Normes de convivència primària

Curs 2023/2024

 1. L’alumne ha d’arribar d’hora al centre. Almenys cinc minuts abans de les hores d’entrada, s’obriran les portes del recinte escolar perquè els alumnes puguin entrar i dirigir-se al pati, on es col·locaran a la fila que pertoqui. Quan es doni el senyal, entraran a les aules, acompanyats pel professor corresponent.
  *S’amonestarà l’alumne pel retard de més de 10 minuts, a partir de la tercera vegada dins el mateix mes. Només valorarem justificacions de retard si s’han notificat prèviament, mínim el dia abans.
 2. Per respecte als companys que són a les classes, romandran en silenci en els llocs afins a aquestes quan es traslladin d’una aula a una altra, en anar pels passadissos i, també, sempre que algun professor ho indiqui per tal de crear un ambient adequat de treball.
 3. L’alumne ha de:
  o Dur l’uniforme i l’equip de gimnàstica complets i segons el model establert, marcat amb el nom a totes les peces.
  o Tenir cura en la higiene personal, d’acord amb el moment i el lloc.
  o Cuidar i mantenir en bon estat el material, mobiliari i instal·lacions del centre.
  o Mantenir netes aules, passadissos, escales i patis.
  o Respectar el material propi i el dels companys.
  o Mantenir ordenats els calaixos on es guarda el material.
  o Evitar tot el que pugui indicar manca de netedat o deixadesa.
  o Abstenir-se de fer accions poc apropiades a l’àmbit escolar (menjar llepolies o xiclets, escopir…)
  o Evitar les males contestes, paraules inadequades i maneres agressives.
  o Jugar només al pati.
  o Evitar jocs agressius i l’ús d’objectes amb els quals es puguin fer mal a si mateixos o als companys.
  o Fer la fila bé i amb l’ordre establert.
  o Desplaçar-se pels passadissos caminant i per la dreta.
 4. Durant la recreació, l’alumnat no romandrà a les aules, als passadissos o a les escales, sinó que quedarà al lloc assenyalat.
 5. Cal avisar i justificar les absències i retards a l’agenda escolar i/o Teams
 6. Fer un ús responsable de l’aplicació Teams, supervisat per les famílies.
 7. Per poder participar a les sortides escolars, és imprescindible l’autorització a l’agenda amb la corresponent signatura del pare o de la mare.
 8. Tots els alumnes han de respectar la consciència, la forma de pensar i la dignitat personal dels seus companys.
 9. El tracte amb el professor s’ha de basar en el respecte i confiança mutus, així com en el diàleg franc i comprensiu.
 10. Els alumnes hauran de tenir a mà i conservar en bon estat el material, objectes, llibres o vestimenta que necessitin per a l’aprenentatge de les àrees respectives.
 11. L’incompliment de les normes de convivència i del reglament d’alumnes, sense conseqüències greus ni per a si mateix ni per als altres membres de la comunitat educativa, i sense intenció de fer mal o perjudicar, serà considerada falta lleu.

Aquestes faltes poden ser corregides mitjançant:
o Amonestació verbal immediata
o Compareixença davant el tutor
o Notes a l’agenda
o Suspensió de la participació a les activitats escolars complementàries.

 1. Es considera falta greu l’incompliment de les normes de convivència amb intenció de fer mal o perjudicar, així com la reincidència o repetició de faltes lleus després d’haver estat avisat verbalment o per escrit. Aquestes faltes poden ser corregides mitjançant:
  o Compareixença immediata davant la direcció del centre.
  o Mitjançant targeta blanca, groga o roja.
 2. El tutor revisarà mensualment les notes a l’agenda i les amonestacions escrites i valorarà si són motiu d’amonestació amb una targeta blanca.
 3. Els alumnes que hagin estat amonestats amb una targeta blanca no podran participar a una de les sortides escolars del trimestre.
 4. El tutor analitzarà els casos dels alumnes que hagin estat amonestats amb més d’una targeta en un curs escolar i, després d’informar la directora, prendrà les decisions educatives que es considerin més oportunes.
 5. Per celebrar aniversaris, els alumnes podran portar menjar i begudes individuals i envasades.
  Setembre 2023