Normes de convivència ESO

Seguint amb les mesures preses en el curs passat, a més de les normes de convivència cal tenir present les següents:

 • Abans d’acudir al centre, un hom s’ha de prendre la temperatura als alumnes, observar el seu estat físic general i no acudir a classe en cas que no es trobi bé.
 • Si un alumne/a es troba malament, no ha d’assistir a classe i avisar telefònicament abans de les 8h.
 • L’alumne ha d’arribar d’hora al centre i es col·locarà a la fila que pertoqui.
 • Les famílies són responsables de garantir la distancia al carrer amb les altres famílies i alumnat i tendran present, a més, l’horari d’entrades i sortides.
 • Les famílies podran accedir al centre per a comunicacions amb l’equip docent, sempre amb cita prèvia a través de correu electrònic al tutor/ tutora o mitjançant l’agenda.
 • El centre disposa de gel hidroalcohòlic i de tot el material higiènic necessari a totes les aules i espais comuns del centre, però els alumnes poden dur dins la motxilla el seu gel d’ús personal.
 • L’alumne ha de portar una botella d’aigua de casa.
 • L’alumnat haurà de netejar i desinfectar els seus estris i materials de treball cada dia a casa,  per tal d’adquirir rutines de neteja essencials per a aquesta etapa.
 • No es podrà compartir material amb altres alumnes en cap cas.

NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA.

 1. El comportament dels alumnes no ha de dificultar la tasca del professor, la dels seus companys ni la seva pròpia. En cas de mal comportament, aquest es enregistrarà en el full d’anotacions.
 2. Els alumnes tenen l’obligació de dirigir-se amb respecte i educació a tots els membres de la comunitat educativa. En cas contrari, l’alumne/a serà amonestat.
 3. Es respectaran les instal·lacions i el material escolar. Es tendrà cura del mobiliari, les parets, escales, pissarres digitals, banys, poliesportiu, etc.)
 4. És imprescindible revisar diàriament l’horari per tal de dur material adequat i fer els deures corresponents. En cas contrari repercutirà a la nota final d’actitud de l’alumne.
 5. S’ha de dur l’uniforme complet segons el model establert i la roba esportiva del centre els dies d’educació física. Cuidar els complements d’acord amb l’uniforme (llaços, turbants, gorres, etc.) i l’endreç personal evitant cridar l’atenció (pentinats extravagants, pírcings, etc.). Tenir cura de la higiene personal i la netedat de la vestimenta.
 6. Les entrades i les sortides es faran amb ordre, talment com en els canvis de classe (passadissos) i les sortides al pati.

Seguint les instruccions del curs passat:

 • Els alumnes accediran al centre per la porta principal (porta A).
 • L’alumnat haurà de deixar un metre i mig de distància per fer les entrades i sortides i dur, en tot moment, la mascareta -que serà d’ús obligatori a totes les aules i dins el recinte escolar-.
 • L’accés a les plantes segona, tercera i quarta es farà per l’escala exterior (A) i, per baixar, s’utilitzarà també l’escala exterior (A).
 1. L’horari d’entrades i sortides és complirà puntualment. El retard serà sancionat baixant 2 punts sobre 10 a l’apartat d’actitud de l’àrea corresponent. L’acumulació de retards no justificats poden comportar targeta blanca. Quan un retard sigui imprevist, aquest haurà de ser justificat telefònicament abans de començar la jornada.
 2. Les faltes d’assistència previstes s’han de comunicar amb antelació al tutor. Les imprevistes s’han de comunicar per telèfon abans de començar la jornada i es justificaran al tutor el proper dia d’assistència. Les faltes no justificades poden fer perdre el dret a l’avaluació contínua a l’alumne.
 3. Les sortides, visites escolars o altres activitats similars en horari lectiu –si es poden realitzar- són d’obligada assistència per part dels alumnes. En cas de no poder participar d’aquestes activitats, els alumnes hauran de realitzar un treball per tal d’assegurar l’aprenentatge adquirit per part dels seus companys.
 4. Els alumnes tenen el dret i l’obligació de lliurar els treballs el dia acordat. Si no és així, es penalitzarà amb 1 punt per cada dia de retard. A partir del tercer dia no s’acceptarà el treball, per la qual cosa la qualificació serà 0. El treball es lliurarà al professor, al tutor o al mateix centre. El professor concretarà si el treball s’ha de presentar imprès o no. En cas que el treball sigui lliurat per correu electrònic, l’alumne ha de conservar una còpia de l’enviament. Tots els treballs que es lliurin digitalment, han de dur com a nom la següent fórmula establerta: ASR/curs/matèria-Inicials de l’alumne. Els treballs que no s’identifiquin amb aquest codi es consideren “no presentats”. Exemples: ASR1CS-CPA      ASR4A-MGM       ASR2M-PRA.
 5. La recepció de qualsevol comunicació del col·legi es confirmarà per escrit a l’agenda. (Article 20. 10)
 6. Els alumnes tenen el dret i l’obligació de realitzar els exàmens el dia proposat pel professor. En el cas excepcional que no es presentin a la convocatòria, hauran de mostrar una justificació o avisar prèviament. És responsabilitat de l’alumne avisar el professor quan es reincorpori per acordar la data de realització de l’examen. Si finalment no realitza l’examen tendrà un 0. (Article 3,l) (RRI Article 17.2)
 7. Mantenir el telèfon mòbilapagat i amagat, si en duu, dins el recinte escolar. Si sona, si es utilitzat o es visible, el personal del centre que estigui present el requisarà i serà dipositat a direcció durant 7 dies. Evitar dur al recinte escolar aparells electrònics de caràcter lúdic (consoles, mp3 i similars). La responsabilitat de pèrdua del mòbil, mp3 i similars serà exclusivament dels alumnes. (Article 20.7; 20.8)

L’incompliment d’aquestes normes se sancionarà d’acord al Reglament de Règim Interior i al Reglament d’alumnes del centre.

Setembre 2021