Normes de convivència ESO

Curs 2022/2023

NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA.

 1. El comportament dels alumnes no ha de dificultar la tasca del professor, la dels seus companys ni la seva pròpia. En cas de mal comportament, aquest s’enregistrarà en el full d’anotacions del professorat i a l’agenda de l’alumnat. Tres amonestacions es convertiran en una targeta blanca.
 2. Els alumnes tenen l’obligació de dirigir-se amb respecte i educació a tots els membres de la comunitat educativa. En cas contrari, l’alumne/a serà amonestat. Tres amonestacions es convertiran en una targeta blanca.
 3. Es respectaran les instal·lacions i el material escolar. Es tendrà cura del mobiliari, les parets, escales, pissarres digitals, banys, poliesportiu, etc.)
 4. És imprescindible revisar diàriament l’horari per tal de dur material adequat i fer els deures corresponents. En cas contrari repercutirà a la nota final d’actitud de l’alumne.
 5. S’ha de dur l’uniforme complet segons el model establert i la roba esportiva del centre els dies d’educació física. Cuidar els complements d’acord amb l’uniforme (llaços, turbants, gorres, etc.) i l’endreç personal evitant cridar l’atenció (pentinats extravagants, pírcings, etc.). Tenir cura de la higiene personal i la netedat de la vestimenta. Els alumnes que no duguin l’uniforme segons el model establert seran sancionats amb targeta blanca acumulativa.
 6. Les entrades i les sortides es faran amb ordre, talment com en els canvis de classe (passadissos) i les sortides al pati.
 7. Els alumnes accediran al centre per la porta principal (porta A).
 8. L’accés a les plantes segona, tercera i quarta es farà per l’escala exterior (A) i, per baixar, s’utilitzarà també l’escala exterior (A).
 1. L’horari d’entrades i sortides es complirà puntualment. L’acumulació de retards no justificats comporta targeta blanca.
 2. Les faltes d’assistència i retards prevists s’han de comunicar amb antelació al tutor. Els imprevists s’han de comunicar per telèfon abans de començar la jornada i es justificaran al tutor mitjançant l’agenda o TEAMS el proper dia d’assistència. Les faltes no justificades poden fer perdre el dret a l’avaluació contínua a l’alumne.
 3. Les sortides, visites escolars o altres activitats similars en horari lectiu són d’obligada assistència per part dels alumnes. En cas de no poder participar d’aquestes activitats, els alumnes hauran de realitzar un treball per tal d’assegurar l’aprenentatge adquirit per part dels seus companys.
 4. Els alumnes tenen el dret i l’obligació de lliurar els treballs el dia acordat. Si no és així, la nota màxima obtinguda podrà ser d’un 5/Suficient. El treball es lliurarà al professor, al tutor o al mateix centre. El professor concretarà si el treball s’ha de presentar imprès o no. En cas que el treball sigui lliurat per correu electrònic, l’alumne ha de conservar una còpia de l’enviament. Tots els treballs que es lliurin digitalment, han de dur com a nom la següent fórmula establerta: curs/matèria-Inicials de l’alumne. Els treballs que no s’identifiquin amb aquest codi es consideren “no presentats”. Exemples: 1CS-CPA      4A-MGM       2M-PRA.
 5. La recepció de qualsevol comunicació del col·legi es confirmarà per escrit a l’agenda. (Article 20. 10)
 6. Els alumnes tenen el dret i l’obligació de realitzar les proves presencials el dia proposat pel professor. En el cas excepcional que no es presentin a la convocatòria, hauran de mostrar una justificació o avisar prèviament. És responsabilitat de l’alumne avisar el professor quan es reincorpori per acordar la data de realització de dita prova. Si finalment no realitza  tendrà un 0/Gens. (Article 3,l) (RRI Article 17.2)
 7. En començar la jornada, els alumnes deixaran els seus mòbils apagats dins la caixa corresponent. Si un alumne no deixa el mòbil i sona, es utilitzat o es visible, el personal del centre que estigui present el requisarà i serà dipositat a direcció juntament amb una amonestació; per recuperar el mòbil els pares es posaran en contacte amb direcció. Evitar dur al recinte escolar els mòbils i altres aparells electrònics de caràcter lúdic. La responsabilitat de pèrdua [malmesa o detriment] del mòbil, mp3 i similars serà exclusivament dels alumnes. (Article 20.7; 20.8)

L’incompliment d’aquestes normes se sancionarà d’acord al Reglament de Règim Interior i al Reglament d’alumnes del centre.  

Setembre 2022