüestions que afectin la globalitat del centre.

c) Elegir els seus representants en el Consell Escolar, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent i en els articles 66 i 67 d’aquest Reglament.

d) Analitzar i valorar el funcionament general del centre en els seus aspectes educatius, a més de l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.

e) Aprovar el Pla d’atenció a la diversitat

f) Rebre informació sobre la programació de l’acció docent realitzada pels equips de professors i els departaments didàctics; vetlar, així mateix, per la coherència i la continuïtat dels continguts de les diverses àrees d’aprenentatge.

g) Fixar i coordinar els criteris sobre avaluació, recuperació i promoció dels alumnes a proposta de l’equip directiu.

h) Proposar a l’equip directiu del centre i als equips de coordinació d’etapa iniciatives en l’àmbit de l’experimentació pedagògica i impulsar –en la mesura del que sigui possible- la seva realització.

i) Proposar temes de formació permanent i d’actualització pedagògica.

j) Conèixer i fer conèixer les normes d’organització, de funcionament i de convivència del centre.

k) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.

l) Escollir el representant dels professors en la comissió de convivència del centre.

m) Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions; vetlar, per tant, perquè aquestes es duguin a terme adequadament.

Art. 63.- Les seccions.

 1. L’Entitat Titular del centre podrà constituir seccions del claustre per tractar els temes específics de cada nivell o etapa.
 2. En les seccions del claustre participaran tots els professors del nivell o etapa corresponent i els orientadors.
 3. Les sessions de claustre seran presidides pel director pedagògic pertinent.

Art. 64.- Les competències de les seccions.

Són competències de les seccions del claustre en el seu àmbit:

a) Participar de l’elaboració i l’avaluació del Projecte Curricular de l’Etapa, d’acord amb les directrius de l’equip directiu.

b) Coordinar les programacions de les diverses àrees de coneixement.

c) Fixar els criteris referents a l’orientació, la tutoria, l’avaluació i la recuperació dels alumnes.

d) Promoure iniciatives en el camp de la investigació, l’experimentació pedagògica i la formació del professorat.

Art. 65.- El règim de funcionament.

El funcionament del claustre es regirà per les següents normes:

 1. El claustre es reunirà tres vegades en l’any i sempre que el director general del centre ho consideri oportú, així com quan ho demani almenys una tercera part dels seus membres. Una de les reunions tendrà lloc al començament de curs i una altra al final.
 2. El director pedagògic que designa el director general convoca i presideix les reunions del claustre.
 3. La convocatòria es farà almanco amb vuit dies d’anticipació i anirà acompanyada de l’ordre del dia. Quan la urgència del cas ho demani, la convocatòria es podrà realitzar amb vint-i-quatre hores d’antelació.
 4. El claustre de professors quedarà vàlidament constituït quan hi participin dos terços dels seus membres que es trobin en actiu, és a dir, que se n’exclouen els excedents i els que es trobin de baixa o en descans per maternitat o paternitat.
 5. A la reunió del claustre s’hi pot convocar qualsevol altra persona l’informe o assessorament de la qual consideri oportú el president.
 6. El claustre procurarà prendre les decisions per consens. Quan això no sigui possible, els acords s’han d’adoptar com a mínim pel vot favorable de la meitat més un dels assistents a la reunió. En cas d’empat, el vot del president serà diriment.
 7. Tots els membres tindran dret a formular vots particulars dels quals quedi constància a les actes.
 8. Les votacions seran secretes quan es refereixin a qüestions personals o ho demani un terç dels assistents amb dret a vot.
 9. Tots els assistents guardaran la reserva i la discreció degudes respecte dels assumptes que s’hi han tractat.
 10. El secretari del claustre serà nomenat per aquest mateix a proposta del seu president. De totes les reunions, el secretari n’aixecarà acta, i queda salvaguardat el dret a formular i exigir en la següent reunió les correccions que procedeixin. Un cop aprovada l’acta serà subscrita pel secretari, que en donarà fe amb el vistiplau del president.
 11. L’assenyalat en els números anteriors és aplicable a totes les seccions del claustre amb l’excepció que, quan es reuneixin per separat, aquestes poden ser presidides pel director pedagògic corresponent.

Secció Tercera: Equip de Pastoral.

És el responsable de programar, d’animar, de realitzar i de coordinar l’acció evangelitzadora i pastoral en totes les activitats escolars i extraescolars que es realitzin en el centre.

Art. 66.- La composició.

L’equip de Pastoral està format per:

a) El coordinador general de Pastoral, que el coordina i el dirigeix.

b) Un director pedagògic o un coordinador general d’etapa.

c) Els coordinadors de Pastoral d’etapes o nivells.

Art. 67.- Les competències.

Són competències de l’equip de Pastoral:

a) Proposar les línies d’acció de la dimensió evangelitzadora del Projecte Educatiu; realitzar el seu seguiment, sobretot mitjançant l’elaboració del Projecte de Pastoral, i col·laborar eficaçment en la seva elaboració.

b) Planificar, d’acord amb el Projecte Educatiu, el Projecte Curricular i la Programació d’Etapa que corresponguin les activitats pastorals de l’acció educativa (a través del Pla de Pastoral).

c) Actuar en col·laboració amb el departament de Religió pel que fa a l’ensenyament religiós.

d) Responsabilitzar-se de la marxa dels grups de fe i dels seus animadors, i proporcionar-los els mitjans adequats per al seu convenient desenvolupament.

e) Perllongar l’acció pastoral de l’escola entre les famílies de la comunitat educativa.

f) Avaluar periòdicament la tasca realitzada i el grau d’assoliment dels objectius proposats.

Secció Quarta: El Consell Escolar del centre.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de tots els sectors de la comunitat educativa en el centre.

Art. 68.- El Consell Escolar del centre.

 1. El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa en el centre.
 2. La seva competència s’estén als ensenyaments que són objecte de concert educatiu amb l’Administració.
 3. La seva composició i les seves competències són les assenyalades en el present Reglament i en la normativa vigent.

Art. 69.- La composició.

 1. El Consell Escolar del centre està format per:

a) El director pedagògic.

b) Tres representants de l’Entitat Titular del centre.

c) Quatre representants dels professors.

d) Quatre representants dels pares o tutors dels alumnes.

e) Dos representants dels alumnes, a partir de 1r d’ESO.

f) Un representant del personal d’administració i serveis.

 1. A les deliberacions del Consell Escolar podran assistir, amb veu però sense vot, els òrgans unipersonals del centre quan s’hagin de tractar temes de la seva competència.

Art. 70.- El règim de funcionament.

 1. Les reunions del Consell Escolar del centre seran convocades i presidides pel director pedagògic que designa el titular.
 2. La convocatòria es realitzarà almenys amb vuit dies d’anticipació i anirà acompanyada d’un ordre del dia. Quan la urgència del cas ho requereixi, la convocatòria es podrà fer amb vint-i-quatre hores d’antelació.
 3. El Consell Escolar es reunirà ordinàriament tres vegades cada any, coincidint amb cadascun dels tres trimestres del curs acadèmic. Amb caràcter extraordinari es reunirà per iniciativa del president, bé sigui a instància d’ell o per sol·licitud de l’Entitat Titular o, almanco, de la meitat dels membres del Consell.
 4. Els consellers electius es renovaran per meitats cada dos anys. Les vacants que s’hi produeixin amb anterioritat a la finalització del termini del mandat es cobriran tenint en compte, si s’escau, el que preveu l’art. 71 d’aquest Reglament. En aquest supòsit, el substitut ho serà pel temps restant de mandat del substituït.
 5. El Consell Escolar quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió la meitat més un dels seus membres.
 6. A les deliberacions del Consell podran ser convocats pel president, amb veu però sense vot, els altres òrgans unipersonals i les persones l’informe o l’assessorament de les quals es consideri oportú.
 7. Els acords s’han d’adoptar, almenys, pel vot favorable de la meitat més un dels presents llevat que, per a determinats assumptes, sigui exigida una altra majoria. En cas d’empat, el vot del president serà diriment.
 8. Tots els membres tendran dret a formular vots particulars dels quals quedi constància a les actes.
 9. Les votacions seran secretes quan es refereixin a qüestions personals o ho demani un terç dels assistents amb dret a vot.
 10. Tots els assistents guardaran reserva i discreció sobre els assumptes tractats.
 11. El secretari del Consell serà nomenat per l’Entitat Titular del centre. De totes les reunions, el secretari n’aixecarà acta, i queda salvaguardat el dret a formular i a exigir, en la següent reunió, les correccions que procedeixin. Una vegada aprovada l’acta, serà subscrita pel secretari, que en donarà fe amb el vistiplau del president.
 12. La inassistència dels membres del Consell Escolar a les seves reunions haurà de ser justificada davant el president.
 13. De comú acord entre l’Entitat Titular del centre i el Consell, es podran constituir comissions amb la composició, les competències, la durada i el règim de funcionament que es determinin en l’acord de creació; tot plegat s’incorporarà com a annex al present Reglament.
 14. Els representants dels alumnes en el Consell Escolar participaran de totes les seves deliberacions.

Art. 71.- L’elecció, la designació i les vacants.

 1. L’elecció i el nomenament dels representants dels professors, dels pares, dels alumnes i del personal d’administració i serveis en el Consell Escolar, així la cobertura provisional de vacants d’aquests representants es farà de conformitat amb el procediment que determini l’Entitat Titular del centre, sempre en el marc de la normativa vigent.
 2. L’associació de pares més representativa designarà un dels representants dels pares per a cada un dels nivells concertats.

Art. 72.- Les competències.

Són competències del Consell Escolar:

a) Informar, a proposta de l’Entitat Titular, del Reglament de Règim Interior del centre.

b) Informar de la Programació General Anual del centre que elaborarà l’equip directiu; així mateix, avaluar-la

c) Aprovar, a proposta de l’Entitat Titular, tant el pressupost del centre en relació als fons que provenen de l’Administració com la Rendició Anual de Comptes.

d) Intervenir en la designació del director pedagògic d’acord amb el que preveuen els articles 43 d’aquest Reglament.

e) Intervenir en la selecció del professorat, d’acord amb el que es disposa l’art. 60 de la LODE i a l’art. 22 d’aquest Reglament.

f) Garantir el compliment de les normes generals sobre admissió d’alumnes en els nivells concertats.

g) Ser informat de la resolució dels conflictes disciplinaris per alteracions greus o molt greus de la convivència i vetlar pel compliment de la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares o tutors, podrà revisar -en el termini de cinc dies lectius des de la recepció de la sol·licitud- les decisions adoptades pel director i proposar, si s’escau, l’adopció de les mesures oportunes.

h) Participar en la aplicació de la línia pedagògica global del centre i informar de les directrius per a la programació i realització de les activitats escolars complementàries, activitats extraescolars i serveis escolars.

i) Proposar a l’Administració, si s’escau, l’autorització per establir percepcions als pares dels alumnes per a la realització d’activitats escolars complementàries en els nivells concertats.

j) Aprovar a proposta de l’Entitat Titular, si és adient, les aportacions de les famílies dels alumnes per a la realització d’activitats extraescolars i dels serveis escolars (quan així ho hagi determinat l’Administració educativa).

k) Informar dels criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives; així mateix, proporcionar informació sobre les accions assistencials a les quals el centre pogués prestar la seva col·laboració.

l) Afavorir relacions de col·laboració amb altres centres amb finalitats culturals i educatives.

m) Participar en l’avaluació de la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents.

n) Designar, a proposta de l’Entitat Titular, una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

o) Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència, la igualtat, la no discriminació, la prevenció de la violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en el centre.

p) Nomenar els seus representants en la Comissió de Convivència.

TÍTOL III

ELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ EDUCATIVA

Art. 73.- Els òrgans de coordinació educativa.

 1. Els òrgans de coordinació educativa són unipersonals i col·legiats.
 2. Són òrgans unipersonals de coordinació educativa:

a) El coordinador d’orientació.

b) El coordinador de cicle.

c) El coordinador de departament.

d) El coordinador de qualitat.

e) El tutor.

 1. Són òrgans col·legiats de coordinació educativa:

a) Els equips docents.

b) El departament d’orientació.

c) Altres departaments didàctics.

CAPÍTOL I

ELS ÒRGANS UNIPERSONALS

Secció Primera: El coordinador d’orientació.

Art. 74.- Les competències.

Són competències del coordinador d’orientació:

a) Assessorar els professors, els òrgans de govern i gestió i les estructures organitzatives del centre en l’àmbit de la funció d’orientació.

b) Coordinar els aspectes generals de la funció d’orientació d’acord amb les directrius del Projecte Educatiu del Centre.

c) Convocar i dirigir les reunions del departament d’orientació

d) Col·laborar en l’orientació escolar individualitzada dels alumnes i afavorir els processos de decisió i de maduresa personal.

e) Col·laborar en l’elaboració del Projecte Curricular, sobretot en els aspectes relacionats amb les adaptacions curriculars específiques per als alumnes amb necessitats educatives especials; aconsellar, a més, en el disseny dels programes de diversificació curricular.

f) Realitzar l’avaluació dels alumnes de nova incorporació al centre que es considerin oportunes i orientar, si cal, l’escolarització dels que presenten necessitats educatives especials.

g) Cooperar en la preparació d’activitats de recuperació i de reforç educatiu i en la millora de la interacció social.

h) Col·laborar en la prevenció de dificultats educatives en el desenvolupament personal dels alumnes i ajudar a resoldre-les.

i) Promoure la cooperació entre l’escola i la família per a la formació integral dels alumnes.

j) Formar part de la comissió de convivència; finalment, qualsevol altra que determini el titular o la normativa vigent.

Art. 75.- El nomenament i el cessament.

El coordinador d’orientació és nomenat i cessat per l’Entitat Titular.

Secció Segona: El coordinador de cicle.

Art. 76.- Les competències.

Són competències del coordinador de cicle:

a) Promoure i coordinar, a través dels tutors i els professors, el desenvolupament del procés educatiu dels alumnes del cicle.

b) Promoure i coordinar la convivència dels alumnes.

c) Convocar i presidir, en absència del director pedagògic o del coordinador general de l’etapa, les reunions de l’equip docent de cicle.

d) Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del Pla d’Atenció a la Diversitat.

Art. 77.- El nomenament i el cessament.

El coordinador de cicle és un professor del centre. És nomenat i cessat pel director general a proposta del director pedagògic i havent escoltat el coordinador general de la seva etapa.

Secció Tercera: El coordinador de departament

Art. 78.- Les competències.

Són competències del coordinador de departament:

a) Convocar i moderar les reunions del departament.

b) Coordinar el treball del departament a:

 • L’elaboració i la revisió del Projecte Curricular d’Àrea i la Memòria Anual.
 • L’elaboració de les programacions de l’àrea de cada curs. En aquest sentit, hom procurarà la coherència en la distribució dels continguts als nivells i els cicles, els quals seran adequats a la línia pedagògica adoptada pel centre.
 • La proposta dels objectius mínims i dels criteris d’avaluació.
 • Les mesures d’atenció a la diversitat.
 • La selecció de materials curriculars.
 • L’optimització dels recursos.

c) Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del Pla d’Atenció a la diversitat.

d) Promoure iniciatives en el camp de la investigació i l’experimentació pedagògica, així com en l’intercanvi de les experiències i les innovacions d’interès entre els seus membres o també amb els d’altres departaments i altres centres.

e) Afavorir l’actualització didàctica i elaborar propostes concretes referents a la formació permanent dels membres del mateix departament.

f) Elaborar els oportuns informes sobre les necessitats del seminari per a la confecció del pressupost anual del centre.

Art. 79.- El nomenament i el cessament.

El coordinador de departament és nomenat i cessat pel director general d’entre els membres d’aquest, a proposta del director pedagògic i havent escoltat el parer dels membres del departament.

Secció Quarta: El tutor.

És el professor responsable del desenvolupament del procés educatiu del grup i de cada alumne que li és confiat.

Art. 80.- Les competències.

Són competències del tutor, entre d’altres:

a) Fer el seguiment global dels processos d’aprenentatge dels alumnes, amb la intenció de descobrir les seves potencialitats, les habilitats, les dificultats i les necessitats especials; articular-ne les respostes educatives i cercar els oportuns assessoraments i els suports.

b) Coordinar l’avaluació dels processos d’aprenentatge dels alumnes, presidir la sessió d’avaluació dels alumnes del grup que té assignat, donar la informació adequada als interessats i als seus pares i entregar, finalment, l’acta d’avaluació a la secretaria de l’escola.

c) Conèixer la marxa del grup, a més de les característiques i peculiaritats de cadascun dels alumnes.

d) Adoptar mesures que afavoreixin la integració en el grup dels alumnes acabats d’incorporar.

e) Coordinar l’acció educativa dels professors del grup i la informació sobre els alumnes.

f) Informar el coordinador de cicle i el general d’etapa sobre les incidències i les situacions que puguin pertorbar tant el procés formatiu dels alumnes com l’aplicació del Projecte Curricular d’Etapa.

g) Col·laborar eficaçment en l’elaboració i l’aplicació del Pla d’Acció Tutorial.

h) Fomentar en el grup d’alumnes el desenvolupament d’actituds participatives, la inserció en l’entorn i l’educació en valors; completar, d’aquesta manera, la tasca realitzada en el marc de les àrees.

i) Assistir els delegats de curs en la seva gestió.

j) Afavorir en els alumnes l’autoestima personal i ajudar-los en la superació dels entrebancs en els processos d’aprenentatge i de les dificultats de qualsevol altre tipus, en tot moment amb l’objectiu d’aconseguir una educació integral i el ple desenvolupament de la seva personalitat.

k) Contribuir a l’establiment de relacions fluides amb els pares dels alumnes; informar-los de tots aquells assumptes que afectin l’educació dels seus fills i facilitar la connexió entre l’escola i les famílies.

l) Facilitar (ho estableixin la normativa vigent o els protocols d’aplicació) els processos de resolució de conflictes, en la mesura que així li sia sol·licitat per part de les persones competents de la gestió d’aquests processos;
m) Fer de mediador en les situacions de conflicte entre alumnes i professors, i informar-ne oportunament les famílies.

Art. 81.- El nomenament i el cessament.

El tutor és nomenat i cessat pel director general, a proposta del director pedagògic i havent escoltat el coordinador general de la seva etapa.

Secció Cinquena: El coordinador de qualitat.

És la persona que dinamitza el procés de millora contínua en el centre d’acord amb el model de gestió de qualitat adoptat.

Art. 82.- Les competències.

Són competències del coordinador de qualitat:

a) Actuar com a mediador entre el grup coordinador de qualitat i la direcció, i també entre els assessors externs del pla de Qualitat i l’esmentada direcció.

b) Motivar els membres de la comunitat educativa per a la seva implicació en el Pla de Qualitat.

c) Planificar i revisar el treball del grup coordinador de qualitat i coordinar, semblantment, el funcionament dels grups de millora.

d) Dirigir les reunions del grup coordinador de qualitat.

e) Coordinar el treball de la gestió de qualitat a l’escola.

f) Preparar documents analítics sobre resultats.

Art. 83.- El nomenament i el cessament.

El coordinador de qualitat és nomenat i cessat pel director general, oït l’equip directiu.

CAPÍTOL II

ELS ÒRGANS COL·LEGIATS

Secció Primera: L’equip de tutors.

Art. 84.- La composició.

L’equip de tutors està integrat pels tutors d’una etapa, cicle o curs.

Art. 85.- Les competències.

Són competències de l’equip de tutors:

a) Mantenir reunions periòdiques amb la finalitat d’assegurar la màxima coordinació de la seva tasca.

b) Supervisar i avaluar el procés de formació integral dels alumnes.

c) Procurar els serveis psicopedagògics necessaris per a l’orientació dels alumnes.

d) Elaborar i avaluar el Pla d’Acció Tutorial en col·laboració amb el departament d’orientació.

Secció Segona a: L’equip docent.

Art. 86.- La composició.

L’equip docent està integrat pels professors del respectiu cicle, curs o grup per assegurar la coherència i la complementarietat de l’acció docent.

Art. 87.- Les competències.

Són competències de l’equip docent:

a) Realitzar la connexió interdisciplinària del curs o cicle.

b) Proposar al claustre criteris generals d’avaluació.

c) Col·laborar en l’elaboració dels projectes, les adaptacions i les diversificacions curriculars.

d) Proposar iniciatives i experiències pedagògiques i didàctiques.

e) Avaluar els alumnes i decidir sobre la seva promoció i sobre la concessió dels títols.

Secció Tercera: Departament d’orientació.

Art. 88.- La composició.

El departament d’orientació està format per:

a) El coordinador d’orientació.

b) Un director pedagògic o un coordinador general d’etapa.

c) Els professors per a l’atenció a la diversitat.

d) Altres professors que, per designació del director general del centre, puguin contribuir a l’orientació des de la seva especialitat, coneixements o experiència professional.

Art. 89.- Les competències.

Són competències del departament d’orientació:

a) Coordinar els aspectes generals de la funció orientadora al centre, d’acord amb les directrius del Projecte Educatiu del Centre.

b) Participar en les accions formatives i reunions d’orientació que promogui l’Entitat Titular.

c) Participar en l’elaboració i l’avaluació del Pla d’Acció Tutorial per al conjunt del centre.

d) Coordinar l’elaboració, la realització i l’avaluació de les activitats d’orientació de l’acció educativa del centre.

e) Col·laborar amb l’equip directiu en l’elaboració del Pla d’Atenció a la Diversitat i proposar-lo al claustre per a la seva aprovació.

f) Assessorar tècnicament els òrgans del centre en relació amb les adaptacions curriculars, els programes de reforç educatiu i els criteris d’avaluació i de promoció d’alumnes.

g) Proporcionar als alumnes informació i orientació sobre alternatives educatives i professionals.

h) Elaborar activitats, estratègies i programes d’orientació personal, escolar, professional i de diversificació curricular.

i) Aplicar programes d’intervenció orientadora d’alumnes.

j) Realitzar l’avaluació psicopedagògica individualitzada dels alumnes i elaborar propostes d’intervenció; orientar, també, sobre l’escolarització dels que presentin necessitats educatives especials.

k) Cooperar tant en la preparació d’activitats de recuperació i reforç educatiu com en la millora de la interacció social.

l) Col·laborar en la prevenció de dificultats educatives en el desenvolupament personal dels alumnes i ajudar a resoldre-les.

m) Promoure la cooperació entre l’escola i la família per a la formació integral dels alumnes.

n) Coordinar, donar ajut i oferir suport tècnic a activitats d’orientació, de tutoria i de formació i de perfeccionament del professorat.

o) Qualsevol altra que determini el Titular o la normativa vigent.

Secció Quarta: Els altres departaments didàctics

Art. 90.- La configuració i la composició.

 1. El departament és el grup dels professors que imparteixen una àrea o matèria o un conjunt d’aquestes en el centre.
 2. La creació i modificació dels departaments és competència de l’Entitat Titular del centre.
 3. El departament de Religió haurà de coordinar-se amb l’equip de Pastoral.

Art. 91.- Les competències.

Són competències del departament:
a) Coordinar l’elaboració dels currículums de l’àrea per a cada curs, sempre intentant garantir-ne la coherència amb la programació vertical de l’àrea.

b) Proposar al claustre criteris d’avaluació respecte de la seva àrea.

c) Col·laborar en l’elaboració dels projectes, les adaptacions i les diversificacions curriculars.

d) Proposar iniciatives i experiències pedagògiques i didàctiques en relació amb la seva àrea.

TÍTOL IV

L’ACCIÓ EDUCATIVA

Art. 92.- Els principis.

 1. L’acció educativa del centre s’articula al voltant del Caràcter Propi, de la legislació aplicable, de les característiques dels seus agents i destinataris, dels recursos del centre i de l’entorn en què es troba. La programació de l’acció educativa de l’escola s’inspira en el model que defineix la seva Proposta Educativa, que es converteix així en el criteri bàsic d’actuació de tots els sectors d’activitat del centre i, endemés, dona coherència i continuïtat al treball realitzat pel conjunt de la comunitat educativa.
 2. Els membres de la comunitat educativa, cadascú segons la seva peculiar aportació, són els protagonistes de l’acció educativa del centre.
 3. L’acció educativa del centre integra i interrelaciona els aspectes acadèmics, formatius, pastorals i tots els altres orientats a l’assoliment dels objectius del Caràcter Propi del centre.
 4. El centre gaudeix d’autonomia en l’àmbit pedagògic, d’organització i de gestió, a l’empara del que estableixen les disposicions legals vigents.

Art. 93.- El Caràcter Propi.

 1. L’Entitat Titular té dret a establir i modificar el Caràcter Propi del centre.
 2. El Caràcter Propi del centre defineix:

a) La naturalesa, les característiques i les finalitats fonamentals del centre, això és, la raó de la seva fundació.

b) La visió de l’ésser humà que orienta l’acció educativa.

c) Els valors, les actituds i els comportaments que es potencien al centre.

d) Els criteris pedagògics bàsics del centre.

e) Els elements bàsics de la configuració organitzativa del centre i la seva articulació al voltant de la comunitat educativa.

 1. Qualsevol modificació en el Caràcter Propi del centre s’haurà de posar en coneixement de la comunitat educativa amb anticipació suficient.

Art. 94.- L’educació integral.

 1. L’educació integral que el centre promou s’inspira en una concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i del món, i procura preparar els alumnes per participar activament de la transformació i la millora de la societat; segueix –val a dir-ho- les orientacions pastorals de l’Entitat Titular i de l’Església Diocesana.
 2. El centre ofereix a tots els alumnes l’ensenyament de l’àrea d’Educació Catòlica i la possibilitat de plantejar-se la pròpia existència segons l’Evangeli, tot en un marc de respecte i de llibertat. La lliure elecció del centre per part dels pares implica el desig que els seus fills rebin formació religiosa catòlica, en tot moment des del respecte a les seves conviccions o creences personals.
 3. El Projecte d’Educació Integral del centre inclou respostes a les inquietuds religioses i pastorals dels professors, de les famílies i dels alumnes creients mitjançant la catequesi, les convivències formatives, la relació amb associacions i moviments parroquials i diocesans, etc. La participació hi serà voluntària.

Art. 95.- El Projecte Educatiu de centre.

 1. El Projecte Educatiu incorpora el Caràcter Propi del centre i jerarquitza els seus objectius per a un període de temps determinat, amb la qual cosa respon a les demandes que es presenten amb més rellevància a la llum de l’anàlisi de:

a) Les característiques dels membres de la comunitat educativa

b) L’entorn immediat en què s’ubica el centre

c) La realitat social, local, autonòmica, nacional i internacional

d) Les prioritats pastorals de l’Església

 1. Correspon a l’Entitat Titular disposar el Projecte Educatiu, el qual incorporarà el principi de coeducació en la concreció dels currículums establerts per l’Administració educativa (a través dels projectes curriculars d’etapa).
 2. En el Projecte Educatiu es recolliran les accions i estratègies d’atenció a la diversitat i el Pla d’Acció Tutorial.
 3. En formarà part el Pla de convivència, entès aquest com el conjunt d’estratègies i pautes d’actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar, facilitar la prevenció de conductes que en siguin contràries i resoldre conflictes.
 4. En la seva elaboració participaran els diferents sectors de la comunitat educativa, les seves associacions i els òrgans de participació, de govern, de gestió i de coordinació del centre, d’acord amb el procediment que estableixi la pròpia Entitat Titular. Dirigeix la seva elaboració, execució i avaluació el director general.
 5. El grau d’assoliment del Projecte Educatiu serà un indicador del nivell de qualitat de l’oferta feta pel centre.

Art. 96.- El projecte curricular d’etapa.

 1. El projecte curricular de l’etapa adapta les finalitats que s’han de desenvolupar en l’etapa integrant; procura, en aquest sentit, interrelacionar les diferents facetes de l’acció educativa del centre d’acord amb el seu Projecte Educatiu.
 2. El projecte curricular de l’etapa ha d’incloure, almenys:

a) La concreció dels objectius de l’etapa.

b) Les competències bàsiques.

c) La seqüenciació dels continguts.

d) La metodologia pedagògica, que comprèn la descripció de les pràctiques docents i l’organització del treball dels mestres i professors.

e) Els estàndards i els resultats d’aprenentatge avaluables.

f) Els criteris d’avaluació del grau d’adquisició de les competències i de l’assoliment dels objectius de l’etapa i els criteris de promoció.

g) Les mesures per atendre la diversitat.

h) Les mesures de coordinació de cada àrea o matèria amb la resta dels ensenyaments impartits en el centre.

i) Els principis d’organització i de funcionament de les tutories.

 1. El projecte curricular d’etapa és aprovat per la secció del claustre de l’etapa i pels educadors que participen de les accions acadèmiques, formatives o pastorals dels alumnes de l’etapa, d’acord amb el procediment que determini l’equip directiu. En dirigeix l’elaboració, l’execució i l’avaluació el director pedagògic. És resultat d’adaptar els currículums establerts per l’Administració educativa a la realitat de l’escola i a les necessitats dels alumnes, i té molt en compte el Caràcter Propi i el context sociocultural del centre.

Art. 97.- La programació d’aula.

Els professors faran la programació d’aula d’acord amb les determinacions del projecte curricular de l’etapa i en coordinació amb els altres professors del mateix cicle, curs o departament.

Art. 98.- L’avaluació.

 1. L’avaluació de l’acció educativa és l’instrument per a la verificació del compliment dels objectius del centre i constitueix, per tant, la base per a l’adopció de les correccions que siguin pertinents per a un millor assoliment dels seus fins.
 2. L’avaluació de l’acció educativa abasta tots els aspectes del funcionament del centre: els projectes curriculars d’etapa, l’acció docent dels mestres i els professors, l’organització del centre, el funcionament dels òrgans de govern i de gestió, l’acció tutorial, etc.
 3. Participarà de l’avaluació de l’acció educadora tota la comunitat educativa. Dirigeix la seva elaboració i execució el director general.
 4. El centre desenvoluparà processos de millora contínua de la qualitat per a l’adequat compliment del seu Projecte Educatiu.
 5. En acabar cada curs, i en el marc de la Memòria Anual, l’equip directiu prepararà una síntesi de l’avaluació global del centre i en donarà, per afegitó, l’oportuna informació al Consell Escolar.

Art. 99.- La Programació General Anual.

 1. La Programació General Anual del centre, basada en l’avaluació de la seva dinàmica i la del seu entorn, inclourà:

a) L’organització i el funcionament del centre.

b) Les modificacions del projecte curricular de l’etapa derivades del resultat de la seva avaluació.

c) L’horari general dels alumnes i l’organització bàsica del professorat.

d) Les accions de formació permanent del professorat.

e) El procediment d’avaluació dels diversos aspectes del centre (adreça, funció docent, cursos formatius, accions pastorals) incorporats al seu Projecte Educatiu.

f) Els projectes aprovats pels diferents departaments.

g) Els plans d’actuació i de millora acordats i aprovats per l’equip directiu.

h) Les mesures d’aplicació del Pla de convivència per al curs corresponent.

 1. La Programació General Anual del centre és elaborada per l’equip directiu i se n’informa el Consell Escolar (que la valora) a proposta del director general, que és qui en dirigeix l’elaboració, l’execució i l’avaluació.
 2. El centre desenvoluparà processos de millora contínua de la qualitat per l’adequat compliment del Projecte Educatiu.

TÍTOL V

LES ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES, LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ELS SERVEIS ESCOLARS COMPLEMENTARIS

Art. 100.- La definició i les característiques de les activitats educatives complementàries i extraescolars.

 1. Les activitats educatives complementàries tenen la finalitat de facilitar el creixement i la maduració dels alumnes en tots els aspectes de la seva personalitat, d’acord amb els objectius de l’educació integral definits en la Proposta Educativa. Es complementa, així, l’oferta de formació establerta en el currículum de l’etapa.
 2. Les activitats complementàries, que formen part de l’oferta educativa global del centre donada a conèixer a les famílies quan matriculen els seus fills, s’integren en el conjunt d’activitats formatives que tenen lloc en el marc de l’horari escolar dels alumnes.
 3. Les activitats extraescolars es realitzen al marge de l’horari lectiu, i en participen els alumnes els pares dels quals ho han demanat expressament.
 4. El programa d’aquestes activitats educatives forma part de la Programació General Anual del centre.

Art. 101.- Els responsables.

 1. L’equip directiu és el responsable de preparar, amb l’informe del Consell Escolar, les directrius per a la programació i la realització de les activitats educatives complementàries i de les activitats extraescolars, a més dels criteris de participació de l’escola d’activitats culturals, esportives i recreatives fora de l’àmbit escolar.
 2. Els coordinadors d’etapa vetlaran perquè totes les activitats educatives complementàries s’insereixin adequadament en el treball educatiu escolar, d’acord amb els projectes curriculars.
 3. Els viatges i les convivències escolars fora del centre en horari escolar hauran de tenir la corresponent autorització de l’equip directiu. La participació dels alumnes en activitats formatives i recreatives haurà de tenir la del director pedagògic.

Art. 102.- Serveis escolars complementaris.

 1. Els serveis escolars són els que, sense estar directament relacionats amb l’activitat docent, la fan possible. En destaquen, entre d’altres: el menjador escolar, l’internat, el transport escolar, el servei de guarderia, l’atenció d’infermeria, la revisió mèdica, l’assegurança escolar d’accidents, el gabinet psicopedagògic i el servei d’informació telemàtica o telefònica.
 2. L’equip directiu és el responsable de programar, fer conèixer i supervisar l’oferta dels serveis escolars.

Art. 103.- El règim econòmic.

 1. El director general, a través de l’administrador, respon de la gestió econòmica relativa a les activitats complementàries, a les activitats extraescolars i als serveis realitzats en el centre, i en donarà la informació pertinent al Consell Escolar en el marc de la rendició anual de comptes.
 2. El Consell Escolar, a proposta del director general, aprovarà les quotes dels pares d’alumnes per a la realització de les activitats escolars complementàries, extraescolars i dels serveis complementaris. En el seu cas, decidirà la tramitació de la sol·licitud d’autorització de preu o la comunicació corresponent a l’Administració educativa quan sigui procedent.

TÍTOL VI

L’ALTERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

CAPÍTOL I

NORMES GENERALS

Art. 104.- El valor de la convivència.

L’adequada convivència en el centre és una condició indispensable per a la progressiva maduració dels diferents membres de la comunitat educativa -en especial dels alumnes- i d’aquella en el seu conjunt i, consegüentment, per a la consecució dels objectius del Caràcter Propi del centre.

El centre elaborarà, en el marc de la normativa vigent, dels projectes educatius i dels instruments de planificació i organització de què disposa, un Pla de Convivència que recollirà totes les activitats que es programin per fomentar un bon clima de convivència, la concreció dels drets i deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en cas d’incompliment, així com la realització d’actuacions destinades a la resolució pacífica de conflictes, a la prevenció de la violència de gènere, al foment de la igualtat i, en general, totes les adreçades a la no-discriminació.

Els membres de l’equip directiu i el professorat tenen la consideració d’autoritat pública. En els procediments d’adopció de mesures correctores, els fets constatats per ells tenen valor probatori i gaudeixen de presumpció de veracitat llevat de prova en contra; sens perjudici d’aquelles proves que, en defensa dels respectius drets o interessos, puguin aportar els propis afectats.

Art. 105.- El Pla de Convivència.

 1. El Pla de Convivència serà aprovat per l’Entitat Titular a proposta de la Comissió de Convivència qui, al seu torn, tendrà en compte les iniciatives i suggeriments expressats pels òrgans de govern, coordinació i participació del centre.
 2. El Pla de Convivència, que forma part del Projecte educatiu, s’inserirà en la PGA; el seu informe estarà present en la Memòria Anual.

Art. 106.- El contingut del Pla de Convivència.

 1. D’acord amb l’article 124 de la LOE, un pla de convivència ha de contenir, almenys, els següents elements:
 2. Les activitats que es programin amb la finalitat de fomentar un bon clima de convivència.
 3. La concreció dels drets i deures dels alumnes, la qual inclourà, com a mínim, els continguts als articles 16 i 17 d’aquest reglament.
 4. Les mesures correctores aplicables en cas d’incompliment de les normes de conducta previstes a l’article 12 del present reglament o del Pla de Convivència.
 5. Les actuacions per a la resolució pacífica dels conflictes.
 6. Les actuacions de prevenció de la violència de gènere, igualtat i no discriminació.
 7. D’acord amb l’article 28 del Decret 121/2010, de drets i deures dels alumnes (BOIB 187, 23/12/10), i sens perjudici de l’autonomia del centre per estendre’l a altres qüestions, el pla ha contenir:
  2.1 Una descripció de les característiques i entorn del centre educatiu:
  a. Descripció de les característiques del centre i de l’entorn que siguin rellevants per a l’elaboració del Pla de Convivència.
  b. Estudi i valoració de la convivència al centre, amb la identificació i l’anàlisi dels aspectes que l’afavoreixen o dificulten.
  c. Estudi i valoració, d’una banda,del tractament de la igualtat entre ambdós sexes; i, de l’altra, de situacions de violència per qüestió de gènere.
  d. Respostes que el centre dona a les situacions de conflicte.
  e. Grau d’implicació i participació dels professors, dels alumnes i de les famílies en la resolució de conflictes.
  f. Relació amb les famílies i serveis socials, sanitaris o d’altre tipus
  g. Recursos de l’entorn i la comunitat.
  2.2 La descripció dels objectius que es pretenen assolir amb el pla, entre els quals es contemplaran els descrits en l’Art. 12.1 del present Reglament.

2.3 Les normes de convivència previstes en l’Art. 12.2 del present RRI.

2.4 Les propostes de formació per a tota la comunitat educativa, adreçades sempre que sigui possible a la prevenció i la gestió positiva dels conflictes i a l’optimització de recursos.

2.5 Les accions previstes per a la consecució dels objectius proposats amb la indicació de responsables, de les línies d’actuació, de la metodologia, de la realització d’activitats, dels terminis, dels mitjans, dels materials, etc.

2.6 Els procediments específics d’actuació per prevenir i gestionar conflictes, amb esment especial als processos de mediació escolar i de negociació d’acords educatius.

2.7 Els protocols generals i específics d’actuació per als respectius casos de pertorbació de la convivència i d’assetjament o intimidació entre alumnes.

Art. 107.- La comissió de convivència.

La comissió de convivència estarà integrada per:

a) El director pedagògic, que serà el seu president. En cas que hi hagi més d’un director pedagògic, serà el mateix que presideix el Consell Escolar de centre.

b) El coordinador general d’etapa o cap d’estudis, que la presideix en cas d’absència del director.

c) L’orientador del centre

d) El coordinador de convivència

e) El coordinador de coeducació i igualtat

f) Un representant del professorat, elegit pels membres del claustre que tenguin la condició de professor.

g) El representant del personal d’administració i serveis en el Consell Escolar.

h) Un representant dels pares i tutors legals dels alumnes, elegit per i entre els representants del Consell Escolar.

i) Un representant dels alumnes en el Consell Escolar.

Art. 108.- Les funcions de la comissió de convivència.

 1. Correspon a la comissió de convivència:

a) Formular la proposta del Pla de Convivència, així com les seves adaptacions i les modificacions posteriors.
b) Fer el seguiment i la coordinació de l’aplicació del pla de convivència escolar.

c) Coordinar i assegurar la coherència de totes les iniciatives dels diferents sectors de la comunitat educativa adreçades a fomentar l’adequada convivència.

d) Impulsar el coneixement i l’observança de les normes de convivència.

e) Elaborar la proposta d’informe anual del Pla de Convivència.

f) Proposar a la direcció del centre protocols d’actuació adreçats a alumnes que presentin alteracions de comportament.

g) Elevar al Consell Escolar qualsevol suggeriment o proposta per millorar la convivència i prevenir els conflictes al centre.

 1. Aquestes funcions s’exerciran sense perjudici de les altres que tenguin atribuïdes en aquesta matèria els òrgans de govern del centre.
 2. En el compliment de les seves funcions, i en tant que els membres de la comissió hagin de tenir accés a informació personal de qualsevol dels membres de la comunitat educativa, el tractament de la dita informació es farà complint la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Els esmentats membres estan obligats a mantenir el secret professional fins i tot després de deixar de formar-ne part.

Art. 109.- El règim de funcionament.

Les reunions de la comissió de convivència seran convocades i presidides pel director pedagògic, que presideix el Consell Escolar.

La convocatòria es realitzarà almenys amb vuit dies d’anticipació i anirà acompanyada d’un ordre del dia. Quan la urgència del cas ho demani, la convocatòria es podrà realitzar amb vint-i-quatre hores d’antelació.

La comissió de convivència es reunirà ordinàriament tres vegades en l’any coincidint amb cada un dels tres trimestres del curs acadèmic. Amb un caràcter extraordinari, es reunirà a iniciativa del president, a sol·licitud de l’Entitat Titular o, almanco, de la meitat dels seus membres.

Les reunions ordinàries serviran per:
a) Analitzar les incidències, les actuacions realitzades i els resultats obtinguts en relació a l’aplicació del Pla de Convivència.
b) Elaborar i elevar al Consell Escolar propostes de millora de la convivència.
c) Elaborar l’apartat de la Memòria anual al qual s’avaluïn i es valorin les actuacions previstes a la PGA dirigides a millorar la convivència al centre.


Art. 110.- El coordinador de convivència.
És la persona responsable de coordinar les accions que permeten la convivència i el respecte en la vida diària del centre.

El director titular nomena el coordinador de convivència entre el personal del centre a proposta del director pedagògic.

Correspon al coordinador de convivència:
a) Coordinar les accions previstes en el Pla de convivència.
b) Fer d’enllaç entre la comunitat educativa i l’administració educativa i l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, sempre sense perjudicar les competències de representació atribuïdes a la titularitat i a la direcció del centre.

Art. 111.- El coordinador de coeducació i igualtat.
És la persona responsable de vetllar pel respecte dels principis d’igualtat i dels drets de tots els membres de la comunitat educativa, amb independència de la seva identitat, expressió de gènere o orientació sexual.

El Consell Escolar, a proposta del director titular, nomena el coordinador de coeducació i igualtat entre el personal del centre.

Correspon al coordinador de coeducació i igualtat:
a) Proposar a la direcció del centre, en coordinació amb el coordinador de convivència, els canvis al projecte educatiu per potenciar el principi de coeducació.
b) Participar en totes les fases de l’elaboració del Pla d’Igualtat quan aquest sigui obligatori o, posem per cas, quan l’Entitat Titular hagi decidit voluntàriament la seva implantació.
c) Vetllar perquè els plans, protocols, mesures i qualsevol altre instrument dirigit al manteniment de la convivència, prevenció i resolució de conflictes incloguin els principis de la coeducació.
d) Col·laborar amb el l’equip directiu, el claustre i el departament de Pastoral perquè el principi de coeducació sigui present en les seves decisions i tasques d’ensenyament.
e) Col·laborar en l’elaboració del material didàctic perquè aquest incorpori el principi de coeducació i afavoreixi, així mateix, la responsabilitat dels alumnes en la defensa del principi d’igualtat i en el seu comportament al centre, a les xarxes socials i també com a futurs adults.
f) Col·laborar amb el personal d’administració i serveis per impulsar el principi d’igualtat de gènere i ajudar (no cal dir-ho) a evitar situacions de discriminació.
g) Quan així se’l demani, intervenir en la investigació i resolució de conflictes relacionats amb discriminació o assetjament per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Art. 112.- L’alteració i la correcció.

 1. Alteren la convivència del centre els actes o omissions contraris a les normes de convivència i de conducta a què es refereix l’Art. 12 d’aquest Reglament, comesos per qualsevol membre de la comunitat educativa en el recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i serveis educatius complementaris. Igualment, seran considerats com a alteracions de la convivència les accions comeses fora del recinte escolar quan tenguin el seu origen o estiguin directament relacionats amb qualsevol activitat escolar o extraescolar o afectin (directament o indirecta) els membres de la comunitat educativa. També es consideren alteracions de comportament els processos d’inadaptació o de marginació dels alumnes que hagin estat víctimes de conductes contràries a la bona convivència per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.
 2. Els que alterin la convivència seran corregits de conformitat als mitjans i els procediments que assenyalen la normativa vigent, el present Reglament i el Pla de Convivència.
 3. Aquelles conductes que atemptin contra la dignitat personal d’altres membres de la comunitat educativa, les que tenguin com a origen o conseqüència una discriminació o assetjament basat en el gènere, orientació o identitat sexual; un origen racial, ètnic, religiós, de creences o de discapacitat o que es realitzin, per exemple, contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives tendran la consideració de falta molt greu, i duran associada com a mesura correctora l’expulsió, temporal o definitiva, del centre.
 4. Les decisions d’adoptar mesures correctores per la comissió de faltes lleus seran immediatament executables.
 5. En el cas que l’alteració provingui d’un alumne, s’elaboraran protocols d’actuació.
 6. Els protocols d’actuació poden ser generals i específics:

a) Els generals, que s’aplicaran quan es produeixin alteracions de la convivència, han de preveure intervencions de caràcter individual, adreçades a l’alumne concret, i col·lectives, en relació amb el centre docent en general; en qualsevol cas, s’han d’haver combinat mesures preventives, de correcció i d’intervenció, totes adreçades a facilitar l’acomodament del comportament de l’alumnat, així com a la implicació de tota la comunitat educativa.

b) Els específics s’aplicaran en els casos d’assetjament i intimidació entre alumnes, situacions que han de ser abordades de forma immediata i diferenciada.

c) En tots dos casos es tendrà en compte el que preveu el Capítol III d’aquest títol, relatiu al procediment conciliat per a la resolució de conflictes.

 1. A l’inici de cada curs escolar, es podran establir normes de convivència específiques com un desenvolupament tant de les generals previstes en l’art. 12 d’aquest Reglament com de les específiques de l’alumnat, contemplades en l’art. 17, tot plegat a partir de l’informe anual resultat del seguiment del Pla de Convivència relatiu al curs anterior. En aquest cas, seran incorporades com a annex d’aquest document i al Pla de Convivència.

CAPÍTOL II

ELS ALUMNES

Art. 113.- L’àmbit de l’esfera disciplinària del centre.

Es podran corregir les conductes contràries a les normes de convivència del centre realitzades:

a) En el recinte escolar, dins o fora de l’horari general del centre.

b) Durant la realització d’activitats complementàries o extraescolars.

c) Fora del recinte escolar, però motivades o directament relacionades amb la vida escolar i que afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

Art. 114.- Els criteris de correcció.

 1. A la correcció dels alumnes que alterin la convivència es tendran els següents criteris:

a) L’edat i la situació personal, familiar i social de l’alumne.

b) La valoració educativa de l’alteració.

c) El caràcter educatiu i recuperador, no merament sancionador, de la correcció.

d) La proporcionalitat de la correcció.

e) La forma com l’alteració afecta els objectius fonamentals del Projecte Educatiu de centre, de la programació d’etapa i de la Programació General Anual del centre.

 1. En cap cas, el procediment de correcció pot afectar el dret a la intimitat i la dignitat de l’alumne.

Art. 115.- La qualificació de l’alteració de la convivència.

Les alteracions de la convivència poden ser lleus, greus i molt greus.

Art. 116.- Les alteracions lleus.

Són alteracions lleus de la convivència les que vulnerin les normes de convivència i de conducta i no estiguin qualificades en el present Reglament (o qualque altra normativa aplicable) com a greus o molt greus.

Art. 117.- Les alteracions greus.

Tendran la consideració d’alteracions greus les següents:

a) Les faltes reiterades de puntualitat o d’assistència a classe que, a judici del tutor, no estiguin justificades.

b) Les conductes que impedeixin o dificultin que altres companys exerceixin llurs drets i deures respecte de l’estudi.

c) Els actes d’incorrecció o de desconsideració cap a companys o altres membres de la comunitat escolar.

d) Els actes d’indisciplina i els que pertorbin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

e) La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se per fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors.

f) Els danys causats a les instal·lacions o al material del centre, així com el deteriorament de les condicions d’higiene de qualsevol element del centre.

g) Els danys causats als béns o a les pertinences dels membres de la comunitat educativa.

h) La incitació o l’estímul a la comissió d’una falta contrària a les normes de conducta.

i) Fer servir durant els exàmens, proves o exercicis, materials o aparells de qualsevol tipus no autoritzats.

j) Qualsevol altra incorrecció de la mateixa gravetat que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, en tant que no constitueixi falta molt greu segons el present Reglament.

k) La reiteració en el mateix trimestre de dues o més faltes lleus.

l) Els actes que atemptin contra els principis del Caràcter propi del centre i que no constitueixin falta molt greu.

Art. 118.- Alteracions molt greus.

Tendran la consideració d’alteracions molt greus les que seran transcrites a continuació, amb independència que es cometin de forma verbal o escrita; o que s’expressin o realitzin per mitjans informàtics, audiovisuals o mitjançant qualsevol altre suport.

a) Els actes greus d’indisciplina, de desconsideració, de difusió d’acusacions falses, d’insults, de falta de respecte o les actituds desafiadores comesos cap als professors i l’altre personal del centre.

b) L’assetjament físic o moral o sexista, així com les injúries i les acusacions falses als companys, qualsevol que en fos el mòbil o la intenció.

c) L’ús de la violència, les agressions, les ofenses greus, les amenaces o coaccions i, igualment, els actes que atemptin greument contra la intimitat o els bons costums socials dels companys o altres membres de la comunitat educativa.

d) La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

e) L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica; i, d’igual forma, l’enregistrament, la publicació o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin a la pròpia imatge, honor o intimitat de qualque membre de la comunitat educativa.

f) L’enregistrament, la publicació o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, d’agressions o d’humiliacions comeses.

g) La difusió de rumors o mentides que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat educativa.

h) Els danys greus causats (intencionadament o per un ús indegut) a les instal·lacions, als materials i als documents del centre o, posem per cas, a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa.

i) La suplantació de la personalitat i la falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics i de comunicació amb els pares o representants legals.

j) L’ús, la incitació o la introducció al centre d’objectes o substàncies estupefaents il·legals, perjudicials per a la salut o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

k) El fet de facilitar l’entrada al centre de persones no autoritzades o entrar-hi amb elles.

l) La pertorbació greu de la normal realització de les activitats del centre i, en general, qualsevol incompliment greu de les normes de conducta, inclosos els atemptats al Caràcter propi del centre.

m) La reiteració en el mateix trimestre de dos o més faltes greus.

n) L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu.

o) Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de reunió i de no-discriminació; i en contra, així mateix, del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres persones.

p) En el cas d’alumnes majors de 14 anys, la comissió de conductes tipificades com a delicte al Codi Penal.

Art. 119.- Gradació de la responsabilitat.

Per a la gradació de la responsabilitat es consideraran:

 1. Les circumstàncies que pal·lien o atenuen la responsabilitat de l’alumne:

a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.

b) La manca d’intencionalitat, això és, no haver volgut l’alumne produir un dany de la gravetat ocasionada.

c) L’observança d’una conducta habitual positivament afavoridora de la convivència.

d) La reparació immediata del dany causat o (si es produeix) de l’ofensa, inclosa la sol·licitud espontània de disculpes a l’ofès o al perjudicat.

e) La voluntat d’arribar a un acord de mediació.

f) Les altres que estableixi la normativa vigent.

 1. Les circumstàncies que accentuen o agreugen la responsabilitat de l’alumne són: La premeditació. La reiteració en la comissió del mateix acte d’alteració de la convivència. Causar danys, injúries o ofenses a companys de menor edat, als acabats d’incorporar al centre, als alumnes amb discapacitat o a qualsevol altre que es trobi, pel que fa al responsable, en posició d’inferioritat. Qualsevol conducta que impliqui o fomenti discriminació per qualsevol motiu. L’ús o el foment de la violència Actuar els responsables en grup o en nombre superior als perjudicats o als ofesos o, també, emparant-se en una situació qualsevol que els atorgui superioritat. La publicitat de la comissió de la conducta infractora. L’estímul o la incitació vers una actuació col·lectiva lesiva dels drets dels membres de la comunitat educativa. Les altres que estableixi la normativa vigent.

Art. 120.- La correcció de les alteracions.

 1. La correcció es durà a terme aplicant, segons el tipus d’alteració, els protocols generals i específics d’actuació, els quals contindran, almenys, previsions contemplades a l’article 119 d’aquest Reglament.
 2. Sense perjudici de les correccions que s’imposin segons la normativa vigent en el cas de les faltes injustificades d’assistència a classe, a efectes de l’avaluació i de la promoció de l’alumnat, s’entendrà com a nombre màxim de faltes d’assistència per curs, àrea o matèria el 25% dels dies lectius assenyalats pel calendari escolar. El criteris d’avaluació establiran els mecanismes extraordinaris d’avaluació d’aquests alumnes.
 3. L’òrgan competent, en atenció a les circumstàncies que concorrin, podrà imposar, a les alteracions qualificades com a greus i molt greus, correccions corresponents a alteracions de grau inferior.
 4. Les citacions i comunicacions als pares o tutors legals dels alumnes es realitzaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció, inclosos els mitjans electrònics.
 5. La incompareixença, la inactivitat o el rebuig de les notificacions per part de l’alumne o els pares o representants legals es farà constar a l’expedient.

Art. 121.- La competència.

 1. Seran competents per a la imposició de les correccions per mor de la comissió d’una alteració de la convivència lleu:

a) El tutor del grup, el qual retrà compte al director d’etapa.

b) Els professors de l’alumne, que n’informaran el tutor i el director d’etapa.

c) Qualsevol professor del centre, el qual ho farà saber al tutor del grup i al director d’etapa.

 1. En el cas d’alteracions greus i molt greus, pertocarà al director pedagògic la imposició de correccions, de conformitat amb el que preveu l’art. 54.2 de la LODE, sense perjudici que la seva aplicació i el seguiment puguin ser efectuats pel tutor de l’alumne.

Art. 122.- La correcció de les alteracions lleus.

Les alteracions lleus de la convivència podran ser corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable. Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:
a) L’amonestació privada o pública, verbal o escrita.
b) Una reunió amb l’alumne i els seus pares o tutors.
c) L’expulsió de la sessió de classe amb la compareixença immediata davant el coordinador de cicle, el coordinador general d’etapa (o cap d’estudis) o el director pedagògic, sempre amb la garantia que l’alumne quedarà sota l’atenció d’un professor i amb indicacions sobre les tasques que ha d’efectuar el temps que duri la dita expulsió.
d) La retirada del telèfon mòbil o de l’aparell o dispositiu electrònic utilitzat fins a la finalització de la jornada.
e) La privació del temps de lleure o qualsevol altra mesura semblant d’aplicació immediata.
f) La permanència al centre després de la jornada escolar.
g) La realització, en horari no lectiu, de treballs, tasques o activitats de caràcter acadèmic específics o relacionats amb la norma de convivència incomplerta.
h) La realització de tasques que contribueixin a la millora del centre.
i) La realització de tasques adreçades a reparar el dany causat a les instal·lacions, al material del centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, o també a les instal·lacions o pertinences de les persones o institucions amb les quals es relaciona el centre.
Les mesures correctores previstes als apartats g), h) i i) no excediran els 4 dies lectius de durada.
Les decisions d’adoptar mesures correctores per la comissió de faltes lleus seran immediatament executables.

Art. 123.- La correcció de les alteracions greus.

Les alteracions greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per a aquest tipus de conducta. Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a) Les correccions previstes als apartats g), h) i i) de l’article anterior, amb una durada màxima de cinc dies lectius.
b) La proposta d’activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes de conducta correctes.
c) La privació del temps de lleure al llarg d’un període màxim de cinc dies lectius.
d) La prohibició temporal de participar en activitats extraescolars o complementàries del centre, dins o fora d’aquest, per un període màxim de quinze dies lectius, durant els quals l’alumne continuarà atès al centre.
e) El canvi de grup un termini màxim de quinze dies.
f) L’expulsió de determinades classes durant un termini màxim de tres dies lectius.
g) L’expulsió del servei de menjador o transport al llarg d’un termini màxim de tres dies lectius (quan la conducta contrària afecti l’àmbit d’aquests serveis).
h) L’expulsió del centre un termini màxim de tres dies lectius.
Durant el compliment de les correccions previstes als apartats c), d), f) i h), l’alumne durà a terme la feina acadèmica que els professors que li imparteixen classe hagin determinat, a fi sempre d’evitar interrompre el seu procés formatiu.

Art. 124.- La correcció de les alteracions molt greus.

Les alteracions molt greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per a aquest tipus de conductes. Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a) El desenvolupament de tasques acadèmiques relacionades amb la norma de convivència incomplerta.
b) La realització de tasques en el centre, fora de l’horari lectiu, que podran contribuir a una millor realització de les activitats del centre o, si és adient, podran estar adreçades a reparar els danys causats; tot plegat per un període de fins a vint-i-dos dies lectius.
c) La prohibició temporal de participar de les activitats extraescolars o complementàries del centre durant un període màxim de tres mesos.
d) L’expulsió de determinades classes al llarg d’un període d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.
e) L’expulsió del servei de menjador o transport per un termini d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius (quan la conducta contrària afecti l’àmbit d’aquests serveis).
f) L’expulsió del centre durant un període d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.
g) El canvi de grup, quan no procedesqui l’expulsió definitiva, en tractar-se d’un alumne d’ensenyament obligatori.
h) L’expulsió definitiva del centre, que, en cas de tractar-se de nivells d’escolarització obligatòria, es farà efectiva quan l’administració competent hagi assignat a l’alumne una plaça escolar en un altre centre docent.
Durant el compliment de les correccions previstes als apartats c), d) i f), l’alumne durà a terme la feina acadèmica que els seus professors hagin determinat, a fi sempre d’evitar interrompre el seu procés formatiu.


Art. 125.- La reparació del dany ocasionat.

 1. Sense perjudici del compliment de les mesures correctores que siguin procedents, els alumnes queden obligats a reparar els danys que causin individualment, de forma intencionada o per negligència, a les instal·lacions, als materials del centre i a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa o, segons les circumstàncies, a fer-se càrrec del cost econòmic de la seva reparació. La reparació econòmica no eximirà de la correcció que correspongui. Així mateix, els alumnes estaran obligats a restituir, en el seu cas, allò que han sostret. Els pares o els representants legals n’assumiran la responsabilitat civil que els correspongui en els termes prevists legalment.
 2. Malgrat el que disposa el número anterior, quan les característiques de la situació així ho aconsellin, l’òrgan sancionador podrà substituir la reparació material dels danys causats al centre per la realització de tasques que contribueixin a la millor realització de les activitats del centre o, fins i tot, a la millora del seu entorn mediambiental.
 3. Quan un alumne incorri en conductes tipificades com a agressió física o moral als seus companys o altres membres de la comunitat educativa, i amb independència de la sanció, aquest haurà de reparar el dany moral causat mitjançant la presentació d’excuses i el reconeixement de la responsabilitat dels seus actes (en públic o en privat), segons pertoqui per la naturalesa dels fets i d’acord amb el que determini l’òrgan competent per imposar la correcció.

Art. 126.- El procediment.

 1. Les correccions per alteracions lleus de la convivència seran imposades seguint el procediment que determini el director general, havent escoltat l’alumne en tot cas.
 2. En el cas de correccions per alteracions greus o molt greus, caldrà instruir un expedient contradictori. La instrucció de l’expedient es durà a terme per un professor del centre designat pel director pedagògic. La seva incoació es comunicarà a l’alumne, als pares, als tutors (o als responsables del menor) i al Departament d’Inspecció Educativa.
  La comunicació contindrà, com a mínim, el nom i llinatges de l’alumne expedientat, una breu descripció dels fets que motiven l’expedient, la data en la qual el centre en va tenir coneixement i, si és possible, la data en què es produïren i el nom de l’instructor.
 3. L’alumne i, si és convenient, els seus pares o els seus representants legals podran recusar l’instructor davant el director quan de la seva conducta o manifestacions es pugui inferir –amb una certa seguretat- falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient.
 4. Excepcionalment, en iniciar el procediment o en qualsevol moment de la seva instrucció, el director pedagògic, bé per decisió pròpia o bé a proposta de l’instructor, podrà adoptar les mesures provisionals que consideri convenients.
  Les mesures provisionals aniran destinades a assegurar l’eficàcia de la resolució final per evitar la persistències dels efectes de la infracció o garantir, així mateix, el respecte dels interessos del centre i de la resta de la comunitat educativa.
  Les mesures provisionals podran consistir a fer tasques relacionades amb la norma incomplerta, en un canvi temporal de grup o, posem per cas, en la suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes o activitats (i en qualsevol altra que es consideri adequada al seus fins) per un període que no serà superior a sis dies lectius.
  Quan les mesures provisionals impliquin la suspensió del dret a assistir al centre o a determinades activitats, es donarà audiència a l’alumne i als seus pares o tutors. En aquests casos, l’alumne haurà de dur a terme les tasques acadèmiques que determinin els professors que li imparteixen classe, sempre per evitar la interrupció del procés formatiu.
 5. La instrucció de l’expedient haurà d’acordar-se en un termini no superior als deu dies lectius, comptats des d’aquell en què es va tenir coneixement dels fets o de les conductes mereixedores de correcció. El còmput d’aquest termini s’interromprà en cas d’iniciar-se la resolució conciliada prevista al Capítol III, i, en cas que finalment no sigui acceptada, es reiniciarà el seu còmput per als dies que faltin.
 6. Instruït l’expedient, es donarà audiència a l’alumne (si és menor d’edat, també als seus pares o representants legals) i es comunicaran en tot cas les conductes que se li imputen, a més de les mesures de correcció que proposa imposar el director. El termini d’instrucció de l’expedient no haurà d’excedir de set dies lectius, durant els quals l’alumne o els seus representants legals podran formular les observacions escrites que creguin convenients.
 7. Es comunicarà al Servei d’Inspecció l’inici del procediment i se’l mantindrà informat de la tramitació fins a la seva resolució. Si els fets d’alteració de la convivència revesteixen el caràcter de delictius, el centre haurà, així mateix, de posar-ne en coneixement els serveis de Protecció de Menors o, si l’alumne és major de 14 anys, tant a la Fiscalia de Menors del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears com al Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI).
 8. En cas que de la instrucció del procediment disciplinari es dedueixi que el menor d’edat es troba en una situació de risc d’exclusió social o desprotecció, el director posarà aquesta circumstància en coneixement dels serveis socials municipals i, si cal, del Servei de Protecció de Menors del Consell Insular, de la Fiscalia de Menors i del Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI).
 9. Si, finalitzada la instrucció, s’aprecia l’existència d’alguna infracció, la proposta de resolució de l’instructor contendrà, com a mínim, els següents extrems:
  a) Els fets o conductes mereixedors de correcció.
  b) La valoració de la responsabilitat de l’alumne o alumnes implicats, així com la concurrència de circumstàncies pal·liatives o que accentuïn la seva actuació.
  c) La seva qualificació segons el present reglament
  d) Les mesures de correcció proposades.
  En cas que no s’apreciï l’existència d’infracció es proposarà, de forma motivada, la declaració d’arxiu de l’expedient.
 10. L’instructor, una vegada dictada la proposta de resolució, donarà audiència a l’alumne i, si és menor, als seus pares o representants legals, per comunicar-los la proposta de resolució. Aquests disposaran d’un termini de dos dies lectius per al·legar el que estimin oportú. En cas de conformitat, se’n formalitzarà per escrit la resolució.
 11. Transcorregut el termini de l’apartat anterior, l’instructor elevarà al director pedagògic l’expedient complet, la proposta de resolució i les al·legacions que s’hagin formulat.
 12. La resolució del director serà motivada i ha de contenir:
  a) Els fets o conductes mereixedores de correcció.
  b) La valoració de la responsabilitat de l’alumne i les circumstàncies que pal·lien o agreugen la conducta o fets motivadors de la correcció.
  c) La seva qualificació segons aquest reglament.
  d) El contingut de la mesura correctora, la seva duració i la seva data d’efecte
  e) La possibilitat de sol·licitar la revisió pel Consell Escolar i el termini per demanar-la.
 13. La resolució del procediment haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la seva data d’iniciació. Contra la decisió del director pedagògic podrà demanar l’alumne al Consell Escolar, o si s’escau, els seus pares o els representants legals, la revisió de la decisió adoptada en el termini de dos dies lectius des de la seva notificació. Contra la decisió del Consell Escolar no hi cap recurs, sense que hom pugui obviar les accions que puguin exercir-se davant la jurisdicció ordinària.

Art. 127.- Prescripció de les infraccions

 1. Les infraccions lleus prescriuen en el termini de tres mesos, comptadors des del moment en què el centre en té coneixement, exclosos els períodes no lectius, amb un màxim de sis mesos des que els fets s’haguessin produït (sense oblidar els dies lectius).
 2. Les infraccions greus prescriuen en el termini de cinc mesos, comptadors des del moment en què el centre en té coneixement, exclosos els períodes no lectius, amb un màxim de deu mesos des que els fets s’haguessin produït (sense oblidar els dies lectius).
 3. Les infraccions molt greus prescriuen en el termini de sis mesos, comptadors des del moment en què el centre en té coneixement, exclosos el períodes no lectius, amb un màxim de dotze mesos des que els fets s’haguessin produït (sense oblidar els dies lectius).
  Art. 128.- Prescripció de les sancions no aplicades
 4. Les sancions per infraccions lleus prescriuen al mes d’esser acordades, exclosos els períodes no lectius.
 5. Les sancions per infraccions greus prescriuen als tres mesos d’esser fermes.
 6. Les sancions per infraccions molts greus prescriuen sis mesos després d’esser fermes.
  Art. 129.- Altres actuacions.
  a. Durant la tramitació dels expedientes, i també si de les reunions previstes per a la resolució conciliada es dedueix la seva conveniència, els centres poden demanar els informes que considerin necessaris sobre les circumstàncies personals, familiars o socials de l’alumne als pares, tutors o a les institucions públiques competents.
  b. En cas que un alumne menor d’edat presenti reiteradament conductes greus o molt greus, el centre, prèvia comunicació als pares o tutors, traslladarà a les institucions públiques de l’àmbit sanitari, social o d’altre tipus la necessitat d’adoptar mesures adreçades a modificar les circumstàncies personals, familiars o socials de l’alumne que sembli que puguin ser determinants en la dita reiteració d’aquelles conductes.
  c. En aquells casos en què el centre reclami la implicació directa dels pares o tutors durant la tramitació dels expedients o la resolució conciliada, o la seva implicació sigui precisa per a l’aplicació de les mesures correctores i aquells la rebutgin de forma expressa, el centre ho posarà en coneixement de les institucions competents amb l’objectiu de garantir els drets dels alumnes.

CAPÍTOL III

EL PROCEDIMENT CONCILIADOR PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Art. 130.- El valor de la resolució conciliada.

De conformitat amb els principis inspiradors del Caràcter propi i del Projecte educatiu de centre, i dins del marc del Pla de Convivència, es procurarà la resolució conciliada de les alteracions greus i molt greus de convivència a fi d’evitar, sempre que sigui possible, la incoació d’expedients disciplinaris i cercar, per tant, la funció educativa i reparadora de tot procés corrector.

Art. 131.- Els principis bàsics.

Per dur a terme la resolució conciliada, serà necessari que l’alumne i els seus pares o els representants legals, si l’alumne és menor d’edat, acceptin aquesta fórmula de resolució i es comprometin a complir les mesures acordades.

Art. 132.- La reunió conciliadora.

Per arribar a una solució conciliada que eviti la tramitació d’un expedient sancionador, serà imprescindible la celebració d’una reunió -prèviament convocada- que comptarà amb l’assistència del director pedagògic, del tutor de l’alumne, de l’alumne mateix i dels seus pares (representants legals, si l’alumne és menor d’edat).

En tot cas, si l’alumne és menor d’edat, el director pedagògic i el tutor podran haver-lo escoltat prèviament per conèixer el seu relat dels fets.

La notificació fefaent de la convocatòria de la reunió a l’alumne o a algun dels seus representants legals, en cas d’esser aquest menor d’edat, interromprà el còmput de la prescripció de la infracció.
La notificació s’haurà de realitzar dins el termini de cinc dies lectius, comptats aquests des d’aquell en què es va tenir coneixement dels fets o de les conductes mereixedores de correcció.

Art. 133.- L’acord escrit.

Es deixarà constància de l’acord en un document escrit que haurà d’incloure, almanco, les següents dades: els fets o les conductes imputades a l’alumne, el seu reconeixement, el compromís de reparar els danys, la correcció que s’imposa, l’acceptació expressa per part de l’alumne i dels seus pares o representants legals, la data d’inici dels efectes de la correcció i, finalment, la signatura dels assistents.
En cas que l’alumne o, si fos menor d’edat, els seus pares o representants legals no acceptessin la resolució de conformitat, se signarà l’acta corresponent i es reiniciarà el còmput per a la instrucció de l’expedient corrector.
Així mateix, s’iniciarà l’expedient corrector en cas que l’alumne no compleixi els acords de la resolució conciliada; en aquest cas, el còmput per iniciar-lo s’iniciarà des del moment en què el centre tengui coneixement de l’incompliment.

CAPÍTOL IV

LA RESTA DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

Art. 134.- Correccions.

 1. Tenint sempre en compte la regulació que es deriva del règim específic de la relació dels diferents membres de la comunitat educativa amb l’Entitat Titular del centre (laboral, civil, mercantil, canònica, etc.), l’alteració de la convivència d’aquests membres de la comunitat educativa podrà ser corregida per l’Entitat Titular del centre amb:

a) L’amonestació verbal.

b) L’amonestació escrita.

c) La limitació d’accés a les instal·lacions, les activitats i els serveis del centre.

 1. A tot el personal laboral del centre li serà aplicat el règim disciplinari establert en l’Estatut dels Treballadors i en el conveni col·lectiu d’aplicació.
 2. Les correccions imposades als pares d’alumnes necessitaran l’aprovació del Consell Escolar.

TÍTOL VII

LA RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

Art. 135.- L’objecte de la reclamació.

Els alumnes o els seus pares -o representants legals- podran reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin en finalitzar un cicle o un curs.

Art. 136.- Els motius de la impugnació.

La reclamació només podrà basar-se en algun dels següents motius:

a) La inadequació de la prova proposada a l’alumne en relació, per una banda, amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació i, per una altra, amb el nivell previst en la programació.

b) La incorrecta aplicació dels criteris d’avaluació establerts.

Art. 137.- El procediment.

 1. Els alumnes i els seus pares o representants legals podran demanar, de professors i tutors, tots els aclariments que considerin necessaris sobre les valoracions que es realitzin sobre el seu procés d’aprenentatge, així com sobre les qualificacions o les decisions que s’adoptin com a resultat del dit procés.
 2. En el cas que, després de les oportunes aclariments, existeixi un desacord amb la qualificació final obtinguda en una àrea/matèria o amb la decisió de promoció o de titulació adoptada vers un alumne, aquest i els seus pares o representants legals podran demanar, per escrit, la revisió d’aquesta qualificació o decisió en el termini de dos dies lectius a partir d’aquell en què es va produir la seva comunicació.
 3. La sol·licitud de revisió, que contindrà totes les al·legacions que justifiquin la disconformitat amb la qualificació final o amb la decisió adoptada, serà tramitada a través del coordinador general d’etapa o del cap d’estudis, el qual la traslladarà al coordinador del departament didàctic responsable de l’àrea o de la matèria amb la qualificació de la qual es manifesta el desacord i, a més, comunicarà aquesta circumstància al tutor. Quan l’objecte de la revisió sigui la decisió de promoció o de titulació, el coordinador general d’etapa o el cap d’estudis (com a coordinador de la sessió final d’avaluació en què aquesta ha estat adoptada) la traslladarà al tutor de l’alumne,
 4. En el procés de revisió de la qualificació final obtinguda en una àrea o matèria, els professors del departament contrastaran les actuacions seguides en el procés d’avaluació de l’alumne amb el que estableix la programació didàctica del departament respectiu, continguda en el projecte curricular d’etapa, amb especial referència a:

a) L’adequació dels objectius, dels continguts i dels criteris d’avaluació sobre els quals s’ha dut a terme l’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumne amb els recollits en la corresponent programació didàctica.

b) L’adequació dels procediments i dels instruments de valoració aplicats amb el que s’assenyala en la programació didàctica.

c) La correcta aplicació dels criteris de qualificació i d’avaluació establerts en la programació didàctica per a la superació de l’àrea o matèria.

 1. El primer dia lectiu següent a aquell en què finalitza el període de sol·licitud de revisió, cada departament didàctic procedirà a l’estudi de les sol·licituds de revisió i elaborarà els corresponents informes que recullin la descripció de fets i actuacions prèvies que hagin tengut lloc, l’anàlisi realitzada de conformitat a l’establert en el punt anterior i, naturalment, la decisió adoptada de modificació o de ratificació de la qualificació final objecte de revisió.
 2. El coordinador del departament corresponent traslladarà l’informe elaborat al coordinador general d’etapa o al cap d’estudis, que comunicarà per escrit a l’alumne i als seus pares o tutors la decisió raonada de ratificació o de modificació de la qualificació revisada, n’informarà el tutor i li farà entrega d’una còpia del document cursat.
 3. En l’Educació Secundària Obligatòria, en vista de l’informe elaborat pel departament didàctic i en funció dels criteris de promoció i de titulació establerts amb caràcter general al centre i aplicats a l’alumne, el coordinador general d’etapa o el cap d’estudis i el tutor, com a coordinador aquest darrer del procés d’avaluació de l’alumne, consideraran si és procedent de reunir en sessió extraordinària la Junta d’Avaluació perquè aquesta, en funció de les noves dades aportades, valori la necessitat de revisar els acords i les decisions adoptades respecte d’aquest alumne.
 4. Quan la sol·licitud de revisió tengui per objecte la decisió de promoció o de titulació adoptada envers un alumne d’Educació Secundària Obligatòria per part de la Junta d’Avaluació del grup a la qual aquest pertany, se celebrarà, en un termini màxim de dos dies lectius des de la finalització del període de sol·licitud de revisió, una reunió extraordinària en la qual el conjunt de professors revisarà el procés d’adopció d’aquesta mesura a la vista de les al·legacions realitzades.
 5. El tutor recollirà, en l’acta de la sessió extraordinària, la descripció dels fets i les actuacions prèvies que hagin tengut lloc, els punts principals de les deliberacions de la Junta d’Avaluació i la ratificació o la modificació de la decisió objecte de la revisió, raonada, d’acord amb els criteris per a la promoció i la titulació dels alumnes establerts amb caràcter general per al centre en el Projecte Curricular.
 6. El coordinador general de etapa o el cap d’estudis comunicarà per escrit a l’alumne i als seus pares o representants legals la ratificació o la modificació, raonada, de la decisió de promoció o titulació, la qual cosa posarà final al procés de reclamació.
 7. Si, després del procés de revisió, fos procedent la modificació d’alguna qualificació final, o bé, en el cas de l’Educació Secundària Obligatòria, de la decisió de promoció o de titulació adoptada respecte d’aquest, el secretari o l’òrgan que exerceixi aquestes funcions en el centre inserirà a les actes i (si cal) en l’expedient acadèmic l’oportuna diligència, que serà visada pel director pedagògic del centre.
 8. En cas que la discrepància continuï, contra la decisió del director pedagògic del centre es podrà interposar reclamació davant la Direcció General de Planificació i Centres.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- El personal religiós
L’aplicació d’aquest Reglament al personal religiós destinat al centre tendrà en compte el seu estatut específic regulat en el Codi de Dret Canònic, la Constitució, els Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i la Llei Orgànica de Llibertat Religiosa.

Segona.- Noves competències, funcions i responsabilitats.
Tal com s’ha establert a l’articulat i en previsió per aquells supòsits en què no consti expressament, es declara que l’Entitat Titular, per mor del seu dret de direcció de centres, podrà establir noves competències als membres de la comunitat educativa sense que sigui necessària la modificació del present Reglament.
De la mateixa manera, quan una nova disposició legal estableixi noves obligacions al centre, el Titular assignarà les competències, funcions i responsabilitats als membres de la comunitat educativa segons el seu poder de direcció i amb respecte a la normativa en qüestió.
En ambdós casos, els membres de la comunitat educativa afectats estaran obligats al compliment de les noves competències, funcions i responsabilitats.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament de Règim Interior del centre aprovat pel Consell Escolar del centre, a proposta de l’Entitat Titular, l’1 d’octubre de 2016

DISPOSICIONS FINALS

Primera.- La modificació del Reglament.

La modificació d’aquest Reglament és competència de l’Entitat Titular del centre, que l’haurà de sotmetre a l’informe del Consell Escolar.

Segona.- L’entrada en vigor.

Aquest Reglament entrarà en vigor a l’inici del curs 2019/2020. Ha estat aprovat pel Consell escolar del centre el dia 30/09/2019