Política de privacitat

Data darrera actualització: 05/05/2022

RESPONSABLE

COLEGIO ARCANGEL SAN RAFAEL Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl

C.I.F.: R0700085D

Inscrit al Registre d’ Entitats Religioses amb número de inscripció 004847 (952-/0-SE/B).

Direcció:  C/ Pablo Iglesias, 4 

07004- Palma (Illes Balears)

Telèfon: (+34) 971 75 65 14

Correu electrònic: centre@arcangelsantrafel.com

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@arcangelsantrafel.com

FINALITAT

La finalitat principal per la qual tractarem la seva informació i la de l’alumne és per gestionar i proporcionar-li els serveis per vostè sol·licitats i poder oferir-li unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i activitats extraescolars oferts pel nostre centre.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat el Centre, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, i sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades a les que ens ha autoritzat per a:

 • La publicació en els mitjans propis del centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina web www.arcangelsantrafel.com, blogs i comptes a les xarxes socials en les que estiguin inscrits.
 • Els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països no reconeguts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisi les polítiques d’aquests comptes, especialment les referides a la privacitat. 
 • No es disposa de blogs.
 • Disposem de comptes en les següents xarxes socials: 
Xarxa SocialEnllaçIdentificador
Twitterhttps://twitter.com/arc_santrafel@arc_santrafel
Facebookhttps://www.facebook.com/arcangelsantrafel/@arcangelsantrafel
Instagramhttps://www.instagram.com/arcangelsantrafel/arcangelsantrafel
Youtubehttps://www.youtube.com/channel/UCnWIjEk2-WHnpbNVI3EjvMgARCÀNGEL SANT RAFEL
 • La comunicació al resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.
 • Si vostè s’ha adherit a l’assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar aquest servei.
 • Si ens proporciona el seu currículum tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de feina.

LEGITIMACIÓ

Obligació legal aplicable

Correspon a tots aquells dades sol·licitades pel centre educatiu a l’alumne i els seus representants legals que són necessaris per el correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives de l’alumne i la seva família; característiques personals; etc.

Aquesta obligació ve donada per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l’entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l’exercici de la funció educativa.

Protecció d’interessos vitals

Salvaguarda de la salut de l’alumne en el tractament de dades de salut.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per a vostè.

També en el cas d’enviament d’informació de les activitats i serveis oferts pel nostre Centre, quan Vostè ha participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem.

Execució de un contracte

Correspon al resta de serveis que ens sol·liciti, como per exemple serveis de menjador y guarderia, assistència a activitats extraescolars, formar part de la nostra borsa de feina, etc.

Consentiment del Interessat

Correspon a aquells tractaments per als que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades de l’alumne, com són noms i estudis que cursa, així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis del centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina web, blogs i comptes a les xarxes socials en les que estiguin inscrits,  amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades al resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.
 • Publicació de imatges, les gravacions audiovisuals i el nom de l’alumne, així com els estudis que realitza en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
 • Exposició de les dades dels alumnes a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals.
 • Tractament de les dades de salut de l’alumne.
 • Tractaments pel Departament d’Orientació de Centre, dedicat a donar suport a la tasca de el Centre i a el conjunt del professorat en totes aquelles actuacions encaminades a assegurar una formació integral de l’alumnat, i a l’adaptació dels processos d’aprenentatge en aquells alumnes de necessitats especials.
 • Si ens proporciona el seu currículum per formar part de la nostra borsa de feina.

També cedim les seves dades, més informació a l’apartat «COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS», si vostè ha donat el seu consentiment a:

 • La APA del Colegio Arcangel San Rafael.
 • La companyia que gestiona l’assegurança d’accidents dels alumnes.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que els necessitem per tal d’utilitzar-los per a la finalitat per a la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Els conservarem mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

Específicament s’estableixen els següents criteris per les dades que s’indiquen:

 • Les dades incloses en els processos d’admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació.
 • Els exàmens dels alumnes es mantindran fins que finalitzi el de el període de reclamacions.
 • Les dades de l’expedient acadèmic, especialment aquells que siguin necessaris per a poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el Responsable.
 • De la mateixa manera, amb fins històrics de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que l’interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament.
 • Si ha sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de feina, havent-nos presentat el seu currículum, aquestes dades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vingui obligat el Responsable.

La resta d’informació produïda durant la seva permanència en el centre serà destruïda passat un curs escolar des de la fi de la seva estada al nostre col·legi. 

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l’Entitat, aquelles a les quals l’Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals y autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d’educació.

Les seves dades personals s’han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé sí ho ha autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquells que siguin necessaris, als serveis mèdics i d’urgències que, si s’escau hagin d’intervenir en cas d’incidència de salut, i seran posats en coneixement de el personal de centre que hagi de conèixer-los per a una correcta atenció de l’alumne/a i així pugui reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l’alumne tret que vostè ho hagi autoritzat prèviament o hi hagi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot ser una obligació legal aplicable).

En el marc de la matriculació de l’alumne, o mitjançant una sol·licitud específica, les seves dades es cediran a les següents entitats si vostè ha autoritzat a això expressament:

 • A la APA del Colegio Arcangel San Rafael de Palma de Mallorca, amb Numero de Identificació Fiscal G-07227945, i localitzada a la mateixa direcció que el Centre, dades identificatives de l’alumne i dels seus pares o tutors, amb l’objectiu de poder participar i dur a terme la realització d’activitats o esdeveniments dins les funcions que li son pròpies. Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.
 • A la companyia que gestiona l’assegurança d’accidents per els alumnes, Previsión Balear, M.P.S. amb Numero de Identificació Fiscal V-07103419, situada al carrer Gremi Sabaters número 68 1º, 07009 de Palma, li comunicarem les dades identificatives de l’alumne i aquelles exclusivament necessàries per poder gaudir d’ aquesta assegurança. Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà fer us d’ aquesta assegurança.

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment ha proporcionat el seu consentiment per determinats tractaments de les dades, veure apartat «Consentiment de l’Interessat», aquests podran ser distribuïts als alumnes, els seus pares i tutors legals i a el personal de centre. així com publicats en els següents mitjans d’accés públic:

 • Zones d’accés públic del centro
 • Medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
 • Web, xarxes socials y blogs (veure apartat FINALITAT per a més informació).
 • Publicacions en paper del Responsable i els seus Centres Educatius, com son revistes, agendes escolars y tríptics (veure apartat FINALITAT per a més informació.

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l’estat per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

US DE COOKIES

El lloc web https://www.arcangelsantrafel.com/ no utilitza cookies ni qualsevol altre sistema que permeti obtenir informació personal de l’afectat sense el seu consentiment, només utilitza cookies tècniques imprescindibles per al seu funcionament

Cookies al enllaçar amb tercers

Es podrien instal·lar cookies de tercers en el cas en què l’usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, de manera que, per conèixer més sobre elles, es recomana visitar les pàgines webs d’aquestes eines socials els quals es faciliten a continuació:

Al connectar-se a la aplicació de gestió educativa de la Conselleria, a la web https://www3.caib.es/xestib/, proporcionada por el Govern de les Illes Balears, també pot ser que se’n instal·lin, pot consultar la seva política a: https://www3.caib.es/xestib/external/politicaCookies.

DRETS

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant les direccions, postals i electrònica, indicades al apartat Responsable, o al correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, que pot trobar al inici d’aquest document. 

També te dret a reclamar davant de  l’Autoritat de Control, la Agencia Española de Protecció de Dades.

Pot consultar més informació sobre els seus drets a www.agpd.es

En l’exercici dels seus drets ha de identificar-se, incorporant còpia de DNI o d’un document oficial vàlid que l’identifiqui, així com especificar clarament el dret que s’exerceix.  

Si ho desitja disposem de formularis a la secretaria del Col·legi, a la adreça del CENTRE o pot sol·licitar-los a la direcció de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades, indicades al inici del present document.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Les dades sol·licitades en els formularis marcats com a obligatoris s’han d’omplir i, en el cas que no els proporcionessin el Responsable podrà al seu únic criteri denegar el corresponent servei.

No és obligatori omplir les dades no marcats com obligatoris, encara que se’ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, de que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-lo sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents que els hi lliurem o en prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers . 

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

MODIFICACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l’última actualització que es troba a l’inici d’aquest document.

US RECOMANEM REVISAR PERIÒDICAMENT AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.