Reglament d’alumnes

 1. Drets i deures dels alumnes

Article 1.         L’alumne és el principal responsable de la pròpia formació. S’adquireix la condició d’alumne amb l’admissió al centre. La dita condició li confereix els drets i els deures prevists per la llei i pel Reglament de Règim Interior del centre.

Article 2. (RRI, Art 16)

                        Els alumnes tenen dret a:

 1. Rebre una formació integral que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat, d’acord amb el Caràcter Propi del centre, elegit por ells o pels seus pares.
 2. Ser respectats en la seva llibertat de consciència, així com en les seves conviccions religioses i morals, d’acord amb la Constitució Espanyola.
 3. Manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sempre en el respecte als professors, als companys i al Caràcter Propi del centre.
 4. Ser valorats en el seu rendiment escolar de conformitat a criteris públics i objectius.
 5. Rebre orientació escolar i professional que els asseguri la seva llibertat de decisió,  d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.
 6. Rebre la informació que els permeti optar a possibles ajudes compensatòries de mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, així com de protecció social en els casos d’accident o infortuni familiar.
 7. Ser respectats tant en la seva integritat física i psíquica com en la seva dignitat personal.
 8. Ser respectats en la seva intimitat pel que fa al tractament de les dades personals.
 9. Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i salut adequades, i, a més, en un ambient de convivència que afavoresqui el respecte entre els companys.
 10. Escollir democràticament els seus delegats de classe, curs i o d’etapa, pel procediment i amb les funcions que determini l’entitat titular del centre.
 11. Exercir el seu dret d’associació, de participació i de reunió al centre, en els termes legalment prevists.
 12. Aquells altres drets recollits a les normes de convivència del Centre.
 13. Continuar la seva relació amb el centre una vegada hi hagin acabat els seus estudis.

Article 3. (RRI, Art. 17)

Els alumnes estan obligats a:

Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels educadors i de la direcció del centre.

L’estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’aconseguir una bona preparació humana i acadèmica. Este deber se concreta en las obligaciones de:

Aquest deure es concreta en les obligacions de:

 1. Assistir amb puntualitat a classe i a tots els actes programats pel centre.
 2. Complir el calendari escolar i l’horari establerts pel centre.
 3. Seguir les directrius del professorat respecte de la seva educació i el seu aprenentatge, així com respectar la seva autoritat tant dins del recinte escolar com fora d’aquest.
 4. Realitzar les tasques encomanades pels professors, s’hagin aquestes de realitzar durant o després de les hores de classe.
 5. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.
 6. Participar i col·laborar activament en la vida de l’escola amb la resta de membres de la comunitat educativa, especialment en les activitats formatives i en les orientades al desenvolupament dels currículums.
 7. Adquirir els hàbits intel·lectuals i de treball en vista a la seva capacitació per a la continuïtat en els seus estudis i la posterior activitat professional.
 8. Estudiar i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.

El respecte de les normes de convivència dins del centre, com a deure bàsic dels alumnes, s’estén a les obligacions següents:

 1. Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’escola   catòlica, talment com està definit en el Caràcter Propi del centre.
 2. Complir el Reglament de règim interior en tot allò que els correspongui i respectar les normes d’organització, de convivència i de disciplina del centre.
 3. Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un adequat clima d’estudi al centre; respectar, així mateix, el dret dels seus companys a l’educació.
 4. Complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets.
 5. Adquirir els hàbits que els facin reconèixer, respectar i apreciar els valors dels drets fonamentals de la persona i de la convivència.
 6. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la dignitat, la integritat i la intimitat de la resta de membres de la comunitat educativa.
 7. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
 8. El manteniment d’una actitud correcta a classe; no es permet, excepte autorització d’un membre del professorat, l’ús de mòbils, altres dispositius electrònics o qualsevol objecte que, segons el parer del personal docent, pugui distreure l’alumne mateix o els seus companys.
 9. Fer un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació, segons les instruccions rebudes sobre accessos a internet, arxius, programes o qualsevol altre element a disposició a la xarxa, així com de la difusió de qualsevol element, per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.
 10. Conservar i fer un bon ús de les dependències, les instal·lacions i el material, tant del centre com de la comunitat educativa.
 11. Fer un ús correcte de l’uniforme dins i fora del centre, perquè és un element que en transmet la imatge.
 12. No fer ús en el centre de piercings i altres ornaments que puguin resultar potencialment perillosos per a les activitats escolars, així com aquells altres que, segons el parer del professor, es considerin incompatibles amb l’ús de l’uniforme del centre, perquè són contraris a la seva imatge.
 1. Organització dels alumnes

Article 4.         Els alumnes es distribueixen per classes segons la seva edat i el nivell corresponent. La direcció és la responsable de la seva distribució, d’acord amb la normativa vigent.

Cada classe tendrà un delegat, un subdelegat i un responsable de decoració i ordre, l’elecció dels quals se celebrarà al principi de curs.

Els alumnes de cada grup poden presentar la seva candidatura. En el dia i hora que decideixi el tutor, se procedirà a les votacions.

Article 5.         El delegat de classe és el representat ordinari d’aquesta.

Article 6.         Les funcions del delegat de classe són les següents:

1. Ser l’enllaç entre la classe i la direcció i/o el professorat.

2 . Assumir la direcció de la classe en absència del professor.

3. Presentar al tutor les observacions, iniciatives, crítiques o problemes després de consultar-ho amb els responsables d’aula.

4. Portar al dia el registre del control de les absències i els retards dels alumnes.

5. Vetllar per l’ús adequat i correcte del material i les instal·lacions de la classe i del centre.

Article 7.         El delegat és elegit entre els alumnes que formen la classe corresponent.

Article 8.         En l’elecció del delegat de classe són electors tots els alumnes d’aquesta, i elegibles aquells alumnes que, de manera consensuada entre el tutor i el conjunt de la classe, apareguin com a candidats ideals.

Article 9.         El dia assenyalat per a la votació de delegat, es reunirà la classe amb el seu tutor i es procedirà a la votació.

Article 10.       La votació serà personal, lliure, directa i secreta. Es posarà el nom d’un sol candidat a la papereta.

Es considerarà elegit l’alumne que hagi aconseguit major nombre de vots.

Article 11.       El subdelegat d’aula substituirà el delegat en les seves absències.

Article 12.       Es considerarà elegit subdelegat d’aula l’alumne que segueixi en nombre de vots el delegat en les votacions realitzades.

Article 13.       El consell de classe és un òrgan col·legiat format pel delegat, el subdelegat i el responsable de decoració.

Article 14.       Les funcions del consell de classe són les següents:

1. Promoure la integració social dels membres de la classe.

2. Detectar els problemes i necessitats que sorgeixin.

3. Proposar suggeriments per a la bona marxa de la classe.

4. Cuidar el material de classe.

5. Controlar el compliment dels diversos objectius del centre.

6. Motivar el grup.

7. Col·laborar amb el tutor en la bona marxa disciplinària de la classe.

8. Fomentar el respecte mutu i la convivència respectuosa.

9. Recordar les dates i horari d’avaluació.

Article 15.       Les funcions específiques del responsable de decoració i ordre són: encarregar-se de la premsa; cuidar de la decoració de la classe, tot procurant que aquesta sigui adequada i  agradable; responsabilitzar-se de l’organització dels torns de neteja de l’aula; supervisar la dita neteja i l’ordre de la classe.

El tutor, d’acord amb la direcció del centre, podrà modificar aquestes funcions al llarg del curs escolar.

Article 16.       Els tutors d’EP podran introduir variacions en la normativa sobre delegats i consell de classe, sempre d’acord amb el coordinador d’etapa i la direcció.

Article 17.      Si l’equip docent ho considera oportú, el consell de classe podrà ser destituït pel tutor corresponent.

3. Normes de CONVIVÈNCIA

Article 18.       La convivència d’un gran nombre de persones durant la major part del dia ens obliga a respectar les normes que faciliten la convivència i garanteixen el respecte i la llibertat.

Article 19.       Els alumnes han de complir els seus deures (article 2) i han de respectar els drets dels altres companys (article 3).

Article 20. (RRI, Art. 12)      

Les normes de convivència del centre defineixen les característiques de les conductes que s’han de promoure per aconseguir:

a)El creixement integral de la persona i la integració efectiva de tot l’alumnat i de la resta de la comunitat educativa

b)El fins educatius del centre, en el desenvolupament del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del centre.

c) El desenvolupament de la comunitat educativa i l’impuls de les relacions positives en el seu si.

d) Un bon ambient educatiu i de relació al centre; s’ha de procurar, així mateix, la participació dels alumnes i de les famílies en la consecució d’un adequat clima de convivència.

e)El respecte als drets de totes les persones que participen de l’acció educativa.

f)La prevenció dels conflictes, la violència per raó de gènere i l’assetjament sexual, i, en cas de produir-se, la seva adequada gestió.

Sens perjudici de les normes establertes al present Reglament i al Pla de Convivència,sSon normas de convivencia del centrón normes de convivència del centre:

a) El respecte a la integritat física i moral i als béns i als drets de les persones que formen la comunitat educativa i de les altres persones i les institucions que es relacionen amb el centre, amb ocasió de la realització de les activitats i els serveis d’aquest.

b)L’acceptació i respecte de la diversitat i la no-discriminació.

c)La correcció en el tracte social, en especial mitjançant l’ús d’unes formes i un llenguatge correctes i educats.

d)L’interès per desenvolupar el propi treball i funció amb responsabilitat.

e)El respecte pel treball i la funció de tots els membres de la comunitat educativa i la possibilitat de dur a terme la seva activitat en condicions de seguretat i salut adequades.

f)La cooperació en les activitats educatives, convivencials i de temps lliure.

g)La bona fe i la lleialtat en el desenvolupament de la vida escolar.

h)La cura en la neteja, la imatge personal i la vestimenta, i l’observança de les normes del centre sobre aquesta matèria.

i)L’actitud positiva davant els avisos i les correccions. 

j)L’adequada utilització de l’edifici, mobiliari, instal·lacions i material del centre, d’acord al seu fi i les normes de funcionament, així com el respecte a la reserva d’accés a determinades zones del centre.

k)El respecte a les normes d’organització, de convivència i de disciplina del centre.

l)El compliment del document o documents de seguretat de protecció de dades personals pels membres de la comunitat educativa, per tal de garantir, respecte de cadascuna de les dades, la seva confidencialitat; l’ús conforme als fins per als quals es varen demanar; la cessió en els casos prevists; el secret professional dels membres que hagin de tractar-los en qualsevol moment (així com la seva seguretat) tot això amb subjecció a la normativa vigent.

m)En general, el respecte al programa del compliment normatiu com a marc de referència dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent i en el present Reglament als membres de la comunitat educativa i de cadascun dels seus estaments, especialment els derivats del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del Centre.

Altres normes que els alumnes hauran de complir per facilitar l’ordre, la convivència, la netedat i el ambient en aquest centre:

1. Dur l’uniforme complet segons el model establert i la roba esportiva del centre els dies d’Educació Física. Cuidar els complements (llaços, turbants, gorres, etc.) d’acord amb l’uniforme.

2. Cuidar l’endreç evitant cridar l’atenció amb complements inadequats, pentinats extravagants, piercings… o similars. Únicament es permetrà dur arracades discretes.

3.  Respectar el material propi i el dels companys.

4.  Mantenir desats els calaixos on es guarda el material.

5.  Evitar escopir, tirar papers en terra, retxar parets i menjar llepolies.

6. Evitar jocs agressius i la utilització d’objectes perillosos per a si mateix o per als companys.

7. Mantenir apagat i amagat el telèfon mòbil, si se’n duu, dins el recinte escolar. Si sona, és utilitzat o és visible, el personal del centre el requisarà i serà dipositat a direcció durant set dies.

8. Evitar dur al recinte escolar aparells electrònics de caràcter lúdic (consoles, mp3 i similars).

9. Ha de mantenir l’agenda neta (sense dibuixos, escrits personals…) per tal que la comunicació entre pares, professors i alumnes sigui possible i eficaç.

10. Confirmar la recepció de qualsevol comunicació per escrit a l’agenda.

Article 21.       Entrades i sortides.

A començament de curs s’estableix l’horari d’entrades i sortides, que s’haurà de complir puntualment.

1. Cinc minuts abans de les hores d’entrada, s’obriran les portes del recinte escolar; els alumnes entraran, es dirigiran al pati i es col·locaran a les files respectives. En sentir el senyal, passaran a les aules acompanyats pel professor corresponent.

2. En indicar el professor/a l’hora de sortida, els alumnes recolliran les seves coses, desaran la taula corresponent i es prepararan per sortir.

3. Els alumnes s’abstindran de sortir del recinte escolar durant les classes i la recreació.

4. Si un alumne necessita sortir abans de l’horari establert, haurà de presentar al tutor la sol·licitud signada pels pares o tutors legals amb la data corresponent. Utilitzaran ordinàriament l’agenda escolar. El tutor, si dona el vistiplau, signarà la sol·licitud, que haurà de ser presentada al professorat que la requereixi i a porteria.

5. Durant les classes, els alumnes no sortiran de les aules, llevat dels casos extraordinaris i aquells que autoritzi el professor.

Article 22.       Recreacions.

1. La sortida a la recreació s’anuncia amb un senyal. Quan el professor ho indiqui, els alumnes sortiran de les aules i es dirigiran al lloc de recreació i, quan hi arribin, podran començar a berenar.

2. Durant la recreació tots els alumnes han d’estar al lloc destinat a tal finalitat, llevat que el professor autoritzi una altra cosa.

3. Només es pot jugar als patis, mai a l’interior de l’edifici.

4. Durant la recreació, els alumnes atendran les normes i indicacions del professor de guàrdia o altre personal d’administració i serveis.

5. Al senyal d’acabament de la recreació, els alumnes es dirigiran a les files que els pertoqui i, acompanyats pel professorat, es dirigiran a les aules respectives.

Article 23.       Assistència a classe.

1. Els pares són els responsables de l’assistència a classe dels alumnes.

2. Les faltes d’assistència justificades i previstes s’hauran de comunicar al centre amb antelació i a través d’un escrit signat pels pares i amb la data corresponent; ordinàriament, s’utilitzarà l’agenda escolar.

3. Les faltes d’assistència imprevistes es comunicaran per telèfon abans de començar la jornada escolar i, posteriorment, es justificaran per escrit com en el cas anterior.

4. Les faltes d’assistència no justificades poden fer perdre el dret a l’avaluació contínua de l’alumne.

Article 24.       Les sortides, visites escolars o altres activitats similars en horari lectiu organitzades pel centre són d’obligada assistència per part dels alumnes. A començament de curs, els pares expressaran per escrit el seu acord i en signaran l’autorització general.

1. Cada vegada que s’haurà de fer una sortida escolar, aquesta es comunicarà a la família per escrit mitjançant l’agenda escolar.

2. Els pares o tutors expressaran la seva conformitat, mitjançant la signatura corresponent, a la mateixa agenda.

Article 25.       Relació entre alumnes.

1. Els alumnes es respectaran mútuament sense fer-se mal; evitaran comportaments perillosos o gestos que els puguin ferir.

2. Utilitzaran amb els seus companys un llenguatge correcte, per la qual cosa evitaran crits, maltractaments o gestos ofensius.

3. Cuidaran el material dels seus companys i el respectaran.

4. No utilitzaran ni manipularan objectes d’altres companys sense motiu justificat o sense la prèvia indicació del professor.

5. Respectaran en tot moment les formes de pensar dels altres, les seves creences i els seus sentiments.

Article 26.       Relació alumne-professor.

1. El tracte dels alumnes amb els professors s’ha de basar en el respecte i la confiança mútua, i també en el diàleg franc i comprensiu.

2. Al deure del professor de corregir qualsevol comportament, paraula o gest inadequat o contraris al reglament, correspon el deure de l’alumne d’acceptar amb respecte la correcció i l’amonestació.

3. L’alumne ha de ser delicat i educat amb els professors i l’altre personal del centre; ha de cuidar, així mateix, la salutació en el recinte escolar i a les entrades i sortides.

4. Els alumnes posaran atenció a les explicacions del professorat, seguiran les seves indicacions i faran els deures que els indiquin.

5. Els alumnes tendran a mà el material, els objectes, els llibres i la vestimenta que necessiten per a les activitats de les distintes àrees.

6. El comportament dels alumnes a classe ha de facilitar directament el propi aprenentatge, així com el dels seus companys.

7. Els alumnes, sempre que ho desitgin, podran tractar amb els professors els problemes o dificultats; s’ajustaran, per això, a les hores que els siguin indicades.

Alteracions de la convivència

Article 27.  (RRI Art. 113)

L’àmbit de l’esfera disciplinària del centre.

Es podran corregir les conductes contràries a les normes de convivència del centre realitzades:

 1. En el recinte escolar, dins o fora de l’horari general del centre.
 2. Durant la realització d’activitats complementàries o extraescolars.
 3. Fora del recinte escolar, però motivades o directament relacionades amb la vida escolar i que afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

Article 28. (RRI Art. 114).

Els criteris de correcció.

 1. A la correcció dels alumnes que alterin la convivència es tendran els següents criteris:
  • L’edat, la situació personal, familiar i social de l’alumne.
  • La valoració educativa de l’alteració.
  • El caràcter educatiu i recuperador, no merament sancionador, de la correcció.
  • La proporcionalitat de la correcció.
  • La forma com l’alteració afecta els objectius fonamentals del Projecte Educatiu de centre, de la programació de Etapa y Programación General Anual del centro. d’etapa i de la Programació General Anual del centre.
  • En cap cas, el procediment de correcció pot afectar el dret a la intimitat i la dignitat de l’alumne.

Article 29 (RRI Art. 115).

La qualificació de l’alteració de la convivència.

Les alteracions de la convivència poden ser lleus, greus i molt greus.

Article 30 (RRI Art. 116).

Les alteracions lleus.

Són alteracions lleus de la convivència les que vulnerin les normes de convivència i de conducta i no estan qualificades, tampoc, en el present Reglament o la normativa aplicable com a greus o molt greus.

Article 31 (RRIArt. 117).

Les alteracions greus.

Tendran la consideració d’alteracions greus les següents:

a)Les faltes reiterades de puntualitat o d’assistència a classe que, a judici del tutor, no estiguin justificades.

b)Les conductes que impedeixin o dificultin a altres companys l’exercici del dret o el compliment del deure de l’estudi.

c)Els actes d’incorrecció o de desconsideració cap a companys o altres membres de la comunitat escolar.

d)Els actes d’indisciplina i els que pertorbin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

e)La negativa reiterada a acudir a classe amb el material necessari o a esforçar-se, posem per cas, a fer les activitats d’aprenentatge indicades pels professors.

f)Els danys causats a les instal·lacions o al material del centre, així com el deteriorament de les condicions d’higiene de qualsevol element d’aquest.

g)Els danys causats als béns o a les pertinences dels membres de la comunitat educativa.

h)La incitació o l’estímul a la comissió d’una falta contrària a les normes de conducta.

i)Fer servir duran els exàmens, proves o exercicis, materials o aparells de qualsevol tipus no autoritzats.

j)Qualsevol altra incorrecció de la mateixa gravetat que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar (que no constitueixi, no obstant, falta molt greu segons el present Reglament).

k)La reiteració en el mateix trimestre de dues o més faltes lleus.

l)Els actes que atemptin contra els principis del caràcter propi del centre i que no constitueixin falta molt greu.

Article 32 (RRI Art. 118) .- Alteracions molt greus.

Tendran la consideració d’alteracions molt greus les següents, amb independència que es cometin de forma verbal, escrita o que s’expressin o realitzin per mitjans informàtics, audiovisuals o a través de qualsevol altre suport.

a)Els actes greus d’indisciplina, de desconsideració, de difusió d’acusacions falses; els insults, la falta de respecte o les actituds desafiadores comesos cap als professors i l’altre personal del centre.

b)L’assetjament físic o moral o sexista, així com les injúries i les acusacions falses als companys, qualsevol que en fos el mòbil o la intenció.

c)L’ús de la violència, les agressions, les ofenses greus, les amenaces o coaccions i els actes que atemptin greument contra la intimitat o els bons costums socials dels companys o d’altres membres de la comunitat educativa.

d)La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

e)L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin a la pròpia imatge, honor o intimitat de qualsevol membre de la comunitat educativa.

f)L’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, d’agressions o d’humiliacions comeses.

g)La difusió de rumors o mentides que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat educativa.

h)Els danys greus causats intencionadament o per l’ús indegut a les instal·lacions, els materials i els documents del centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa.

i)La suplantació de la personalitat i la falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics i de comunicació amb els pares o representants legals.

j)L’ús, la incitació o la introducció al centre d’objectes o substàncies estupefaents, il·legals o perjudicials per a la salut, o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.

k)El fet de facilitar l’entrada al centre de persones no autoritzades o entrar amb elles.

l)La pertorbació greu de la normal realització de les activitats del centre i, en general, qualsevol incompliment greu de les normes de conducta, inclosos els atemptats al caràcter propi del centre.

m)La reiteració en el mateix trimestre de dues o més faltes greus.

n)L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu.

o)Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de reunió i de no-discriminació i, també, contra del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres persones.

p)En el cas d’alumnes majors de 14 anys, la comissió de conductes tipificades com a delicte al Codi Penal.

Article 33 (RRI Art. 119) . 

Gradació de la responsabilitat.A los efectos de la gradación de la responsabilidad se considerarán:

Per a la gradació de la responsabilitat es consideraran:

 1. Les circumstàncies que pal·lien o atenuen la responsabilitat de l’alumne:
  • El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.
  • La manca d’intencionalitat, o no haver volgut l’alumne produir  un dany de la gravetat ocasionada.
  • L’observança d’una conducta habitual positivament afavoridora de la convivència.
  • La reparació immediata del dany causat o, si s’escau, de l’ofensa, inclosa la sol·licitud espontània de disculpes a l’ofès o al perjudicat.
  • La voluntat d’arribar a un acord de mediació.
  • Les altres que estableixi la normativa vigent.
 2. Les circumstàncies que accentuen o agreugen la responsabilitat de l’alumne:
  • La premeditació.
  • La reiteració en la comissió del mateix acte d’alteració de la convivència.
  • Causar dany, injúria o ofensa a companys de menor edat, als acabats d’incorporar al centre, als alumnes amb discapacitat o qualsevol altre que es trobi, pel que fa al responsable, en posició d’inferioritat.
  • Qualsevol conducta que impliqui o fomenti discriminació per qualsevol motiu.
  • L’ús o el foment de la violència
  • Actuar els responsables en grup o en nombre superior als agraviats o als ofesos, o emparant-se en una situació que els atorgui superioritat.
  • La publicitat de la comissió de la conducta infractora.
  • L’estímul o la incitació d’una actuació col·lectiva lesiva dels drets dels membres de la comunitat educativa.
  • Les altres que estableixi la normativa vigent.

Amonestacions

Article 34.  Amonestacions escrites.

Les amonestacions escrites es faran amb targeta blanca, groga o roja, segons que es tracti d’una falta lleu, greu o molt greu.

Targeta blanca.

Cada vegada que un alumne falti al reglament o a les normes de convivència, el professor, segons el seu criteri, l’amonestarà per escrit amb una targeta blanca en la qual s’explicarà breument la falta comesa. Aquesta targeta serà signada pel professor.

L’alumne haurà de presentar aquesta targeta als seus pares, que la signaran per tal de ser entregada el dia següent al tutor. El tutor anotarà l’incident al registre de l’alumne.

En els casos en que el comportament de l’alumne no sigui del tot correcte, el professor ho consignarà a un registre d’aula. El tutor comptabilitzarà setmanalment les anotacions del registre, i amb cinc o més de cinc anotacions li entregarà targeta blanca.

Les anotacions al registre són acumulatives al llarg del trimestre.

Les targetes blanques, a més del caràcter acumulatiu que tenen, poden tenir sancions de diversa casta: desar el pati o l’aula durant una setmana,  treballar a l’aula en temps de pati durant una setmana o, per exemple, la suspensió de la participació a una sortida escolar.

En els casos que es consideri oportú, el tutor podrà permutar les sancions anteriors per la de recollir, durant 15 dies, la signatura dels professors que li han posat anotacions per confirmar el canvi positiu en el seu comportament.

Si l’alumne rep una segona targeta blanca, se sol·licitarà entrevista als pares per prendre decisions conjuntes.

En els casos que es consideri oportú, es podrà assignar un company-tutor de conducta de l’alumne amonestat per un període de 15 dies. Aquest company s’encarregarà d’avisar i aconsellar l’alumne amonestat, i també de recuperar la bona convivència a l’aula i al centre.

Targeta groga.

La tercera vegada que un alumne rebrà amonestació escrita amb targeta blanca, aquest haurà d’entregar també als seus pares una targeta groga, signada pel tutor, en la qual es farà constar la situació disciplinar de l’alumne. Els pares hauran de signar aquesta targeta i entregar-la al tutor immediatament.

Segons la gravetat de la falta, es pot amonestar  l’alumne amb una targeta groga directa.

Rebre una targeta groga pot comportar que l’alumne elabori un contracte escrit per formalitzar el seu compromís de millorar la conducta o, a criteri del tutor, recollir durant quinze dies la signatura de tots els professors per mostrar el canvi de comportament.

L’alumne que rebi una targeta groga no podrà participar a cap de les sortides del trimestre; o, com a mínim, a la següent sortida que farà el seu grup.

Targeta roja.

L’alumne que al llarg d’un curs escolar hagi rebut dues targetes grogues està en situació de falta greu al reglament escolar i, per tal motiu, la direcció del centre li entregarà una targeta roja. En aquest cas, els pares s’hauran de presentar a l’escola i tractaran el cas amb la direcció o la comissió de convivència, que prendrà les mesures oportunes i farà constar l’incident al registre de l’alumne.

També es pot amonestar amb targeta roja directa.

Rebre una targeta roja implica que l’alumne, durant tres dies, pot anar al centre, però no a la seva aula. En aquests dies, farà la tasca que els professors li encarregaran. En cas de no presentar les tasques correctament, els dos dilluns següents, al capvespre, l’alumne haurà d’assistir al centre per fer-hi els deures.

L’alumne amonestat amb targeta roja no podrà participar a cap de les sortides del curs.

Reiteració de targetes.

L’alumne que vegi targetes assíduament podrà ser exposat a una reunió amb els quatre tutors.

En els casos dels alumnes amonestats per targeta blanca, groga o roja que no millorin el seu comportament, l’equip docent de l’etapa estudiarà el cas i decidirà si el passa a l’equip directiu o a la comissió de convivència.

Article 35. (RRI art. 122).     

La correcció de les alteracions lleus.

Les alteracions lleus de la convivència podran ser corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable.Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a)L’amonestació privada o pública, verbal o escrita.

b)Reunió amb l’alumne i els seus pares o tutors.

c)L’expulsió de la sessió de classe amb la compareixença immediata davant el coordinador de cicle, el coordinador general d’etapa (o cap d’estudis) o el director pedagògic, tot plegat amb la garantia que l’alumne quedarà sota l’atenció d’un professor i amb indicacions sobre les tasques que ha d’efectuar el temps que dura la expulsió.

d)La retirada del telèfon mòbil o de l’aparell o dispositiu electrònic utilitzat fins a la finalització de la jornada.

e)La privació del temps de lleure o qualsevol altra mesura semblant d’aplicació immediata.

f)La permanència al centre després de la jornada escolar.

g)La realització, en horari no lectiu, de treballs, tasques o activitats de caràcter acadèmic específics o relacionades amb la norma de convivència incomplerta.

h)La realització de tasques que contribuesquin a la millora i la realització de les activitats del centre.

i)La realització de tasques adreçades a reparar el dany causat a les instal·lacions o al material del centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, així com a les instal·lacions o pertinences de les persones o institucions amb les quals es relaciona el centre.

Les mesures correctores previstes als apartats g), h) i i) no excediran de quatre dies lectius de durada.

Les decisions d’adoptar mesures correctores per la comissió de faltes lleus seran immediatament executables.

Article 36 (RRI Art. 123).

La correcció de les alteracions greus.

LLes alteracions greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per aquest tipus de conductes.Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a)Les correccions previstes als apartats  g), h) i i) de l’article anterior, amb una durada màxima de cinc dies lectius.

b)Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes de conducta correctes.

c)La privació del temps de lleure per un període màxim de cinc dies lectius.

d)La prohibició temporal de participar d’activitats extraescolars o complementàries del centre, dins o fora d’aquest, per un període màxim de quinze dies lectius, durant els quals l’alumne continuarà atès al centre.

e)El canvi de grup per un termini màxim de quinze dies.

f)L’expulsió de determinades classes durant un termini màxim de tres dies lectius.

g)L’expulsió del servei de menjador o transport al llarg d’un termini màxim de tres dies lectius (quan la conducta contrària afecti l’àmbit d’aquests serveis).

h)L’Expulsión del centro por un plazo máximo de tres días lectivos.expulsió del centre per un termini màxim de tres dies lectius.

Durant el compliment de les correccions previstes als apartats c), d), f) i h), l’alumne durà a terme la feina acadèmica que els seus professors hagin determinat, a fi sempre d’evitar interrompre el seu procés formatiu.

Article 37 (RRI Art. 124).

La correcció de les alteracions molt greus.

Les alteracions molt greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per a aquest tipus de conductes. Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:

a)El desenvolupament de tasques acadèmiques relacionadesamb la norma de convivència incomplerta.

b)La realització de tasques en el centre, fora de l’horari lectiu, que podran contribuir a una millor realització de les activitats d’aquest o, si s’escau, adreçades a reparar els danys causats, durant un període de fins a vint-i-dos dies lectius.

c)La prohibició temporal de participar de les activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim de tres mesos.

d)L’expulsió de determinades classes al llarg d’un període d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.

e)Quan la conducta contrària afecti a l’àmbit d’aquests serveis, l’expulsió del servei de menjador o transport per un termini d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.

f)L’expulsió del centre un període d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.

g)El canvi de grup, quan no procedesqui l’expulsió definitiva en tractar-se d’un alumne d’ensenyament obligatori.

h)L’expulsió definitiva del centre, que, en cas de tractar-se de nivells d’escolarització obligatòria, es farà efectiva quan l’administració competent hagi assignat a l’alumne una plaça escolar a un altre centre docent.

Durant el compliment de les correccions previstes als apartats c), d) i f), l’alumne durà a terme la feina acadèmica que els professors que li imparteixen classe hagin determinat, en tot moment a fi d’evitar interrompre el seu procés formatiu.

Article 38 (RRI Art. 125) .

La reparació del dany ocasionat.

 1. Sense perjudici del compliment de les mesures correctores que siguin procedents, els alumnes queden obligats a reparar els danys que causin, individualment o de forma intencionada o per negligència, a les instal·lacions, als materials del centre i a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, o a fer-se càrrec, si cal, del cost econòmic de la seva reparació. La reparació econòmica no eximirà de la correcció que correspongui. Així mateix, els alumnes estaran obligats a restituir, en el seu cas, allò que han sostret.Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. Els pares o els representants legals n’assumiran la responsabilitat civil que els correspongui en els termes previstos per la Llei.
 • Malgrat el que disposa el número anterior, quan les característiques de la situació així ho aconsellin, l’òrgan sancionador podrà substituir la reparació material dels danys causats al centre per la realització de tasques que contribueixin a la millor realització de les activitats d’aquest o a la millora del seu entorn ambiental.
 • Quan un alumne incorri en conductes tipificades com a agressió física o moral als seus companys o altres membres de la comunitat educativa, i amb independència de la sanció, haurà de reparar el dany moral causat mitjançant la presentació d’excuses i el reconeixement de la responsabilitat en els actes, en públic o en privat, segons pertoqui per la naturalesa dels fets i d’acord amb el que determini l’òrgan competent per imposar la correcció.

Article 39.       La direcció del centre i la comissió de convivència, en el marc de la legislació vigent i del Reglament de Règim Interior, i amb l’esperit del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu, són els responsables de fer complir aquest reglament i aplicar -i fer aplicar- les correccions oportunes.

Setembre 2022