Reglament d’alumnes

 1. DRETS I DEURES DEL ALUMNES.

Article 1.
L’alumne és el principal responsable de la pròpia formació. S’adquireix la condició d’alumne amb l’admissió al centre. La dita condició li confereix els drets i els deures prevists per la llei i pel Reglament de Règim Interior del centre.

Article 2. (RRI, Art 16)
Els alumnes tenen dret a:
a) Rebre una formació integral que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat, d’acord amb el Caràcter Propi del centre, elegit per ells o pels seus pares.
b) Ser respectats en la seva llibertat de consciència, així com en les seves conviccions religioses i morals, d’acord amb la Constitució Espanyola.
c) Manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sempre en el respecte als professors, als companys i al Caràcter Propi del centre.
d) Ser valorats en el seu rendiment escolar de conformitat a criteris públics i objectius.
e) Rebre orientació escolar i professional que els asseguri la seva llibertat de decisió, d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.
f) Rebre la informació que els permeti optar a possibles ajudes compensatòries de mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, així com de protecció social en els casos d’accident o infortuni familiar.
g) Ser respectats tant en la seva integritat física i psíquica com en la seva dignitat personal.
h) Ser respectats en la seva intimitat pel que fa al tractament de les dades personals.
i) Dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i salut adequades, i, a més, en un ambient de convivència que afavoresqui el respecte entre els companys.
j) Escollir democràticament els seus delegats de classe, curs i o d’etapa, pel procediment i amb les funcions que determini l’entitat titular del centre.
k) Exercir el seu dret d’associació, de participació i de reunió al centre, en els termes legalment prevists.
l) Aquells altres drets recollits a les normes de convivència del Centre.
m) Continuar la seva relació amb el centre una vegada hi hagin acabat els seus estudis.

Article 3. (RRI, Art. 17)
Els alumnes estan obligats a:

 1. Els alumnes tenen el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa i, en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels educadors i de la direcció del centre.
 2. L’estudi constitueix el deure bàsic dels alumnes, que comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’aconseguir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en les obligacions de:
  a) Assistir amb puntualitat a classe i a tots els actes programats pel centre.
  b) Complir el calendari escolar i l’horari establerts pel centre.
  c) Seguir les directrius del professorat respecte de la seva educació i el seu aprenentatge, així com respectar la seva autoritat tant dins del recinte escolar com fora d’aquest.
  d) Realitzar les tasques encomanades pels professors, s’hagin aquestes de realitzar durant o després de les hores de classe.
  e) Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys.
  f) Participar i col·laborar activament en la vida de l’escola amb la resta de membres de la comunitat educativa, especialment en les activitats formatives i en les orientades al desenvolupament dels currículums.
  g) Adquirir els hàbits intel·lectuals i de treball en vista a la seva capacitació per a la continuïtat en els seus estudis i la posterior activitat professional.
  h) i esforçar-se per aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats.
 3. El respecte de les normes de convivència dins del centre, com a deure bàsic dels alumnes, s’estén a les obligacions següents:
  a) Adoptar un comportament que respongui al model educatiu de l’escola catòlica, talment com està definit en el Caràcter Propi del centre.
  b) Complir el Reglament de règim interior en tot allò que els correspongui i respectar les normes d’organització, de convivència i de disciplina del centre.
  c) Participar i col·laborar en la millora de la convivència escolar i en la consecució d’un adequat clima d’estudi al centre; respectar, així mateix, el dret dels seus companys a l’educació.
  d) Complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sense perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets.
  e) Adquirir els hàbits que els facin reconèixer, respectar i apreciar els valors dels drets fonamentals de la persona i de la convivència.
  f) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la dignitat, la integritat i la intimitat de la resta de membres de la comunitat educativa.
  g) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
  h) El manteniment d’una actitud correcta a classe; no es permet, excepte autorització d’un membre del professorat, l’ús de mòbils, altres dispositius electrònics o qualsevol objecte que, segons el parer del personal docent, pugui distreure l’alumne mateix o els seus companys.
  i) Fer un ús responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació, segons les instruccions rebudes sobre accessos a internet, arxius, programes o qualsevol altre element a disposició a la xarxa, així com de la difusió de qualsevol element, per tal de respectar els drets dels altres membres de la comunitat educativa, els de la propietat intel·lectual i qualsevol dret de tercers que se’n pugui veure afectat per la seva activitat.
  j) Conservar i fer un bon ús de les dependències, les instal·lacions i el material, tant del centre com de la comunitat educativa.
  k) Fer un ús correcte de l’uniforme dins i fora del centre, perquè és un element que en transmet la imatge.
  l) No fer ús en el centre de piercings i altres ornaments que puguin resultar potencialment perillosos per a les activitats escolars, així com aquells altres que, segons el parer del professor, es considerin incompatibles amb l’ús de l’uniforme del centre, perquè són contraris a la seva imatge.

2. ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES
Article 4.
Els alumnes es distribueixen per classes segons la seva edat i el nivell corresponent. La direcció és la responsable de la seva distribució, d’acord amb la normativa vigent.
Cada classe tendrà un delegat, un subdelegat i un responsable de decoració i ordre, l’elecció dels quals se celebrarà al principi de curs.
Els alumnes de cada grup poden presentar la seva candidatura. En el dia i hora que decideixi el tutor, se procedirà a les votacions.

Article 5.
El delegat de classe és el representat ordinari d’aquesta.

Article 6.
Les funcions del delegat de classe
són les següents:

 1. Ser l’enllaç entre la classe i la direcció i/o el professorat.
 2. Assumir la direcció de la classe en absència del professor.
 3. Presentar al tutor les observacions, iniciatives, crítiques o problemes després de consultar-ho amb els responsables d’aula.
 4. Portar al dia el registre del control de les absències i els retards dels alumnes.
 5. Vetllar per l’ús adequat i correcte del material i les instal·lacions de la classe i del centre.

Article 7.
El delegat és elegit entre els alumnes que formen la classe corresponent.

Article 8.
En l’elecció del delegat de classe són electors tots els alumnes d’aquesta, i elegibles aquells alumnes que, de manera consensuada entre el tutor i el conjunt de la classe, apareguin com a candidats ideals.

Article 9.
El dia assenyalat per a la votació de delegat, es reunirà la classe amb el seu tutor i es procedirà a la votació.

Article 10.
La votació serà personal, lliure, directa i secreta. Es posarà el nom d’un sol candidat a la papereta.
Es considerarà elegit l’alumne que hagi aconseguit major nombre de vots.

Article 11.
El subdelegat d’aula substituirà el delegat en les seves absències.

Article 12.
Es considerarà elegit subdelegat d’aula l’alumne que segueixi en nombre de vots el delegat en les votacions realitzades.

Article 13.
El consell de classe és un òrgan col·legiat format pel delegat, el subdelegat i el responsable de decoració.

Article 14.
Les funcions del consell de classe són les següents:

 1. Promoure la integració social dels membres de la classe.
 2. Detectar els problemes i necessitats que sorgeixin.
 3. Proposar suggeriments per a la bona marxa de la classe.
 4. Cuidar el material de classe.
 5. Controlar el compliment dels diversos objectius del centre.
 6. Motivar el grup.
 7. Col·laborar amb el tutor en la bona marxa disciplinària de la classe.
 8. Fomentar el respecte mutu i la convivència respectuosa.
 9. Recordar les dates i horari d’avaluació

Article 15.
Les funcions específiques del responsable de decoració i ordre són: encarregar-se de la premsa; cuidar de la decoració de la classe, tot procurant que aquesta sigui adequada i agradable; responsabilitzar-se de l’organització dels torns de neteja de l’aula; supervisar la dita neteja i l’ordre de la classe.
El tutor, d’acord amb la direcció del centre, podrà modificar aquestes funcions al llarg del curs escolar.

Article 16.
Els tutors d’EP podran introduir variacions en la normativa sobre delegats i consell de classe, sempre d’acord amb el coordinador d’etapa i la direcció.

Article 17.
Si l’equip docent ho considera oportú, el consell de classe podrà ser destituït pel tutor corresponent.

 1. Normes de CONVIVÈNCIA

Article 18.
La convivència d’un gran nombre de persones durant la major part del dia ens obliga a respectar les normes que faciliten la convivència i garanteixen el respecte i la llibertat.

Article 19.
Els alumnes han de complir els seus deures (article 2) i han de respectar els drets dels altres companys (article 3).

Article 20. (RRI, Art. 12)

 1. Les normes de convivència del centre defineixen les característiques de les conductes que s’han de promoure per aconseguir:
  a) El creixement integral de la persona i la integració efectiva de tot l’alumnat i de la resta de la comunitat educativa
  b) Els fins educatius del centre, en el desenvolupament del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del centre.
  c) El desenvolupament de la comunitat educativa i l’impuls de les relacions positives en el seu si.
  d) Un bon ambient educatiu i de relació al centre; s’ha de procurar, així mateix, la participació dels alumnes i de les famílies en la consecució d’un adequat clima de convivència.
  e) El respecte als drets de totes les persones que participen de l’acció educativa.
  f) La prevenció dels conflictes, la violència per raó de gènere i l’assetjament sexual, i, en cas de produir-se, la seva adequada gestió.
 2. Sens perjudici de les normes establertes al present Reglament i al Pla de Convivència, són normes de convivència del centre:
  a) respecte a la integritat física i moral i als béns i als drets de les persones que formen la comunitat educativa i de les altres persones i les institucions que es relacionen amb el centre, amb ocasió de la realització de les activitats i els serveis d’aquest.
  b) L’acceptació i respecte de la diversitat i la no-discriminació.
  c) La correcció en el tracte social, en especial mitjançant l’ús d’unes formes i un llenguatge correctes i educats.
  d) L’interès per desenvolupar el propi treball i funció amb responsabilitat.
  e) El respecte pel treball i la funció de tots els membres de la comunitat educativa i la possibilitat de dur a terme la seva activitat en condicions de seguretat i salut adequades.
  f) La cooperació en les activitats educatives, de convivència i de temps lliure.
  g) La bona fe i la lleialtat en el desenvolupament de la vida escolar.
  h) La cura en la neteja, la imatge personal i la vestimenta, i l’observança de les normes del centre sobre aquesta matèria.
  i) L’actitud positiva davant els avisos i les correccions.
  j) L’adequada utilització de l’edifici, mobiliari, instal·lacions i material del centre, d’acord al seu fi i les normes de funcionament, així com el respecte a la reserva d’accés a determinades zones del centre.
  k) El respecte a les normes d’organització, de convivència i de disciplina del centre.
  m) El compliment del document o documents de seguretat de protecció de dades personals pels membres de la comunitat educativa, per tal de garantir, respecte de cadascuna de les dades, la seva confidencialitat; l’ús conforme als fins per als quals es varen demanar; la cessió en els casos prevists; el secret professional dels membres que hagin de tractar-los en qualsevol moment (així com la seva seguretat) tot això amb subjecció a la normativa vigent.
  n) En general, el respecte al programa de el compliment normatiu com a marc de referència dels deures que s’assenyalen en la legislació vigent i en el present Reglament als membres de la comunitat educativa i de cadascun dels seus estaments, especialment els derivats del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu del Centre.

Altres normes que els alumnes hauran de complir per facilitar l’ordre, la convivència, la netedat i el ambient en aquest centre:

 1. Dur l’uniforme complet segons el model establert i la roba esportiva del centre els dies d’Educació Física. Cuidar els complements (llaços, turbants, gorres, etc.) d’acord amb l’uniforme.
 2. Cuidar l’endreç evitant cridar l’atenció amb complements inadequats, pentinats extravagants, piercings… o similars. Únicament es permetrà dur arracades discretes.
 3. Respectar el material propi i el dels companys.
 4. Mantenir desats els calaixos on es guarda el material.
 5. Evitar escopir, tirar papers en terra, retxar parets i menjar llepolies.
 6. Evitar jocs agressius i la utilització d’objectes perillosos per a si mateix o per als companys.
 7. Mantenir apagat i amagat el telèfon mòbil, si se’n duu, dins el recinte escolar. Si sona, és utilitzat o és visible, el personal del centre el requisarà i serà dipositat a direcció durant set dies.
 8. Evitar dur al recinte escolar aparells electrònics de caràcter lúdic (consoles, mp3 i similars).
 9. Ha de mantenir l’agenda neta (sense dibuixos, escrits personals…) per tal que la comunicació entre pares, professors i alumnes sigui possible i eficaç.
 10. Confirmar la recepció de qualsevol comunicació per escrit a l’agenda.

Article 21.
Entrades i sortides.

A començament de curs s’estableix l’horari d’entrades i sortides, que s’haurà de complir puntualment.

 1. Cinc minuts abans de les hores d’entrada, s’obriran les portes del recinte escolar; els alumnes entraran, es dirigiran al pati i es col·locaran a les files respectives. En sentir el senyal, passaran a les aules acompanyats pel professor corresponent.
 2. En indicar el professor/a l’hora de sortida, els alumnes recolliran les seves coses, desaran la taula corresponent i es prepararan per sortir.
 3. Els alumnes s’abstindran de sortir del recinte escolar durant les classes i la recreació.
 4. Si un alumne necessita sortir abans de l’horari establert, haurà de presentar al tutor la sol·licitud signada pels pares o tutors legals amb la data corresponent. Utilitzaran ordinàriament l’agenda escolar. El tutor, si dona el vistiplau, signarà la sol·licitud, que haurà de ser presentada al professorat que la requereixi i a porteria.
 5. Durant les classes, els alumnes no sortiran de les aules, llevat dels casos extraordinaris i aquells que autoritzi el professor.

Article 22.
Recreacions.

 1. La sortida a la recreació s’anuncia amb un senyal. Quan el professor ho indiqui, els alumnes sortiran de les aules i es dirigiran al lloc de recreació i, quan hi arribin, podran començar a berenar.
 2. Durant la recreació tots els alumnes han d’estar al lloc destinat a tal finalitat, llevat que el professor autoritzi una altra cosa.
 3. Només es pot jugar als patis, mai a l’interior de l’edifici.
 4. Durant la recreació, els alumnes atendran les normes i indicacions del professor de guàrdia o altre personal d’administració i serveis.
 5. Al senyal d’acabament de la recreació, els alumnes es dirigiran a les files que els pertoqui i, acompanyats pel professorat, es dirigiran a les aules respectives.

Article 23.
Assistència a classe
.

 1. Els pares són els responsables de l’assistència a classe dels alumnes.
 2. Les faltes d’assistència justificades i previstes s’hauran de comunicar al centre amb antelació i a través d’un escrit signat pels pares i amb la data corresponent; ordinàriament, s’utilitzarà l’agenda escolar.
 3. Les faltes d’assistència imprevistes es comunicaran per telèfon abans de començar la jornada escolar i, posteriorment, es justificaran per escrit com en el cas anterior.
 4. Les faltes d’assistència no justificades poden fer perdre el dret a l’avaluació contínua de l’alumne.

Article 24.
Les sortides, visites escolars o altres activitats similars en horari lectiu organitzades pel centre són d’obligada assistència per part dels alumnes. A començament de curs, els pares expressaran per escrit el seu acord i en signaran l’autorització general.

 1. Cada vegada que s’haurà de fer una sortida escolar, aquesta es comunicarà a la família per escrit mitjançant l’agenda escolar.
 2. Els pares o tutors expressaran la seva conformitat, mitjançant la signatura corresponent, a la mateixa agenda.

Article 25.
Relació entre alumnes.

 1. Els alumnes es respectaran mútuament sense fer-se mal; evitaran comportaments perillosos o gestos que els puguin ferir.
 2. Utilitzaran amb els seus companys un llenguatge correcte, per la qual cosa evitaran crits, maltractaments o gestos ofensius.
 3. Cuidaran el material dels seus companys i el respectaran.
 4. No utilitzaran ni manipularan objectes d’altres companys sense motiu justificat o sense la prèvia indicació del professor.
 5. Respectaran en tot moment les formes de pensar dels altres, les seves creences i els seus sentiments.

Article 26.
Relació alumne-professor.

 1. El tracte dels alumnes amb els professors s’ha de basar en el respecte i la confiança mútua, i també en el diàleg franc i comprensiu.
 2. Al deure del professor de corregir qualsevol comportament, paraula o gest inadequat o contraris al reglament, correspon el deure de l’alumne d’acceptar amb respecte la correcció i l’amonestació.
 3. L’alumne ha de ser delicat i educat amb els professors i l’altre personal del centre; ha de cuidar, així mateix, la salutació en el recinte escolar i a les entrades i sortides.
 4. Els alumnes posaran atenció a les explicacions del professorat, seguiran les seves indicacions i faran els deures que els indiquin.
 5. Els alumnes tendran a mà el material, els objectes, els llibres i la vestimenta que necessiten per a les activitats de les distintes àrees.
 6. El comportament dels alumnes a classe ha de facilitar directament el propi aprenentatge, així com el dels seus companys.
 7. Els alumnes, sempre que ho desitgin, podran tractar amb els professors els problemes o dificultats; s’ajustaran, per això, a les hores que els siguin indicades.

ALTERACIONS DE LA CONVIVÈNCIA

Article 27. (RRI Art. 113)
L’àmbit de l’esfera disciplinària del centre.

Es podran corregir les conductes contràries a les normes de convivència del centre realitzades:
a) En el recinte escolar, dins o fora de l’horari general del centre.
b) Durant la realització d’activitats complementàries o extraescolars.
c) Fora del recinte escolar, però motivades o directament relacionades amb la vida escolar i que afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

Article 28. (RRI Art. 114).
Els criteris de correcció.

 1. A la correcció dels alumnes que alterin la convivència es tendran els següents criteris:
  a) L’edat, la situació personal, familiar i social de l’alumne.
  b) La valoració educativa de l’alteració.
  c) El caràcter educatiu i recuperador, no merament sancionador, de la correcció.
  d) La proporcionalitat de la correcció.
  e) La forma com l’alteració afecta els objectius fonamentals del Projecte Educatiu de centre, de la programació d’etapa i de la Programació General Anual del centre.
 2. En cap cas, el procediment de correcció pot afectar el dret a la intimitat i la dignitat de l’alumne.

Article 29 (RRI Art. 115).
La qualificació de l’alteració de la convivència.

Les alteracions de la convivència poden ser lleus, greus i molt greus.

Article 30 (RRI Art. 116).
Les alteracions lleus.

Són alteracions lleus de la convivència les que vulnerin les normes de convivència i de conducta i no estan qualificades, tampoc, en el present Reglament o la normativa aplicable com a greus o molt greus.
Tendran la consideració d’alteracions lleus les següents :
a) Falta de puntualitat reiterada i injustificada
b) Falta d’assistència reiterada i injustificada
c) No portar, de manera reiterada, el material necessari.
d) Alteració del normal exercici de l’activitat de la classe
e) Acte d’incorrecció o desconsideració contra els membres de la comunitat educativa

Article 31 (RRI Art. 117).
Les alteracions greus.

Tendran la consideració d’alteracions greus les següents:
a) La reiteració en alguna de les faltes lleus abans esmentades.
b) Els danys causats a les instal·lacions o al material del centre, així com el deteriorament de les condicions d’higiene de qualsevol element d’aquesta.
c) Furt o deteriorament intencionat de béns o materials, immobles, documentació o recursos del centre o dels membres de la comunitat educativa.
d) La incitació o l’estímul a la comissió d’una falta contrària a les normes de conducta.
e) Fer servir durant els exàmens, proves o exercicis, materials o aparells de qualsevol tipus no autoritzats.
f) Qualsevol altra incorrecció de la mateixa gravetat que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar (que no constitueixi, no obstant, falta molt greu segons el present Reglament).
g) Els actes que atemptin contra els principis del caràcter propi del centre i que no constitueixin falta molt greu.
h) Acte greu d’indisciplina o injúria o ofensa contra els membres de la comunitat educativa.
i) Agressió física o moral, amenaces, coaccions, discriminació greu o falta de respecte greu a la integritat i dignitat personal.
j) Acció perjudicial per a la integritat i la salut dels membres de la comunitat educativa.
k) Negativa a traslladar informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre i viceversa.
l) Negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant de conductes contràries a les normes de convivència.
m) Utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació.
n) Reiteració de conductes incorrectes que comportin una amonestació lleu.

Article 32 (RRI Art. 118) .
Alteracions molt greus.
Tendran la consideració d’alteracions molt greus les següents, amb independència que es cometin de forma verbal, escrita o que s’expressin o realitzin per mitjans informàtics, audiovisuals o a través de qualsevol altre suport.
a. Els actes molt greus d’indisciplina, de desconsideració, de difusió d’acusacions falses; els insults, la falta de respecte o les actituds desafiadores comesos cap als professors i l’altre personal del centre.
b. L’assetjament físic o moral o sexista, així com les injúries i les acusacions falses als companys, qualsevol que en fos el mòbil o la intenció.
c. L’ús de la violència, les agressions, les ofenses greus, les amenaces o coaccions i els actes que atemptin greument contra la intimitat o els bons costums socials dels companys o d’altres membres de la comunitat educativa.
d. La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguin per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
e. L’ús indegut d’aparells electrònics amb la finalitat de pertorbar la vida acadèmica i l’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, de continguts que afectin a la pròpia imatge, honor o intimitat de qualsevol membre de la comunitat educativa.
f. L’enregistrament, la publicitat o la difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, d’agressions o d’humiliacions comeses.
g. La difusió de rumors o mentides que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol membre de la comunitat educativa.
h. Els danys greus causats intencionadament o per l’ús indegut a les instal·lacions, els materials i els documents del centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa.
i. La suplantació de la personalitat i la falsificació, sostracció o modificació de documents acadèmics i de comunicació amb els pares o representants legals.
j. L’ús, la incitació o la introducció al centre d’objectes o substàncies estupefaents, il·legals o perjudicials per a la salut, o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat educativa.
k. El fet de facilitar l’entrada al centre de persones no autoritzades o entrar amb elles.
l. La pertorbació greu de la normal realització de les activitats del centre i, en general, qualsevol incompliment greu de les normes de conducta, inclosos els atemptats al caràcter propi del centre.
m. L’incompliment de les mesures correctores o la sanció imposada per la comissió d’una falta greu.
n. Qualsevol conducta que suposi incomplir els propis deures quan vagi directament en contra del dret a la salut, a la integritat física, a la llibertat d’expressió, de participació, de reunió i de no-discriminació i, també, contra del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge dels membres de la comunitat educativa o d’altres persones.
o. En el cas d’alumnes majors de 14 anys, la comissió de conductes tipificades com a delicte al Codi Penal.
p. Furt o acte de vandalisme de béns o materials, immobles, documentació sensible o recursos del centre o dels membres de la comunitat educativa.
q. Utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació amb la clara intencionalitat de dur a terme pràctiques de ciberassetjament.

Article 33 (RRI Art. 119) .
Gradació de la responsabilitat.

Per a la gradació de la responsabilitat es consideraran:

 1. Les circumstàncies que pal·lien o atenuen la responsabilitat de l’alumne:
  a) El reconeixement espontani de la conducta incorrecta.
  b) La manca d’intencionalitat, o no haver volgut l’alumne produir un dany de la gravetat ocasionada.
  c) L’observança d’una conducta habitual positivament afavoridora de la convivència.
  d) La reparació immediata del dany causat o, si s’escau, de l’ofensa, inclosa la sol·licitud espontània de disculpes a l’ofès o al perjudicat.
  e) La voluntat d’arribar a un acord de mediació.
  f) Les altres que estableixi la normativa vigent.
 2. Les circumstàncies que accentuen o agreugen la responsabilitat de l’alumne:
  La premeditació.
  La reiteració en la comissió del mateix acte d’alteració de la convivència.
  Causar dany, injúria o ofensa a companys de menor edat, als acabats d’incorporar al centre, als alumnes amb discapacitat o qualsevol altre que es trobi, pel que fa al responsable, en posició d’inferioritat.
  Qualsevol conducta que impliqui o fomenti discriminació per qualsevol motiu.
  L’ús o el foment de la violència
  Actuar els responsables en grup o en nombre superior als agraviats o als ofesos, o emparant-se en una situació que els atorgui superioritat.
  La publicitat de la comissió de la conducta infractora.
  L’estímul o la incitació d’una actuació col·lectiva lesiva dels drets dels membres de la comunitat educativa.
  Les altres que estableixi la normativa vigent.

CORRECCIÓ DE L’ALTERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

Article 34.
ACCIONS QUE HA DE FER EL PROFESSORAT, TUTORS I DIRECCIÓ:
Fase 1:

a) Reunió del professor que detecta la incidència amb l’alumne/a.
b) S’informa a la família amb una notificació escrita, que haurà de signar la família, com assabentament de la falta que ha comés el seu fill.
Fase 2:
a) Reunió de tutores per acordar la sanció i acció reparadora.
b) Entrega de l’amonestació escrita a l’alumne/a amb l’explicació de la conducta incorrecta, la sanció i l’acció restaurativa, que haurà de retornar signada
c) Reunió amb la família, si escau.
d) En cas d’expulsió, el professorat prepararà tasca de la seva assignatura per l’alumne/a expulsat/da.
e) Control i supervisió de l’acció restaurativa.

Article 35. (RRI art. 122)
La correcció de les alteracions lleus.

Les alteracions lleus de la convivència podran ser corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable.Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:
a) L’amonestació escrita.
b) Desar el pati o l’aula durant una setmana
c) Recollir, durant 15 dies, la signatura dels professors que li han posat anotacions per confirmar el canvi positiu en el seu comportament.
d) El/La delegat/da s’encarregarà d’acompanyar a l’alumne amonestat per un període de 15 dies. Ell/a s’encarregarà d’avisar i aconsellar a aquest alumne, i també d’intentar recuperar el bon clima de convivència.
e) L’expulsió de la sessió de classe amb la compareixença immediata davant el coordinador general d’etapa (o cap d’estudis) o el director pedagògic, tot plegat amb la garantia que l’alumne quedarà sota l’atenció d’un professor i amb indicacions sobre les tasques que ha d’efectuar el temps que dura la expulsió.
f) En cas de que l’alumne no depositi el seu telèfon mòbil i/o rellotge intel·ligent a la capsa indicada per a aquesta finalitat i en un moment donat li sona, el/la docent li retirarà el dispositiu electrònic utilitzat i s’entregarà a direcció. L’aparell serà retornat a les famílies quan venguin a cercar-los.
g) En el cas de sortides del centre, per fer Educació Física per exemple, i l’alumne fa ús d’aquests aparells electrònics, el/la docent li retirarà el dispositiu utilitzat, s’entregarà a direcció i l’alumne haurà de tornar al centre a cercar-lo.
h) La privació del temps de lleure o qualsevol altra mesura semblant d’aplicació immediata.
i) La permanència al centre després de la jornada escolar, els dilluns de 15 a 17h.
j) La realització, en horari no lectiu, de treballs, tasques o activitats de caràcter acadèmic específics o relacionades amb la norma de convivència incomplerta.
k) La realització de tasques que contribueixin a la millora i la realització de les activitats del centre.
l) La realització de tasques adreçades a reparar el dany causat a les instal·lacions o al material del centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, així com a les instal·lacions o pertinences de les persones o institucions amb les quals es relaciona el centre.
m) Prohibició de l’ús de dispositius tecnològics durant un temps determinat (consensuat per l’equip docent).

Article 36 (RRI Art. 123).
La correcció de les alteracions greus.

Les alteracions greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per aquest tipus de conductes.Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:
a) Amonestació escrita.
b) El centre convocarà a la família per tractar el cas amb la direcció i tutora, i/o altres implicats i testimonis.
c) L’alumne ha d’elaborar un contracte escrit per formalitzar el seu compromís de millorar la conducta o, a criteri del tutor, recollir durant una setmana la signatura de tots els professors per mostrar el canvi de comportament.
d) No podrà participar a cap de les sortides del trimestre; o, com a mínim, a la següent sortida que farà el seu grup.
e) Dur a terme activitats d’aprenentatge amb la finalitat d’interioritzar pautes de conducta correctes.
f) La privació del temps de lleure per un període màxim de cinc dies lectius.
g) La prohibició temporal de participar d’activitats extraescolars o complementàries del centre, dins o fora d’aquest, per un període màxim de quinze dies lectius, durant els quals l’alumne continuarà atès al centre.
h) L’expulsió de determinades classes durant un termini màxim de tres dies lectius
i) L’expulsió del servei de menjador o transport al llarg d’un termini màxim de tres dies lectius (quan la conducta contrària afecti l’àmbit d’aquests serveis).
j) Prohibició de l’ús de dispositius tecnològics durant un temps determinat (consensuat per l’equip docent).

Article 37 (RRI Art. 124).
La correcció de les alteracions molt greus.

alteracions molt greus seran corregides amb les mesures previstes en la normativa aplicable per a aquest tipus de conductes. Així mateix, el centre podrà corregir aquestes alteracions mitjançant:
a) Una vegada decidida la sanció, el centre convocarà a la família per tractar el cas amb la direcció o la comissió de convivència.
b) Expulsió de l’aula durant tres dies, en què l’alumne/a pot anar al centre, però no a la seva aula. En aquests dies, farà la tasca que els professors li encarregaran. En cas de no presentar les tasques correctament, els dos dilluns següents, al capvespre, l’alumne haurà d’assistir al centre per fer-hi els deures.
c) No podrà participar a cap de les sortides del curs.
d) El desenvolupament de tasques acadèmiques relacionades amb la norma de convivència incomplerta.
e) La realització de tasques en el centre, fora de l’horari lectiu, que podran contribuir a una millor realització de les activitats d’aquest o, si s’escau, adreçades a reparar els danys causats, durant un període de fins a vint-i-dos dies lectius.
f) Prohibició de l’ús de dispositius tecnològics durant un temps determinat (consensuat per l’equip docent).
g) La prohibició temporal de participar de les activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim de tres mesos.
h) L’expulsió de determinades classes al llarg d’un període d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.
i) Quan la conducta contrària afecti a l’àmbit d’aquests serveis, l’expulsió del servei de menjador o transport per un termini d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.
j) L’expulsió del centre un període d’entre quatre i vint-i-dos dies lectius.
k) L’expulsió definitiva del centre, que, en cas de tractar-se de nivells d’escolarització obligatòria, es farà efectiva quan l’administració competent hagi assignat a l’alumne una plaça escolar a un altre centre docent.

Article 38
PRÀCTIQUES RESTAURATIVES.

a) Conversa de Reparació: L’ofensor i la víctima poden ser convidats a participar en una conversa mediada per un adult responsable per parlar sobre la conducta ofensiva, com es va sentir la víctima i com es pot reparar el dany.
b) Contribuir a la millora de la comunitat educativa: L’estudiant pot ser assignat a fer servei a la comunitat, com netejar o fer tasques útils a l’escola, ajudant a restaurar la confiança en la comunitat escolar.
c) Conferència de Grup: Els estudiants involucrats, així com altres membres de la classe o la comunitat afectats, poden participar en una conferència de grup per discutir les conseqüències de l’acció i com prevenir comportaments similars.
d) Aprenentatge i reflexió: Demanar a l’estudiant que escrigui una carta o un assaig sobre les seves accions i les conseqüències d’aquestes, promoure la reflexió personal i la presa de consciència.
e) Educació en habilitats socials: Proporcionar formació en habilitats socials i emocionals per ajudar l’estudiant a millorar les seves interaccions amb els altres.
f) Reparació de danys: Responsabilitzar l’estudiant per reparar els danys emocionals o físics causats a altres alumnes.
g) Reconeixement públic de la falta: L’estudiant pot ser animat a disculpar-se i expressar el seu remordiment cap a la víctima o la comunitat.
h) Mentoria o Acompanyament: L’estudiant pot ser assignat a un mentor o acompanyant que l’ajudi a entendre millor les conseqüències de les seves accions i com evitar repetir-les.
i) Disciplina privada: Una conversa privada amb el director per discutir la falta i les seves conseqüències.
j) Entrevista amb els pares/tutors: Reunió amb els pares o tutors per parlar sobre la conducta de l’estudiant.
k) Entrevista amb l’orientadora: Reunió amb l’orientadora de l’escola per parlar sobre el comportament.
l) Redacció d’un pla de millora de comportament: Desenvolupar un pla específic per millorar el comportament.
m) Cercles de pau: Organitzar sessions de cercle en les quals els estudiants, el personal i, si escau, els pares o tutors es reuneixin per parlar obertament sobre els problemes, comprenent les perspectives de tothom.
n) Mediació: Emprar un mediador imparcial per ajudar a les parts implicades a arribar a un acord i resoldre el conflicte.
o) Reunions de seguiment: Programar reunions de seguiment regulars per assegurar-se que l’estudiant està fent progressos i prenent les mesures necessàries per canviar el seu comportament.
p) Reconeixement i agraïment: Reconèixer públicament i recompensar les millores en el comportament de l’estudiant per reforçar un canvi positiu.

Article 39.(RRI Art. 125) .-
La reparació del dany ocasionat.

 1. Sense perjudici del compliment de les mesures correctores que siguin procedents, els alumnes queden obligats a reparar els danys que causin, individualment o de forma intencionada o per negligència, a les instal·lacions, als materials del centre i a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa, o a fer-se càrrec, si cal, del cost econòmic de la seva reparació. La reparació econòmica no eximirà de la correcció que correspongui. Així mateix, els alumnes estaran obligats a restituir, en el seu cas, allò que han sostret. Els pares o els representants legals n’assumiran la responsabilitat civil que els correspongui en els termes previstos per la Llei.
 2. Malgrat el que disposa el número anterior, quan les característiques de la situació així ho aconsellin, l’òrgan sancionador podrà substituir la reparació material dels danys causats al centre per la realització de tasques que contribueixin a la millor realització de les activitats d’aquest o a la millora del seu entorn ambiental.
 3. Quan un alumne incorri en conductes tipificades com a agressió física o moral als seus companys o altres membres de la comunitat educativa, i amb independència de la sanció, haurà de reparar el dany moral causat mitjançant la presentació d’excuses i el reconeixement de la responsabilitat en els actes, en públic o en privat, segons pertoqui per la naturalesa dels fets i d’acord amb el que determini l’òrgan competent per imposar la correcció.

Article 40.
La direcció del centre i la comissió de convivència, en el marc de la legislació vigent i del Reglament de Règim Interior, i amb l’esperit del Caràcter Propi i del Projecte Educatiu, són els responsables de fer complir aquest reglament i aplicar -i fer aplicar- les correccions oportunes.

Setembre 2023