Missió, visió i valors

La MISSIÓ del col·legi Arcàngel Sant Rafel és educar i formar els seus alumnes des d’una visió humanista cristiana, i fer que l’ensenyança sigui un diàleg entre la fe, la cultura i la vida en un clima configurat per la vivència cristiana.

ASR ha d’educar i formar les dimensions espirituals, intel·lectuals, afectives, cognitives i socials dels seus alumnes per tal d’assolir una formació sòlida.

Aquesta missió inclou el compromís i l’esforç per part de la direcció i de tot el personal de formar-se i millorar contínuament per fer realitat aquesta missió.

VISIÓ del col·legi Arcàngel Sant Rafel.
Vol ser un centre educatiu cristià de referència per la qualitat de l’educació integral dels alumnes, el clima familiar i l’organització; tot plegat es concreta en:

 • Assolir un bon nivell de competència acadèmica, hàbits d’estudi, disciplina i motivació per a la feina ben feta
 • El conreu dels valors humans i l’obertura a l’experiència cristiana
 • La convivència, el treball en equip, la disciplina i l’organització, en un clima adient per a l’aprenentatge
 • El foment de la competència de les llengües pròpies i de l’anglès
 • La implantació d’innovació educativa en els continguts, metodologies i organització.
 • Assolir una comunitat educativa (famílies, alumnes, personal docent personal auxiliar) compromesa amb la missió i valors de ASR.


La cultura organitzativa de ASR, el clima de les relacions i el comportament dels membres de la comunitat educativa estan conformats pels següents VALORS FINALS:

 • La convicció que la persona val més pel seu ser autèntic que per la seva riquesa material.
 • El respecte a totes les persones, qualssevol siguin les seves idees i accions.
 • La solidaritat i, més radicalment, la fraternitat amb totes elles, intentant veure-les com a filles de Déu i germanes en Crist.
 • La pau, les relacions humanes i humanitzadores entre tots els homes i les dones i els pobles; amb un esperit obert, dialogant, flexible i allunyat de tota forma de violència.


ASR, per fer realitat la missió, en la gestió i actuació diària, es guia pels següents VALORS INSTRUMENTALS:

 • La responsabilitat personal, el sentit del deure, l’assumpció del treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.
 • El sentit de la justícia i el compromís en el servei a la comunitat humana.
 • La llibertat personal; el respecte a la llibertat dels altres; la inquietud i el rebuig davant tota restricció, manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.
 • La visió positiva de la persona i de l’esdeveniment humà; tot motivant sempre l’esperança i l’alegria.
 • El diàleg, l’acollida, l’autenticitat, la responsabilitat, la coherència, l’autoestima, la senzillesa, el respecte, la tolerància, la comprensió, l’esperit de servei i la generositat.